Home / Propisi

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife naknada Sokoja
 
PREČIŠĆEN TEKST

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava, "Službeni glasnik RS" br. 85/07, na snazi od 1.10.2007, Izmene i dopune Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava, "Službeni glasnik RS" br. 91/08, na snazi od 8.10.2007., Izmene i dopune Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava, "Službeni glasnik RS", br. 96/08, na snazi od 24.10.2008, Izmene i dopune Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, "Službeni glasnik RS", br 23/09, na snazi od 01.04.2009. i Izmene i dopune Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, "Službeni glasnik RS", br. 29/09, na snazi od 29.04.2009.)


Na osnovu člana 163. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni list SCG“, br.61/04), Upravni odbor Sokoja - Organizacije za zaštitu autorskih muzičkih prava donosi
 
T A R I F U
naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava
 
Član 1.
 
Ova tarifa sadrži iznose naknada koje Sokoj naplaćuje korisnicima za svaki oblik korišćenja muzičkih dela koja čine repertoar Sokoja.

Repertoar Sokoja (u daljem tekstu: repertoar) čine muzička dela:
 1. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 150. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
 2. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 167. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
 3. stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 171. Zakona o autorskim i srodnim pravima.
 
Član 2.
 
Za korišćenje repertoara korisnik je dužan da:
 • pribavi dozvolu Sokoja zaključivanjem ugovora o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkog repertoara;
 • dostavi sve relevantne podatke za utvrđivanje visine naknade koja je utvrđena za svaku vrstu korišćenja odgovarajućom tarifnom klasom, odnosno tarifnim brojem;
 • dostavi podatke o korišćenim muzičkim delima koji sadrže pun naziv muzičkog dela, ime autora i koautora, kao i trajanje izvođenja i
 • plati autorsku naknadu koja je utvrđena za svaku vrstu korišćenja odgovarajućom tarifnom klasom, odnosno tarifnim brojem.
 
Član 3.
 
Korišćenje repertoara bez dozvole Sokoja, smatra se neovlašćenim i predstavlja privredni prestup i prekršaj iz čl. 187. i 188. Zakona o autorskom i srodnim pravima odnosno krivično delo iz čl. 199. Krivičnog zakonika.

Svako korišćenje repertoara obavezuje korisnika da plati autorsku naknadu i ispuni druge obaveze propisane zakonom i ovom tarifom, nezavisno da li je zaključio ugovor sa Sokojem.
 
Član 4.
 
Korisnik je dužan da prijavi Sokoju svako korišćenje muzike, u pismenoj formi, putem redovne ili elektronske pošte ili korišćenjem obrasca na sajtu Sokoja, u roku od 15 dana od početka korišćenja.

Ukoliko korisnik ne prijavi korišćenje u predviđenom roku, ovlašćeni zastupnik Sokoja utvrdiće korišćenje i elemente relevantne za obračun autorske naknade.

Ovlašćeni zastupnik Sokoja dužan je da o tome sačini odgovarajući zapisnik.
 
Član 5.
 
Naknade za korišćenje muzičkih dela sa repertoara određuju se u zavisnosti od načina korišćenja muzičkih dela i to:
 • primenom odgovarajućeg procenta od prihoda koji korisnik ostvaruje obavljajući delatnost u okviru koje i /ili u vezi sa kojom koristi muzička dela;
 • primenom odgovarajućeg procenta od troškova koji su potrebni za obavljanje delatnosti u okviru koje i/ ili u vezi sa kojom koristi muzička dela, ukoliko se ne ostvaruje prihod;
 • primenom paušala i
 • primenom minimalne naknade.
Način obračuna i visina naknade za svaku vrstu korišćenja muzičkih dela utvrdjena je i precizirana odgovarajućom tarifnom klasom i tarifnim brojem.
 
Član 6.
 
Korisnik je dužan da dostavlja Sokoju podatke o ukupno ostvarenom prihodu/troškovima i sve druge relevantne podatke za utvrđivanje osnovice za obračun autorske naknade, do 15. u mesecu za prethodni mesec, odnosno u roku od 15 dana od dana održavanja manifestacije.

