Home / Propisi

Tarifa za bioskope

 Ovde možete preuzeti .pdf verziju     Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja muzičkih dela na radijskim i TV programima RTS-a
  
 

  
Na osnovu člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, br. 104/09, 99/11 i 119/12) (u daljem tekstu: Zakon), Upravni odbor Sokoja, 22. avgusta 2017. godine, doneo je


TARIFU
naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu javnog saopštavanja
muzičkih dela putem bioskopskih projekcija
(Tarifa za bioskope)
 
Tarifa je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br 79/17 od 25.08.2017. godine i stupa na snagu 01.09.2017. godine


Opšte odredbe

Član 1.
Ovom tarifom utvrđuje se naknada koju Sokoj naplaćuje po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela putem bioskopskih projekcija (projekcije filma u bioskopima ili van bioskopa putem video bimova i slično, (u daljem tekstu: Tarifa), utvrđuju se uslovi korišćenja repertoara (u daljem tekstu: korisnik), način obračuna i visina autorske naknade (u daljem tekstu: naknada) koju od vlasnika, držaoca i zakupca prostora naplaćuje Sokoj, kao i rokovi plaćanja naknade.
 
Član 2.
Repertoar čine muzička dela:
  1. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu Zakona;
  2. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava Sokoj štiti na osnovu Zakona;
  3. stranih autora i nosilaca autorskog prava, čija prava Sokoj ostvaruje na osnovu ugovora sa odgovarajućim inostranim organizacijama.
 
Član 3.
Za korišćenje repertoara korisnik je dužan da:
  • pribavi dozvolu Sokoja zaključenjem tipskog ugovora o neisključivom ustupanju prava korišćenja repertoara;
  • dostavi sve relevantne podatke za utvrđene visine naknade;
  • dostavi podatke o korišćenim audio-vizuelnim delima;
  • plati autorsku naknadu koja je utvrđena.
 
Član 4.
Za korišćenje repertoara korisnik je dužan da do 15. u mesecu za prethodni mesec dostavi Sokoju sledeće podatke:
  1. overen i potpisan izveštaj na obrascu koji propisuje Sokoj, a koji sadrži podatke o ukupnom prihodu, broju prodatih ulaznica, cenama ulaznica (bez PDV), po filmu i kapacitetu svake sale pojedinačno;
  2. podatke o korišćenom repertoaru, koji sadrže broj projekcija po filmu/trejleru, originalni naziv filma/trejlera, godinu proizvodnje, ime režisera, naziv produkcije.
 
Član 5.
Naknada za korišćenje muzičkih dela putem bioskopskih projekcija utvrđuje se prema prihodu, u visini od 1,20% od ostvarenog prihoda od prodatih ulaznica, po projekciji.
Najniži iznos naknade po održanoj projekciji iznosi 0,1 boda po stolici, prema punom kapacitetu objekta.
 
Član 6.

Ukoliko korisnik ne prijavi korišćenje repertoara u predviđenom roku, Sokoj može utvrditi neprijavljeno korišćenje, putem izvršne kontrole od strane ovlašćenog zastupnika o čemu će se sačiniti službeni zapisnik ili na posredni način.

 
Član 7.
Ukoliko se radi o korisniku koji nije dostavio relevantne podatke za obračun autorske naknade, Sokoj može obračunati naknadu u paušalnom iznosu, koji se obračunava u vrednosti 0,5 boda po stolici, po projekciji, prema punom kapacitetu konkretnog objekta.
 
Član 8.
Iznosi paušala i najniži iznos naknade su iskazani u bodovima.
Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV.
Korisnik je dužan da naknadu plati u roku naznačenom na računu.
Vrednost boda se svakog 1. januara usklađuje sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, prema zvaničnim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Član 9.
Svako korišćenje repertoara obavezuje korisnika da plati autorsku naknadu i ispuni druge obaveze propisane Zakonom i Tarifom, nezavisno da li je zaključio ugovor sa Sokojem.
Korišćenje repertoara bez dozvole Sokoja, smatra se neovlašćenim i predstavlja privredni prestup i prekršaj iz člana 215. i 216. Zakona o autorskom i srodnim pravima, odnosno krivično delo iz člana 199. Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Član 10.
Za plaćanje naknade za korišćenje repertoara, solidarno odgovaraju vlasnik, držalac i zakupac prostora u kome se iskorišćava Repertoar.

Član 11.
Korisnici su dužni da, u skladu sa odredbama Zakona, Sokoju omoguće uvid u dokumentaciju i podatke relevantne za obračun naknade.

Član 12.
Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. 
 
  
Br. 30-3429/2 
U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

Predsednik Upravnog odbora Sokoja
Zoran Radetić s.r.
  
 Ovde možete preuzeti .pdf verziju     Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja muzičkih dela na radijskim i TV programima RTS-a