Home / Propisi

Tarifa naknada za kablovsko reemitovanje muzičkih dela

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife naknada za kablovsko reemitovanje muzičkih dela

Na osnovu člana 176. stav 1. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 i 119/12), (u daljem tekstu Zakon),
Upravni odbor Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije, iz Beograda, ul. Mišarska br. 12-14 (u daljem tekstu: Sokoj), objavljuje

TARIFU NAKNADA
za kablovsko reemitovanje muzičkih dela
iz repertoara Sokoja


Član 1.

Tarifom naknada za kablovsko reemitovanje muzičkih dela iz repertoara Sokoja (u daljem tekstu: Tarifa) utvrđuju se visina i način određivanja autorske naknade za kablovsko reemitovanje muzičkih dela iz repertoara Sokoja.

Član 2.

Za korišćenje repertoara Sokoja, korisnik je dužan da:
  • do 5. u mesecu dostavlja Sokoju podatke o prihodima od pretplate što predstavlja proizvod mesečne pretplate u pojedinačnoj ponudi i broja pretplatnika,
  • do 5. u mesecu dostavlja Sokoju podatke o broju pretplatnika (priključaka),
  • do 5. u mesecu dostavlja Sokoju, u skladu sa elektronskom evidencijom reemitovanja autorskih dela, podatke koji se odnose na nazive svih reemitovanih kanala u okviru kojih su reemitovana autorska dela, datum reemitovanja kanala i države porekla emitovanja,
  • plaća autorsku naknadu, prema računu odnosno predračunu Sokoja, mesečno.

Član 3.

Osnovica za obračun naknade za reemitovanje muzičkih dela iz repertoara Sokoja čini prihod od pretplate koji se izračunava kao proizvod mesečne cene pretplate u pojedinačnoj ponudi i broja pretplatnika koje je konkretni korisnik prijavio nadležnom organu ili agenciji.

Ukoliko korisnik nudi paket usluga koji pored usluge kablovskog reemitovanja sadrži i usluge telefonije interneta i drugo, osnovicu za obračun naknade predstavlja puna cena usluge reemitovanja svakog pojedinačnog korisnika.
Naknada za reemitovanje iznosi 2% na osnovicu navedenu u stavu 1 ovog člana.

Ukoliko korisnik ne ostvaruje prihod, naknada iznosi 2% od svih troškova (bez PDV-a) koje korisnik ima u vezi sa kablovskim reemitovanjem, bez obzira da li su plaćeni i bez umanjenja.

Ukoliko korisnik ne dostavi potrebne podatke, primeniće se zvanično dostupni podaci nadležnih organa ili agencija.

Član 4.

Naknada za reemitovanje muzičkih dela iz repertoara Sokoja ni u kom slučaju ne može biti manja od minimalne naknade određene Tarifom.

U svim slučajevima kada je naknada obračunata primenom člana 3 Tarife manja od minimalne naknade određene Tarifom, primeniće se minimalna naknada (kablovski operator radi bez prihoda odnosno pruža usluge kablovskog reemitovanja po cenama koje su niže od tržišnih).

Minimalna naknada iznosi 13,50 dinara po pretplatniku.

U slučaju da korisnik ne dostavi podatak o broju pretplatnika, Sokoj će primeniti poslednje zvanično objavljene podatke nadležnog organa ili agencije o broju pretplatnika konkretnog korisnika i na osnovu toga formirati zaduženje u akontacionom iznosu.

Ukoliko se podaci koje dostavlja korisnik razlikuju od podataka koje objavi nadležni organ ili agencija, Sokoj će po objavljivanju podataka od strane nadležnog organa izvršiti korekciju zaduženja korisnika.

Iznos minimalne naknade u visini od 13,50 dinara utvrđena je prema zvanično objavljenoj prosečnoj ceni pretplate u iznosu od 900,00 dinara odnosno od 930,00 dinara za digitalne kanale.

U slučaju povećanja zvanično objavljene prosečne cene pretplate, minimalna naknada utvrđena ovom Tarifom uvećaće se srazmerno, po objavljivanju podataka.

Član 5.

Obračunata autorska naknada, prema ovoj Tarifi, uvećava se za iznos PDV u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Član 6.
 
Mesečni obračun naknade se vrši na osnovu podataka koje korisnik dostavi.
U slučaju da korisnik ne dostavi u roku podatke relevantne za obračun naknade, Sokoj će naknadu utvrditi u mesečnom akontativnom iznosu, na bazi:
  1. ranije dostavljenih podataka od strane korisnika,
  2. podataka dobijenih od državnih organa, agencija i slično.
Konačan obračun naknade za određeni period, odnosno korekcija prethodnog obračuna za isti period, će se izvršiti nakon dostavljanja podataka od strane korisnika nadležnom organu ili agenciji.

Član 7.

Ukoliko korisnik ima zaključen ugovor sa Sokojem i ako u ugovorenim rokovima:
  1. prijavi tačne podatke relevantne za obračun naknade,
  2. dostavi tačne podatke o broju pretplatnika u propisanoj formi, i
  3. naknadu isplati u celini po računu, odnosno predračunu Sokoja;
na iznos obračunate naknade odobrava se popust od 10%.

Član 8.

Tarifa stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. jula 2015. godine.

Stupanjem na snagu ove Tarife prestaje da važi Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu kablovskog reemitovanja muzičkih dela, broj 01-9966/3 od 30. juna 2010. godine objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 47/10) i odredbe Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj, u delu Emitovanje muzičkih dela – satelitsko emitovanje, Tarifna klasa 5, tarifni broj 2, tačka 2 ("Službeni glasnik RS", broj 85/07).


Broj 02-2272/3
U Beogradu, dana 18. juna 2015. godine
Predsednik Upravnog odbora Sokoja,
Petar Stokanović s.r.
 

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife naknada za kablovsko reemitovanje muzičkih dela