Home / Propisi

Tarifa za javno izvođenje (ugostiteljski objekti i drugi objekti ugostiteljskog tipa)

Na osnovu Mišljenja Komisije za autorsko i srodna prava broj 2015/10/6 od 6. januara 2012. godine, a shodno članu 200. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", broj 104/09),
 
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, objavljuje
 
Tarifu naknada koje naplaćuje Sokoj
po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima
(sa ili bez smeštajnih kapaciteta),
kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa
 
Tarifa je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 12/2012 od 21.2.2012. godine i stupila je na snagu 29.02.2012. godine
 
Član 1.
 
Ovom tarifom utvrđuje se visina autorske naknade po osnovu javnog izvođenja muzičkih dela iz repertoara Sokoja (u daljem tekstu: repertoar), u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa, kao i uslovi korišćenja repertoara, rok i način naplate naknade i okolnosti korišćenja zbog kojih se visina naknade uvećava ili smanjuje.
 
Član 2.
 
Repertoar Sokoja (u daljem tekstu: repertoar) čine muzička dela:
 1. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 153. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
 2. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 180. Zakona o autorskom i srodnim pravima;
 3. stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 186. Zakona o autorskom i srodnim pravima.
 
Član 3.
 
Za korišćenje repertoara korisnik je dužan da:
 • pribavi dozvolu Sokoja zaključivanjem ugovora o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkog repertoara;
 • dostavi sve relevantne podatke za utvrđivanje visine naknade;
 • dostavi podatke o korišćenim muzičkim delima koji sadrže pun naziv muzičkog dela, ime autora i koautora, kao i trajanje izvođenja i
 • plati autorsku naknadu u roku od osam dana od dana prijema računa.
 
Član 4.
 
Korišćenje repertoara bez dozvole Sokoja, smatra se neovlašćenim i predstavlja privredni prestup i prekršaj iz čl. 215. i 216. Zakona o autorskom i srodnim pravima odnosno krivično delo iz člana 199. Krivičnog zakonika Republike Srbije.
Svako korišćenje repertoara obavezuje korisnika da plati autorsku naknadu i ispuni druge obaveze propisane zakonom i ovom tarifom, nezavisno da li je zaključio ugovor sa Sokojem.
 
Član 5.
 
Korisnik je dužan da prijavi Sokoju svako korišćenje muzike, u pismenoj formi, putem redovne ili elektronske pošte ili korišćenjem obrasca na sajtu Sokoja, u roku od 15 dana od početka korišćenja.
Ukoliko korisnik ne prijavi korišćenje u predviđenom roku, ovlašćeni zastupnik Sokoja utvrdiće korišćenje i elemente relevantne za obračun autorske naknade.
Ovlašćeni zastupnik Sokoja dužan je da o tome sačini odgovarajući zapisnik.
 
Član 6.
 
U slučaju kada korisnik ne dostavi relevantne podatke za utvrđivanje osnovice u predviđenom roku, Sokoj će naknadu odrediti u akontacionom iznosu, a prema visini koju je utvrdio i obračunava drugom korisniku čiji su način korišćenja, ekonomska snaga i drugi relevantni kriterijumi uporedivi.
Ukoliko se radi o korisniku odnosno korišćenju koje nije moguće uporediti, naknada će se utvrditi u paušalnom iznosu prema podacima kojima Sokoj raspolaže.
 
Član 7.
 
Solidarno odgovaraju za plaćanje naknade vlasnik, držalac, zakupac prostora u kome se iskorišćavaju muzička dela i organizator.
 
Član 8.
 
1. Diskoteke, klubovi, barovi, splavovi i drugi slični objekti
 
Naknada se plaća mesečno i obračunava prema kvadraturi objekta, bez pomoćnih prostorija.

Veličina prostorije u kvm
(bez pomoćnih prostorija)
do 16 dana mesečno
(broj bodova)
preko 16 dana mesečno
(broj bodova)
do 50 kvm 700 1.000
od 51 - 100 kvm 1.000 1.300
od 101 -150 kvm 1.300 1.800
svakih sledećih
započetih 50 kvm
300 350

Korisnik je dužan da dostavi popis korišćenih dela do 15. u mesecu za prethodni mesec.
 
2. Restorani, kafane, kafići i slični objekti
 
Naknada se plaća mesečno i obračunava prema kapacitetu broju stolica/posetilaca, računajući raspoloživ broj stolica, odnosno pun kapacitet, i to:

 1. za izvođenja do 10 dana mesečno - 6 bodova po stolici/ po posetiocu
 2. za izvođenje preko 10 dana mesečno - 8 bodova po stolici/ po posetiocu.
 
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Ukoliko se, pored živog izvođenja, koriste i uređaji za reprodukciju muzike, naknada se uvećava za 2 boda po stolici/posetiocu.

Naknada po osnovu organizacije zabavnih priredbi (svadbe, promocije, proslave, modne revije i slično), maturskih večeri, proslava Nove godine i drugih muzičkih manifestacija, obračunava se i plaća posebno.
 
Član 9.
 
Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV.

U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika, na iznose autorske naknade izražene u paušalu, primenjuju se sledeći koeficijenti:
- za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i za turistička mesta  1,00
- za region Vojvodine  0,90
- za region Centralne i Zapadne Srbije  0,80
- za region Istočne i Južne Srbije  0,70
 
Član 10.
 
Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 02-750/2
U Beogradu, 1. februara 2012. godine

Predsednik
Upravnog odbora Sokoja,
Srđan Hofman, s.r.

 
Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa
 


Na osnovu Mišljenja Komisije za autorsko i srodna prava broj 2015/10/3 od 6. januara 2012. godine, a shodno članu 200. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", broj 104/09),
 
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, objavljuje
 
Tarifu naknada koje naplaćuje Sokoj
po osnovu prenošenja izvođenja u ugostiteljskim objektima
(sa ili bez smeštajnih kapaciteta),
kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa sa koncerata,
muzičko-zabavnih priredbi i drugih muzičkih manifestacija
 
Tarifa je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 12/2012 od 21.2.2012. godine i stupila je na snagu 29.02.2012. godine
 
Član 1.
 
Ovom tarifom utvrđuje se visina autorske naknade po osnovu javnog izvođenja muzičkih dela iz repertoara Sokoja (u daljem tekstu: repertoar), u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa, kao i uslovi korišćenja repertoara, rok i način naplate naknade i okolnosti korišćenja zbog kojih se visina naknade uvećava ili smanjuje.
 
Član 2.
 
Repertoar Sokoja (u daljem tekstu: repertoar) čine muzička dela:
 1. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 153. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
 2. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 180. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
 3. stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 186. Zakona o autorskim i srodnim pravima.
 
Član 3.
 
Za korišćenje repertoara korisnik je dužan da:
 • pribavi dozvolu Sokoja zaključivanjem ugovora o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkog repertoara;
 • dostavi sve relevantne podatke za utvrđivanje visine naknade - izveštaj koji sadrži podatke o broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, odnosno o troškovima realizacije manifestacije, u roku od 15 dana od dana održavanja;
 • plati autorsku naknadu u roku od osam dana od dana prijema računa.
 
Član 4.
 
Korišćenje repertoara bez dozvole Sokoja, smatra se neovlašćenim i predstavlja privredni prestup i prekršaj iz čl. 215. i 216. Zakona o autorskom i srodnim pravima, odnosno krivično delo iz člana 199. Krivičnog zakonika Republike Srbije.
Svako korišćenje repertoara obavezuje korisnika da plati autorsku naknadu i ispuni druge obaveze propisane zakonom i ovom tarifom, nezavisno da li je zaključio ugovor sa Sokojem.
 
Član 5.
 
Korisnik je dužan da prijavi Sokoju svako korišćenje muzike, u pismenoj formi, putem redovne ili elektronske pošte ili korišćenjem obrasca na sajtu Sokoja, u roku od 15 dana od početka korišćenja.
Ukoliko korisnik ne prijavi korišćenje u predviđenom roku, ovlašćeni zastupnik Sokoja utvrdiće korišćenje i elemente relevantne za obračun autorske naknade.
Ovlašćeni zastupnik Sokoja dužan je da o tome sačini odgovarajući zapisnik.
 
