Home / Propisi

Tarifa naknada za radio i televizijske stanice

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife naknada za radio i televizijske stanice

Tarifa naknada za radio i televizijske stanice donete su na osnovu Mišljenja Komisije za autorsko i srodna prava od 5. decembra 2011. godine.
Tarifa je objavljena u Službenom glasniku, br. 98 od 23.12.2011. i stupila je na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
 

 
Na osnovu Mišljenja Komisije za autorsko i srodna prava broj 4797/11/1 od 5.12.2011. godine, a shodno članu 200. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", broj 104/09),

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

objavljuje

TARIFU
NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ
PO OSNOVU EMITOVANJA MUZIČKIH DELA
NA RADIO I TELEVIZIJSKIM STANICAMA


Član 1.
Ovom tarifom utvrđuje se visina autorske naknade za emitovanje muzičkih dela iz repertoara Sokoja (u daljem tekstu: repertoar) po osnovu emitovanja na radijskim i televizijskim programima, kao i uslovi korišćenja repertoara, rok i način naplate naknade i okolnosti korišćenja zbog kojih se visina naknade uvećava ili smanjuje.

Član 2.
Repertoar Sokoja (u daljem tekstu: repertoar) čine muzička dela:
  1. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 153. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
  2. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 180. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
  3. stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 186. Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Član 3.
Korisnik je dužan da obezbedi dozvolu za emitovanje muzičkog repertoara zaključivanjem ugovora o neisključivom ustupanju prava emitovanja.

Dozvola za emitovanje muzičkog repertoara putem radiodifuzije ne uključuje i dozvolu za emitovanje putem interneta.
 
Član 4.
Korisnik je dužan da dostavlja Sokoju podatke o prihodima, sa razdvojenim osnovicama sticanja i to do 15. u mesecu za prethodni mesec, kao i da dostavi kopiju Bilansa uspeha po završnom računu, najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Pored Bilansa uspeha, korisnik je dužan da priloži i relevatnu finansijsku i drugu dokumentaciju iz koje se pouzdano može utvrditi osnovica za obračun naknade.

Na osnovu podataka iz Bilansa uspeha za proteklu poslovnu godinu, može se utvrditi akontacija za tekuću godinu koja se obračunava i primenjuje do konačnog obračuna, što će Sokoj i korisnik utvrditi ugovorom.

Konačan obračun naknade za jednu poslovnu godinu, Sokoj će sačiniti na osnovu godišnjeg računa korisnika i finansijske i druge dokumentacije.

Ukoliko korisnik ne dostavi podatke za konačan obračun naknade u predviđenom roku, Sokoj će konačan obračun sačiniti na osnovu podataka o ukupnim poslovnim prihodima iz Bilansa uspeha, a prema podacima Agencije za privredne registre, odnosno Narodne banke Srbije.

Ukoliko isti korisnik emituje i putem radija i putem televizije, a ne razgraniči posebno prihode od radija, a posebno od televizijske delatnosti, naknada se obračunava tako što se, na osnovu utvrđenih procenata za radio, odnosno za televiziju, obračunava prosečna stopa.
 
Član 5.
Osnovicu za obračun naknade i primenu procenta čine ukupni prihodi ostvareni u okviru radijske, odnosno televizijske delatnosti, uključujući i prihode koji su realizovani intervencijama državnih organa (prihodi iz budžeta, subvencije, dotacije i sl).

Osnovica za obračun naknade može se umanjiti po osnovu troškova marketinških agencija, do visine stvarnih troškova zaključenja marketinških ugovora, a najviše do 15%.

Troškovi marketinških agencija utvrđuju se na osnovu dokumentacije koju je emiter dužan da dostavi Sokoju, uz podatke o ostvarenom prihodu, do 15. u mesecu za prethodni mesec, odnosno najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu, radi konačnog obračuna naknade.
 
Član 6.
Visina procenta određuje se prema zastupljenosti muzičkog repertoara u odnosu na ukupno trajanje programa.

Podatak o zastupljenosti muzičkog repertoara u odnosu na ukupno trajanje programa korisnik je dužan da prijavljuje Sokoju i time se svrsta u određenu kategoriju. Sokoj zadržava pravo da prijavljene podatke o učešću muzičkog repertoara upoređuje i usklađuje sa izveštajima ovlašćenih monitoring agencija.

TV EMITOVANjE
Zastupljenost muzičkog repertoara % od ukupnih prihoda
do 10% 2,20%
od 10% do 20% 2,70%
od 20% do 50% 3,20%
od 50% do 80% 3,70%
preko 80% 4,20%
 
Minimalna naknada za TV emitovanje muzičkih dela, kao najniži iznos naknade za korišćenje repertoara, obračunava se prema broju stanovnika u servisnoj zoni pokrivenosti i to:
 
Broj stanovnika u zoni pokrivenosti Broj bodova
do 10.000 2.000
od 10.001 do 30.000 2.500
od 30.001 do 100.000 3.000
od 100.001 do 300.000 4.000
preko 300.000 6.000
 
Za TV stanice civilnog sektora, minimalna naknada se obračunava u visini od 50% utvrđenih iznosa.

RADIO EMITOVANjE
Zastupljenost muzičkog repertoara % od ukupnih prihoda
do 30% 2,50%
od 30% do 50% 3,00%
od 50% do 65% 3,50%
od 65% do 80% 4,00%
preko 80% 4,50% 
 
Minimalna naknada za radijsko emitovanje muzičkih dela, kao najniži iznos naknade za korišćenje repertoara, obračunava se prema broju stanovnika u servisnoj zoni pokrivenosti i to:
 
Broj stanovnika u zoni pokrivenosti Broj bodova
do 10.000 2.000
od 10.001 do 3.000 2.500
od 30.001 do 100.000 3.000
od 100.001 do 300.000 4.000
preko 300.000 6.000
 
Za radio stanice civilnog sektora, minimalna naknada se obračunava u visini od 50% utvrđenih iznosa.
 
Član 7.
Korisnik je dužan da, do 15. u mesecu za prethodni mesec, dostavi popis emitovanih muzičkih dela u formi koju propisuje Sokoj.
 
Član 8.
Ukoliko emiter ima zaključen ugovor sa Sokojem i ako u ugovorenim rokovima:
  • prijavi relevantne podatke za obračun naknade,
  • dostavi verodostojne popise emitovanih dela, u formi koju propisuje Sokoj i
  • naknadu isplati u celini po računu Sokoja,
na iznos naknade odobriće se popust od 10%.
 
Član 9.
Ukoliko su dugovanja emitera prema Sokoju veća od tromesečne naknade, odnosno ukoliko emiter ne dostavlja Sokoju popise emitovanih dela u periodu dužem od tri meseca, smatraće se da je neovlašćeni korisnik muzičkih dela. Takav emiter biće prijavljen RRA na dalji postupak, shodno odredbi člana 20. Zakona o radiodifuziji. Pritom, Sokoj
zadržava pravo naplate sudskim putem, kao i pravo da preduzme sve druge pravne mere.
 
Član 10.
Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV.
U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika, na iznose autorske naknade izražene u paušalu primenjuju se sledeći koeficijenti:
  • za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i za turistička mesta 1,00
  • za region Vojvodine 0,90
  • za region Centralne i Zapadne Srbije 0,80
  • za region Istočne i Južne Srbije 0,70 .
 
Član 11.
Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS.
 
 
Broj 01-6588/3
U Beogradu, 19.12.2011. godine

Predsednik Upravnog odbora
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije
Srđan Hofman s.r.
 
Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife naknada za radio i televizijske stanice