Home / Propisi

Tarifa naknada za RTS

Ovde možete preuzeti .pdf verziju     Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja muzičkih dela na radijskim i TV programima RTS-a 
 
Tarifa je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 23, od 2. marta 2015. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS.
 

 
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, iz Beograda, ul. Mišarska br. 12-14 (u daljem tekstu: Sokoj) sa jedne strane i Javna medijska ustanova Radio- televizija Srbije (u daljem tekstu: RTS) sa druge strane dana 13.02.2015. godine potpisali su Sporazum o tarifi naknada za korišćenje muzičkih dela iz repertoara Sokoja od strane RTS-a, te na osnovu člana 174. stav 4. Zakon o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", broj 104/09, 99/11 i 119/12,) Sokoj objavljuje sledeću

TARIFU
naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja
muzičkih dela na radijskim i televizijskim programima
RTS-a
 

Član 1.
Ovom tarifom utvrđuje se visina autorske naknade za emitovanje muzičkih dela iz repertoara Sokoja (u daljem tekstu: repertoar) na radijskom i televizijskom programu RTS-a, kao i uslovi korišćenja repertoara, rok i način naplate naknade i način korišćenja zbog kojih se visina naknade uvećava ili smanjuje.
 
Član 2.
Repertoar Sokoja čine muzička dela:
 1. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 153. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
 2. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 180. Zakona o autorskom i srodnim pravima;
 3. stranih autora i nosilaca autorskih prava u Republici Srbiji, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 186. Zakona o autorskom i srodnim pravima.
 
Član 3.
Za korišćenje repertoara Sokoja, RTS je dužan da:
 • pribavi dozvolu od Sokoja, zaključivanjem ugovora o neisključivom ustupanju prava emitovanja repertoara;
 • dostavi Sokoju podatke koji se odnose na procentualnu zastupljenost muzičkog repertoara u odnosu na ukupno trajanje programa odvojeno za radio stanice i odvojeno za televizijske stanice;
 • redovno obaveštava Sokoj o svim činjenicama koje su relevantne za obračun naknade koja se plaća prema i u skladu sa odredbama ove Tarife;
 • redovno dostavlja podatke o prihodima;
 • plaća korišćenje repertoara Sokoja, po računu Sokoja, svakog meseca, u roku od 10 dana od dana prijema računa;
 • ovlašćenim licima Sokoja, u okviru kontrole iskorišćavanja repertoara, omogući uvid u celokupnu dokumentaciju koja se odnosi na prihode vezane za delatnost emitovanja a koji su relevantni za obračun naknade koja se prema tarifi plaća, u skladu sa članom 187. stav 6. Zakona.
 
Član 4.
Svako korišćenje repertoara obavezuje RTS da plati naknadu za korišćenje repertoara Sokoja i ispuni druge obaveze propisane zakonom i ovom tarifom, nezavisno da li je zaključio ugovor sa Sokojem.

Korišćenje repertoara bez dozvole Sokoja smatra se neovlašćenim i predstavlja privredni prestup i prekršaj iz čl. 215 i 216 Zakona o autorskom i srodnim pravima /sl. Glasnik RS br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012) kao i krivično delo iz člana 199 Krivičnog zakonika RS (Sl. Glasnik br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014).

RTS je dužan da do 15-og u mesecu za prethodni mesec dostavi popise emitovanih muzičkih dela u formi koju propisuje Sokoj.
 
Član 5.
RTS je dužan da dostavlja Sokoju podatke o prihodima, i to do 5-og u mesecu za prethodni mesec, kao i da dostavi bilans uspeha za prethodnu godinu najkasnije do 15. marta tekuće godine, overen od strane nadležnog državnog organa. Pored bilansa uspeha, RTS je dužan da priloži i relevantnu finansijsku i drugu dokumentaciju iz koje se može pouzdano utvrditi osnovica za obračun naknade.

Ako RTS ne dostavi godišnji bilans uspeha za prethodnu godinu, Sokoj će utvrditi konačni godišnji obračun naknade primenjujući podatke iz javno dostupnih finansijskih izveštaja, preko internet stranica Agencije za privredne registre, Narodne banke Srbije ili drugih nadležnih državnih organa.
 
Član 6.
Naknada se utvrđuje primenom odgovarajućeg procenta na osnovicu za obračun naknade, u skladu sa ovom Tarifom.