Član 6.
 
U slučaju kada korisnik ne dostavi relevantne podatke za utvrđivanje osnovice u predviđenom roku, Sokoj će naknadu odrediti u akontacionom iznosu, a prema visini koju je utvrdio i obračunava drugom korisniku čiji su način korišćenja, ekonomska snaga i drugi relevantni kriterijumi uporedivi.
Ukoliko se radi o korisniku, odnosno korišćenju koje nije moguće uporediti, naknada će se utvrditi u paušalnom iznosu prema podacima kojima Sokoj raspolaže.
 
Član 7.
 
Solidarno odgovaraju za plaćanje naknade vlasnik, držalac, zakupac prostora u kome se iskorišćavaju muzička dela i organizator.
 
Član 8.
 
Osnovica za obračun naknade utvrđuje se prema broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, odnosno u odnosu na troškove realizacije manifestacije, a u visini od 2%.
Naknada se plaća po održanoj manifestaciji.
Ako korisnik ne dostavi podatke o ukupno ostvarenom prihodu, odnosno troškovima, u predviđenom roku, ili ako se prihodi, odnosno troškovi, ne mogu pouzdano utvrditi, naknada se obračunava u iznosu od pet bodova po mogućem posetiocu.

Član 9.
 
Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV.

U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika, na iznose autorske naknade izražene u paušalu, primenjuju se sledeći koeficijenti:
- za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i za turistička mesta  1,00
- za region Vojvodine  0,90
- za region Centralne i Zapadne Srbije  0,80
- za region Istočne i Južne Srbije  0,70
  
Član 10.
 
Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
 
Broj 02-749/2
U Beogradu, 1. februara 2012. godine
 
Predsednik Upravnog odbora Sokoja,
Srđan Hofman, s.r.

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu prenošenja izvođenja u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa sa koncerata, muzičko-zabavnih priredbi i drugih muzičkih manifestacija 
 
 


Na osnovu Mišljenja Komisije za autorsko i srodna prava broj 2015/10/5 od 5. januara 2012. godine, a shodno članu 200. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", broj 104/09),
 
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, objavljuje
 
Tarifu naknada koje naplaćuje Sokoj
po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima
(sa ili bez smeštajnih kapaciteta),
kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa na zabavnim priredbama
 
Tarifa je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 12/2012 od 21.2.2012. godine i stupila je na snagu 29.02.2012. godine
 
Član 1.
 
Ovom tarifom utvrđuje se visina autorske naknade po osnovu javnog izvođenja muzičkih dela iz repertoara Sokoja (u daljem tekstu: repertoar), u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa na zabavnim priredbama, kao i uslovi korišćenja repertoara, rok i način naplate naknade i okolnosti korišćenja zbog kojih se visina naknade uvećava ili smanjuje.
 
Član 2.
 
Repertoar Sokoja (u daljem tekstu: repertoar) čine muzička dela:

 1. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 153. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
 2. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 180. Zakona o autorskom i srodnim pravima;
 3. stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 186. Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Član 3.

Za korišćenje repertoara korisnik je dužan da:

 • pribavi dozvolu Sokoja zaključivanjem ugovora o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkog repertoara;
 • dostavi sve relevantne podatke za utvrđivanje visine naknade;
 • dostavi podatke o korišćenim muzičkim delima koji sadrže pun naziv muzičkog dela, ime autora i koautora, kao i trajanje izvođenja i
 • plati autorsku naknadu u roku od osam dana od dana prijema računa.

Član 4.

Korišćenje repertoara bez dozvole Sokoja, smatra se neovlašćenim i predstavlja privredni prestup i prekršaj iz čl. 215. i 216. Zakona o autorskom i srodnim pravima odnosno krivično delo iz člana 199. Krivičnog zakonika Republike Srbije.
Svako korišćenje repertoara obavezuje korisnika da plati autorsku naknadu i ispuni druge obaveze propisane zakonom i ovom tarifom, nezavisno da li je zaključio ugovor sa Sokojem.
 
