Home / Propisi

Tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu 

Tarifu za ostvarivanje prava na posebnu naknadu doneo je Zavod za intelektualnu svojinu od 14. maja 2013. godine. Tarifa je objavljena u Službenom glasniku, broj 43 od 17. maja 2013. godine i stupila je na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 

 
Na osnovu člana 11. Stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 119/12),

Zavod za intelaktualnu svojinu, donosi

T A R I F U

za ostvarivanje prava na posebnu naknadu
 

Član 1.
Tarifom za ostvarivanje prava na posebnu naknadu utvrđuje se visina posebne naknade od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje autorskih dela i predmeta srodnih prava u smislu člana 46. St. 1. i 2. Zakona o autorskim i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, br. 104/09, 99/11 i 119/12).

Član 2.
Tehnički uređaji i predmeti za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade utvrđeni su Uredbom o utvrđivanju Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autoskog i srodnih prava („Službeni glasnik RS“, broj 45/10).

Član 3.
Visina posebne naknade utvrđena je u tarifnim brojevima 1 i 2 i data je u Prilogu, koji je odštampan uz ovu tarifu i čini njen sastavni deo.

Član 4.
 
Danom stupanja na snagu ove tarife prestaje da važi Jedinstvena tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu („Službeni glasnik RS“, broj 98/11).

Član 5.
Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.


Broj 990 20/133-2013/1

U Beogradu, 14.maja 2013.godine

Direktor,
Branka Totić, s.r.

PRILOG

Tarifni broj 1

Prazni nosači zvuka, slike i teksta
Vrsta nosača zvuka, slike i teksta Procenat od vrednosti praznih nosača zvuka, slike i teksta*
1) Kompakt diskovi 3 %
2) Digitalni video diskovi 3 %
3) Digitalni video diskovi visoke definicije 3 %
4) Blue Ray diskovi 3 %
5) Mini diskovi 3 %
6) Audio kasete 3 %
7) Video kasete 3 %
8) USB Flash Drive 1 %
 *Kao vrednost praznih nosača zvuka, slike i teksta sa liste Vlade koje se proizvode u Republici Srbiji uzima se njihova prodajna cena bez poreza na dodatu vrednost pri prvoj prodaji, a kad se prazni nosači zvuka, slike i teksta sa liste Vlade uvoze u Republiku Srbiju, kao njihova vrednost uzima se njihova nabavna cena preračunata u dinare po kursu na dan njihovog carinjenja, uvećana za carinu.  Tarifni broj 2

Uređaji
Vrsta uređaja Procenat od vrednosti uređaja
 Fotokopir aparati 0.5 %
 CD rezači ( kao računarske komponente) 1 %
 DVD rezači 8 kao računarske komponente) 1 %
 Štampači 0.5 %
 Skeneri 0.5 %
 Digitalni video rekorderi 1 %
 Blue Ray rekorderi 1 %
 Digitalni audio plejeri 1 %
 Video rekorderi 1 %
 Digitalni džuboksovi 1 %
 Hi-FI CD rekorderi 1 %
 Hi-FI DVD rekorderi 1 %
 Hi-FI HD rekorderi 1 %
  **Kao vrednost uređaja sa liste Vlade koji se proizvode u Republici Srbiji uzima se njihova prodajna cena bez poreza na dodatu vrednost pri prvoj prodaji, a kad se uređaji sa liste Vlade uvoze u republiku srbiju, kao njihova vernost uzima se njihova nabavna cene preračunata u dinare po kursu na dan njihovog carinjenja, uvećana za carinu.


Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu