Home / Propisi

Tarifa za koncerte i druge manifestacije

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife naknada za koncerte i druge manifestacije

Na osnovu člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS",
broj 104/09, 99/11 i 119/12), Upravni odbor Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije, u skladu sa rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu 990 broj 2014/2514 od 2.06.2014. godine, donosi

T A R I F U
naknada koju od organizatora, vlasnika, držaoca i zakupca prostora u kome je održan koncert, sabor, muzički festival i druga muzička manifestacija, muzičko-plesno takmičenje, revija na ledu, cirkuska i artistička priredba i druga muzičko-zabavna priredba, balet, opera, opereta, mjuzikl, pozorišna predstava i druga muzičko- scenska priredba, naplaćuje Sokoj po osnovu izvođenja muzičkih dela

Član 1.
 
Ova tarifa sadrži iznose naknada koje Sokoj naplaćuje korisnicima po osnovu izvođenja muzičkih dela koja čine repertoar Sokoja na koncertima, saborima, festivalima i ostalim muzičkim manifestacijama, muzičko-scenskim priredbama (balet, opera, opereta, mjuzikl i sl.) i muzičko-zabavnim priredbama (muzičko-plesna takmičenja, revije na ledu, cirksuske i artističke priredbe i sl.).
 
Član 2.
 
Repertoar Sokoja čine muzička dela:
 1. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 153. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
 2. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 180. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
 3. stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 186. Zakona o autorskim i srodnim pravima.
 
Član 3.

Za korišćenje repertoara korisnik je dužan da pribavi dozvolu Sokoja zaključivanjem ugovora o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkog repertoara.
 
Član 4.
 
Naknade za korišćenje muzičkih dela sa repertoara određuju se u zavisnosti od načina korišćenja muzičkih dela i to:
 • primenom odgovarajućeg procenta od prihoda koji korisnik ostvaruje obavljajući delatnost u okviru koje i /ili u vezi sa kojom koristi muzička dela;
 • primenom odgovarajućeg procenta od troškova koji su potrebni za obavljanje delatnosti u okviru koje i/ ili u vezi sa kojom koristi muzička dela, ukoliko se ne ostvaruje prihod;
 • primenom paušala, odnosno minimalne naknade.
Način obračuna i visina naknade za svaku vrstu korišćenja muzičkih dela utvrđena je i precizirana odgovarajućim tarifnim brojem.
 
Član 5.
 
Korisnik je dužan da naknadu plati u roku od 8 dana od dana prijema obračuna Sokoja.
 
Član 6.
 
Solidarno odgovaraju za plaćanje naknade: vlasnik, držalac i zakupac prostora u kome se iskorišćavaju muzička dela i organizator.
 
Član 7.

Iznosi paušala i akontacija izraženi su u bodovima.

Vrednost boda iznosi 11,00 dinara.

Iznosi u tarifi iskazani su bez poreza na dodatu vrednost.
 
Član 8.
 
U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika, odnosno prema mestu održavanja za pojedinačne manifestacije, na iznose autorske naknade utvrđene ovom tarifom, primenjuju se sledeći koeficijenti:
 
- za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i za turistička mesta  1,00
- za region Vojvodine  0,90
- za region Centralne i Zapadne Srbije  0,80
- za region Istočne i Južne Srbije  0,70
 
Član 9.

Prema značaju koji javno izvođenje muzičkih dela ima za korisnike, ovom tarifom utvrđuju se sledeći tarifni brojevi:
 
Tarifni broj 1.
KONCERTI, SABORI, MUZIČKI FESTIVALI I OSTALE MUZIČKE MANIFESTACIJE
 
I Za korišćenje repertoara korisnik je dužan da:
 • unapred, najkasnije sedam dana pre održavanja muzičke manifestacije, prijavi Sokoju održavanje, pri čemu prijava treba da sadrži:
 • datum, vreme i mesto održavanja manifestacije;
 • kapacitet sale, odnosno prostora u kome se manifestacija održava;
 • podatke o organizatoru (pun naziv pravnog, odnosno fizičkog lica, sedište, PIB, matični broj i tekući račun);
 • podatke o vlasniku sale (pun naziv pravnog, odnosno fizičkog lica, sedište, PIB, matični broj i tekući račun);
 • broj štampanih ulaznica.
 • pribavi dozvolu Sokoja zaključivanjem ugovora o neisključivom ustupanju prava javnog izvođenja muzičkog repertoara;
 • da u roku od 15 dana od dana održavanja manifestacije dostavi Sokoju sledeće podatke:
 • overen i potpisan izveštaj koji sadrži podatke o ukupnom broju prodatih ulaznica, cenama ulaznica (bez PDV), kao i podatak o broju besplatnih i neprodatih ulaznica i
 • izveštaj o prihodima prikupljenim po osnovu donacija, sponzorstva i slično.
Ukoliko korisnik ne ostvaruje prihod, dužan je da prijavi ukupne troškove održavanja manifestacije.
 • dostavi podatke o izvođenim muzičkim delima koji sadrže pun naziv muzičkog dela, ime autora i koautora, kao i trajanje izvođenja, za svaki koncert, odnosno muzičku manifestaciju posebno.

 
II Naknada se plaća po održanom koncertu, odnosno muzičkoj manifestaciji.

Osnovica za obračun naknade utvrđuje se:
 • u odnosu na ukupne prihode koje korisnik ostvari po svim osnovama - prihod od ulaznica, sponzorstva i/ili pružanja bilo kakvih usluga koji su u funkciji organizacije manifestacije i slično ili
 • u odnosu na ukupne troškove organizacije koncerta (honorari izvođača, troškovi postavljanja bine/scene, troškovi rasvete i ozvučenja, troškovi smeštaja izvođača i svi drugi troškovi neophodni za organizaciju manifestacije), ako prihoda nema, i to u visini od:
Broj posetilaca Visina procenta
do 1.000 8%
od 1.001 do 3.000 7%
od 3.001 do 5.000 6%
od 5.001 do 15.000 5%
od 15.001 do 30.000 4%
preko 30.000 3%
  
III Ukoliko se ne ostvaruje prihod, a troškovi ne mogu utvrditi, naknada se određuje u paušalnom iznosu, u visini od 1,00 boda po posetiocu, računajući maksimalan kapacitet sale, odnosno računajući 2 posetioca po kvadratnom metru prostora, ukoliko je manifestacija na otvorenom prostoru.
 
IV Ukoliko korisnik ne prijavi koncert na način i u rokovima koji su predviđeni ovom tarifom, Sokoj će naknadu obračunavati primenjujući maksimalan predviđen procenat od 8%, maksimalan kapacitet sale, odnosno prostora i prosečno utvrđenu cenu ulaznice za taj koncert.

Tarifni broj 2.
MUZIČKO-SCENSKE PRIREDBE

1. Balet, opera, opereta, mjuzikl i sl.

Korisnik je dužan da dostavi izveštaj koji sadrži podatke o broju održanih predstava, broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, u roku od 15 dana od dana izvođenja, odnosno do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Osnovica za obračun naknade utvrđuje se prema broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, odnosno prema troškovima, a u visini od 4% .

Korisnik je dužan da dostavi podatke o izvedenim muzičkim delima u okviru predstave, sa imenima autora i ukupnim trajanjem izvođenja, u roku od 15 dana od dana izvođenja, odnosno do 15. u mesecu za prethodni mesec ukolikio se predstave održavaju više puta u toku jednog meseca.

Naknadu za korišćenje muzičkih dela po ovom osnovu, Sokoj realizuje u slučaju kada se radi o korišćenju nenaručene muzike za koju nije isplaćena naknada.
 
 
2. Pozorišne predstave

Korisnik je dužan da dostavi izveštaj koji sadrži podatke o broju održanih predstava, broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, u roku od 15 dana od dana izvođenja, odnosno do 15. u mesecu za prethodni mesec ukolikio se predstave održavaju više puta u toku jednog meseca.

Osnovica za obračun naknade utvrđuje se prema broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, odnosno prema troškovima, a u visini od 2%.

Korisnik je dužan da dostavi podatke o izvedenim muzičkim delima u okviru predstave, sa imenima autora i ukupnim trajanjem izvođenja, u roku od 15 dana od dana izvođenja, odnosno do 15. u mesecu za prethodni mesec ukolikio se predstave održavaju više puta u toku jednog meseca.

Naknadu za korišćenje muzičkih dela po ovom osnovu, Sokoj realizuje u slučaju kada se radi o korišćenju nenaručene muzike za koju nije isplaćena naknada.

Tarifni broj 3.
MUZIČKO–ZABAVNE PRIREDBE

1. Muzičko-plesna takmičenja, revije na ledu, cirkuske i artističke priredbe i sl.

Korisnik je dužan da dostavi izveštaj koji sadrži podatke o broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, odnosno o troškovima realizacije priredbe, u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.

Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.

Osnovica za obračun naknade utvrđuje se prema broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, odnosno prema troškovima, a u visini od 4%.

Ako korisnik ne dostavi podatke o ukupno ostvarenom prihodu, odnosno troškovima, u predviđenom roku, ili ako se prihodi, odnosno troškovi, ne mogu pouzdano utvrditi, naknada se obračunava u iznosu od 2 boda po mogućem posetiocu.


U Beogradu, 11. 06. 2014. godine

Predsednik Upravnog odbora Sokoja
Srđan Hofman s.r.

Tarifa je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 62, od 13. juna 2014. godine.
Ova tarifa stupa na snagu i primenjuje se od 01. jula 2014. godine


Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife naknada za koncerte i druge manifestacije