Član 5.
 
Korisnik je dužan da prijavi Sokoju svako korišćenje muzike, u pismenoj formi, putem redovne ili elektronske pošte ili korišćenjem obrasca na sajtu Sokoja, u roku od 15 dana od početka korišćenja.
Ukoliko korisnik ne prijavi korišćenje u predviđenom roku, ovlašćeni zastupnik Sokoja utvrdiće korišćenje i elemente relevantne za obračun autorske naknade.
Ovlašćeni zastupnik Sokoja dužan je da o tome sačini odgovarajući zapisnik.
 
Član 6.
 
U slučaju kada korisnik ne dostavi relevantne podatke za utvrđivanje osnovice u predviđenom roku, Sokoj će naknadu odrediti u akontacionom iznosu, a prema visini koju je utvrdio i obračunava drugom korisniku čiji su način korišćenja, ekonomska snaga i drugi relevantni kriterijumi uporedivi.
Ukoliko se radi o korisniku odnosno korišćenju koje nije moguće uporediti, naknada će se utvrditi u paušalnom iznosu prema podacima kojima Sokoj raspolaže.
 
Član 7.
 
Solidarno odgovaraju za plaćanje naknade vlasnik, držalac, zakupac prostora u kome se iskorišćavaju muzička dela i organizator.
 
Član 8.
 
1. Svadbe, promocije, proslave, modne revije i slično

Naknada se plaća po priredbi i obračunava prema kapacitetu objekta - broju stolica / posetilaca i to:

Broj stolica/posetilaca Broj bodova
do 50 300
od 51 do 100 500
od 101 do 200 800
od 201 do 300 1.000
od 301 do 500 1.500
preko 500, na svakih 50 po 50
 
Za organizaciju zabavnih priredbi u diskotekama, klubovima, splavovima i sličnim ugostiteljskim objektima, kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa, naknada se plaća u iznosu od 10 bodova po posetiocu, računajući 1 posetioca na 1 kvm.

Ukoliko se u ugostiteljskim objektima zabavne priredbe redovno održavaju, naknada se može odrediti na mesečnom nivou, u visini od 2 priredbe mesečno, a prema kapacitetu objekta - broju stolica/posetilaca.
 
Naknada za korišćenje muzičkih dela na promocijama, proslavama, modnim revijama i sličnim manifestacijama može se utvrditi i prema prihodu, u visini od 6% od ostvarenog prihoda. Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.
 
2. Maturske večeri
 
Naknada se plaća po priredbi i obračunava u visini od 6% od prihoda ostvarenog prodajom ulaznica, konzumacija i slično, odnosno u iznosu od 20 bodova po stolici/ posetiocu.
 
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.
 
3. Doček Nove godine (31.12/1.1. i 13.1/14.1)
 
Naknada se plaća po priredbi i obračunava:
 • za organizaciju dočeka u diskotekama, klubovima, splavovima i sličnim ugostiteljskim objektima, kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa, u iznosu od 20 bodova po posetiocu, računajući 1 posetioca na 1 kvm;
 • za organizaciju dočeka u restoranima i sličnim ugostiteljskim objektima splavovima i sličnim ugostiteljskim objektima, kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa, u iznosu od 6% od prihoda ostvarenog prodajom ulaznica, konzumacija i slično, odnosno u iznosu od 30 bodova po stolici, računajući raspoloživ broj mesta (pun kapacitet), u slučaju kada se ne prodaju ulaznice, konzumacije i slično.
 
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.
 
Član 9.
 
Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV.
U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika, na iznose autorske naknade izražene u paušalu, primenjuju se sledeći koeficijenti:
- za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i za turistička mesta  1,00
- za region Vojvodine  0,90
- za region Centralne i Zapadne Srbije  0,80
- za region Istočne i Južne Srbije  0,70
  
 
Član 10.
 
Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
 
Broj 02-749/3
U Beogradu, 1. februara 2012. godine
 
Predsednik
Upravnog odbora Sokoja,
Srđan Hofman, s.r.

 
Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa na zabavnim priredbama