Relevantni podaci za obračun precizirani su za svaku vrstu korišćenja u odgovarajućoj tarifnoj klasi, odnosno odgovarajućem tarifnom broju.
 
Član 7.
 
U slučaju kada korisnik ne dostavi relevantne podatke za utvrđivanje osnovice u predviđenom roku, Sokoj će naknadu odrediti u akontacionom iznosu, a prema visini koju je utvrdio i obračunava drugom korisniku čiji su način korišćenja, ekonomska snaga i drugi relevantni kriterijumi uporedivi.

Ukoliko se radi o korisniku odnosno korišćenju koje nije moguće uporediti, naknada će se utvrditi u paušalnom iznosu prema podacima kojima Sokoj raspolaže.
 
Član 8.
 
Korisnici za koje je naknada utvrđena u procentualnom iznosu od ukupnih prihoda, odnosno troškova, dužni su da dostave Sokoju kopiju overenog Bilansa uspeha po završnom računu, najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Korisnik je dužan da priloži relevantnu finansijsku i drugu dokumentaciju iz koje se pouzdano može utvrditi osnovica za obračun naknade.

Konačan obračun naknade za jednu poslovnu godinu, Sokoj će izvršiti na osnovu godišnjeg računa korisnika i finansijske i druge dokumentacije.
 
Član 9.
 
Minimalna naknada predstavlja najniži iznos naknade za korišćenje repertoara.
 
Član 10.
 
Iznosi paušala, minimalne naknade i akontacija izraženi su u bodovima.

Vrednost boda iznosi 9,00 dinara.

Iznosi u tarifi iskazani su bez poreza na dodatu vrednost.
 
Član 11.
 
Korisnik je dužan da naknadu plati u roku od 8 dana od dana prijema računa.
 
Član 12.
 
Solidarno odgovaraju za plaćanje naknade, zavisno od vrste korišćenja:
 • vlasnik, držalac, zakupac prostora u kome se iskorišćavaju muzička dela i organizator;
 • servis provajderi (vlasnici interaktivnih mreža - mobilnih mreža, internet provajderi i sl) i
 • provajderi sadržaja, odnosno lica koja muzičke sadržaje čine dostupnim javnosti i na njih mogu uticati.
 
Član 13.
 
Sokoj ima pravo potraživanja autorske naknade za tri godine unazad.
 
Član 14.
 
Prema načinu korišćenja muzičkih dela sa repertoara, ovom tarifom utvrđuju se sledeće tarifne klase:
 
Tarifna klasa 1.
IZVOĐENjE I PREDSTAVLJANJE MUZIČKIH DELA
 
Tarifni broj 1.
KONCERTI, SABORI, MUZIČKI FESTIVALI I OSTALE MUZIČKE MANIFESTACIJE
 
I Korisnik je dužan da unapred, najkasnije sedam dana pre održavanja muzičke manifestacije, prijavi Sokoju održavanje, pri čemu prijava treba da sadrzi:
 • datum, vreme i mesto održavanja manifestacije;
 • kapacitet sale, odnosno prostora u kome se manifestacija održava;
 • podatke o organizatoru (pun naziv pravnog, odnosno fizičkog lica, sedište, PIB, matični broj i tekući račun);
 • podatke o vlasniku sale (pun naziv pravnog, odnosno fizičkog lica, sedište, PIB, matični broj i tekući račun);
 • broj štampanih ulaznica.
 
Korisnik je dužan da u roku od 15 dana od dana održavanja manifestacije dostavi Sokoju sledeće podatke:
 • overen i potpisan izveštaj koji sadrži podatke o ukupnom broj prodatih ulaznica, cenama ulaznica (bez PDV), kao i podatak o broju besplatnih i neprodatih ulaznica i
 • izveštaj o prihodima prikupljenim po osnovu donacija, sponzorstva i slično.
Ukoliko korisnik ne ostvaruje prihod, dužan je da prijavi ukupne troškove održavanja manifestacije.
 
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja koncerta. Popis izvedenih dela mora sadržati nazive izvedenih dela, imena autora i koautora i trajanje izvođenja, za svaki koncert, odnosno muzičku manifestaciju posebno.
 