Osnovicu za obračun naknade za korišćenje repertoara Sokoja čini prihod vezan za delatnost emitovanja RTS-a, i to:
 • prihod koji je u skladu sa zakonom i drugim propisima namenjen finansiranju delatnosti emitovanja RTS-a (pretplata, taksa, budžetska davanja, subvencije, donacije, dotacije itd.), kao i bilo koji drugi prihod namenjen finansiranju delatnosti emitovanja RTS-a, i
 • prihod ostvaren marketinškom delatnošću.
Prema zastupljenosti repertoara, na osnovicu se primenjuju sledeći procenti:

Zastupljenost 
repertoara
prihod namenjen
za finasiranje delatnosti emitovanja RTS-a
prihod od
marketinga
do 14,99% 1,5% 2,3%
od 15% do 29,99% 1,7% 2,8%
od 30% do 49,99% 1,9% 3,3%
od 50% do 74,99% 2,1% 3,8%
preko 75% 2,3% 4,3%
 
Zastupljenost muzičkog repertoara predstavlja procentualni odnos ukupnog učešća repertoara u odnosu na ukupno trajanje programa.

Ukoliko RTS emituje program i putem radija i putem televizije, naknada se obračunava na osnovu utvrđenih procenata o zastupljenosti muzičkog repertoara posebno za radio i posebno za televiziju, te se na navedeni način obračunava prosečna stopa.
 
Član 7.
U slučaju da RTS ne dostavi u roku sve podatke relevantne za obračun naknade, Sokoj će naknadu utvrditi u mesečnom akontativnom iznosu, do konačnog obračuna naknade koji će biti utvrđen po dobijanju svih relevantnih podataka.

Visina akontacije se utvrđuje na osnovu:
 1. ranije dostavljenih podataka RTS-a o ostvarenom prihodu, i/ili podataka o prihodu za poslednji mesec za koji je RTS iste dostavio,
 2. podataka dobijenih od državnih organa, agencija i slično.

Obračunatu naknadu, bilo putem dostavljenih mesečnih podataka o prihodima ili putem akontativne naknade, Sokoj će korigovati u skladu sa godišnjim finansijskim izveštajima RTS-a, na osnovu čega će uraditi konačni obračun naknade za prethodnu godinu.
 
Član 8.
Na osnovu obračunate naknade, Sokoj će RTS-u izdavati odgovarajuće mesečne račune, uvećane za iznos obračunatog PDV, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

RTS je dužan da plati naknadu po računu u roku od 10 dana od dana prijema računa Sokoja.

Član 9.
Sokoj u obavljanju kontrole podataka merodavnih za primenu tarife može zatražiti dodatne podatke od RTS i pravo uvida u odgovarajuću dokumentaciju (analitička kartica, nalozi za knjiženje i dokumentaciju na osnovu koje su formirani nalozi za knjiženje), koja je potrebna u cilju sačinjavanja konačnog obračuna naknade, a što je RTS, saglasno Zakonu o autorskom i srodnim pravima, dužna da omogući na zvaničan zahtev predstavnika Sokoja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva.

Član 10.
Sokoj će odobriti popust u visini od 10% na iznos obračunate naknade ukoliko RTS ima zaključen ugovor sa Sokojem i u ugovorenim rokovima, kumulativno ispuni sledeće uslove:
 • prijavi podatke za obračun naknade koji su predviđeni ovom Tarifom,
 • dostavi verodostojne popise emitovanih dela u formi koju propisuje Sokoj,
 • naknadu po računu isplati u celosti u roku od 10 dana po ispostavljenom računu Sokoja.

Član 11.
Naknada određena ovom Tarifom primenjuje se počev od 1.8.2014. godine zaključno sa 31. decembrom 2015. godine a za svaku sledeću godinu u narednom periodu od tri godine naknada se uvaćava za 0,10%.

Član 12.
Ova Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Stupanjem na snagu ove Tarife prestaje da važi Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja muzičkih dela na radijskim i TV programima Radio difuzne ustanove RTS Srbija objavljena u "Službenom glasniku RS" broj 98/11.
 
 
Br. 02- 075/1
U Beogradu, 26. februara .2015.godine

Predsednik Upravnog odbora Sokoja
Petar Stokanović s.r.
 
Ovde možete preuzeti .pdf verziju     Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja muzičkih dela na radijskim i TV programima RTS-a