Naknada se plaća po održanom koncertu, odnosno muzičkoj manifestaciji.
 
II Osnovica za obračun naknade utvrđuje se:
- u odnosu na ukupne prihode koje korisnik ostvari po svim osnovama - prihod od ulaznica, sponzorstva i/ili pružanja bilo kakvih usluga koji su u funkciji organizacije manifestacije i slično ili
- u odnosu na ukupne troškove organizacije koncerta (honorari izvodjaca, troškovi postavljanja bine/scene, troškovi rasvete i ozvučenja, troškovi smeštaja izvođača i svi drugi troškovi neophodni za organizaciju manifestacije), ako prihoda nema,
i to u visini od:
 
Broj posetilaca Visina procenta
do 1.000 8%
od 1.001 do 3.000 7%
od 3.001 do 5.000 6%
od 5.001 do 15.000 5%
od 15.001 do 30.000 4%
preko 30.000 3%
  
 III Ukoliko se ne ostvaruje prihod, a troškovi ne mogu utvrditi, naknada se određuje u paušalnom iznosu, u visini od 1,00 boda po posetiocu, računajući mogući kapacitet sale, odnosno računajući 2 posetioca po kvadratnom metru prostora, ukoliko je manifestacija na otvorenom prostoru.

Minimalna naknada za ovu vrstu korišćenja muzičkih dela iznosi:
 • 300 bodova za koncerte na kojima je ulaz slobodan
 • 500 bodova za koncerte sa naplatom ulaznica.

IV Ukoliko korisnik ne prijavi koncert na način i u rokovima koji su predviđeni ovom tarifom, Sokoj će naknadu obračunavati primenjujući maksimalan predviđen procenat od 8%, ukupan kapacitet sale, odnosno prostora i prosečno utvrđenu cenu ulaznice.
 
Tarifni broj 2.
MUZIČKO-SCENSKE PRIREDBE
 
1. Balet, opera, opereta, mjuzikl i sl.
 
Korisnik je dužan da dostavi izveštaj koji sadrži podatke o broju održanih predstava, broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, u roku od 15 dana od dana izvođenja, odnosno do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Osnovica za obračun naknade utvrđuje se prema broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, a u visini od 4%.

Korisnik je dužan da dostavi podatke o izvedenim muzičkim delima u okviru predstave, sa imenima autora i ukupnim trajanjem izvođenja, u roku od 15 dana od dana izvođenja, odnosno do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Naknadu za korišćenje muzičkih dela po ovom osnovu, Sokoj reailzuje u slučaju kada se radi o korišćenju nenaručene muzike za koju autorima nije isplaćena naknada.
 
2. Pozorišne predstave
 
Korisnik je dužan da dostavi izveštaj koji sadrži podatke o broju održanih predstava, broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, u roku od 15 dana od dana izvođenja, odnosno do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Osnovica za obračun naknade utvrđuje se prema broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, a u visini od 2%.

Korisnik je dužan da dostavi podatke o izvedenim muzičkim delima u okviru predstave, sa imenima autora i ukupnim trajanjem izvođenja, u roku od 15 dana od dana izvođenja, odnosno do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Naknadu za korišćenje muzičkih dela po ovom osnovu, Sokoj reailzuje u slučaju kada se radi o korišćenju nenaručene muzike za koju nije isplaćena naknada.
 
Tarifni broj 3.
MUZIČKO-ZABAVNE PRIREDBE
 
1. Muzičko-plesna takmičenja, revije na ledu,
cirkuske i artističke priredbe i sl.
 
Korisnik je dužan da dostavi izveštaj koji sadrži podatke o broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, odnosno o troškovima realizacije priredbe, u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.

Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.

Osnovica za obračun naknade utvrđuje se prema broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, odnosno prema troškovima, a u visini od 4%.

Ako korisnik ne dostavi podatke o ukupno ostvarenom prihodu, odnosno troškovima, u predviđenom roku, ili ako se prihodi, odnosno troškovi, ne mogu pouzdano utvrditi, naknada se obračunava u iznosu od 2 boda po mogućem posetiocu.
 
Tarifni broj 5.
JAVNE MANIFESTACIJE
 
1. Mitinzi, karnevali, posela, sportski događaji,
javni skupovi i sl.
 
Naknada se plaća po manifestaciji, obračunava prema broju posetilaca i iznosi:

Broj posetilaca Broj bodova
do 5.000 1.000
od 5.001 do 10.000 2.000
od 10.001 do 30.000 3.000
preko 30.001 5.000
 
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja manifestacije.
 
Tarifna klasa 2.
PRENOŠENjE IZVOĐENjA
 
Tarifni broj 1.
PRENOŠENjE IZVOĐENjA SA KONCERTA,
MUZIČKOG FESTIVALA ILI MUZIČKO- SCENSKE PRIREDBE
 
Korisnik je dužan da dostavi izveštaj koji sadrži podatke o broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, odnosno o troškovima realizacije manifestacije, u roku od 15 dana od dana održavanja.

Osnovica za obračun naknade utvrđuje se prema broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, odnosno u odnosu na troškove realizacije manifestacije, a u visini od 3%.

Naknada se plaća po održanoj manifestaciji.
Ako korisnik ne dostavi podatke o ukupno ostvarenom prihodu, odnosno troškovima, u predviđenom roku, ili ako se prihodi, odnosno troškovi, ne mogu pouzdano utvrditi, naknada se obračunava u iznosu od 3 boda po mogućem posetiocu.
 
Tarifna klasa 3.
JAVNO SAOPŠTAVANJE MUZIČKIH DELA
 
JAVNO SAOPŠTAVANjE MUZIČKIH DELA
SA NOSAČA ZVUKA ILI SLIKE I/ILI DELA KOJA SE EMITUJU
 
Tarifni broj 1.
MUZIČKO-ZABAVNE PRIREDBE, ZABAVNE PRIREDBE I JAVNE MANIFESTACIJE
 
Naknada se plaća po održanoj priredbi, odnosno manifestaciji, po tarifnoj klasi 1, tarifni br. 3, 4, i 5. ove tarife.
 
Tarifni broj 3.
OSTALI KORISNICI
1. Pozorišta i bioskopi
 
Naknada se plaća mesečno, za korišćenje muzike pre početka predstave, u pauzi i na kraju predstave u iznosu od
 1. za centralno ozvučenje 200 bodova;
 2. po zvučnoj kutiji 20 bodova. 
2.Sportsko-rekreativni centri
(bazeni, kupališta, klizališta i sl.)

Naknada se plaća mesečno i to:
 1. za centralno ozvučenje 300 bodova;
 2. po zvučnoj kutiji 20 bodova;
 3. po uređaju za reprodukciju muzike 200 bodova.
 
3.Sale za rekreaciju -
fitnes klubovi, aerobik sale, joga, pilates i i sl.
 
Naknada se plaća mesečno, u iznosu od 200 bodova.
 
4. Plesne škole
Naknada se plaća mesečno, u iznosu od 5 bodova po polazniku, a prema broju upisanih polaznika u toku meseca.
 
5. Stadioni, sportske hale i sl.
 
Naknada se plaća po održanoj sportskoj manifestaciji za korišćenje muzike pre početka, u pauzi ili posle sportske manifestacije, i to:
 1. do 10.000 sedišta u iznosu od 300 bodova;
 2. od 10.000 do 30.000 sedišta u iznosu od 400 bodova;
 3. više od 30.000 sedišta u iznosu od 500 bodova.
 
8. Sajmovi
 
Naknada se plaća u iznosu od:
 • 400 bodova po danu, za korišćenje na prostoru površine do 5.000 kvm
 • 800 bodova po danu, za korišćenje na prostoru površine preko 5.000 kvm.
 
9. Biblioteke, galerije, muzeji i drugi izložbeni prostori
 
Naknada se plaća mesečno, u iznosu od 100 bodova.
 
10. Prevozna sredstva
 
Naknada se plaća mesečno i to:
 1. u autobusu 50 bodova;
 2. u avionu 100 bodova;
 3. u vozu (po ozvučenom vagonu) 100 bodova;
 4. na brodu 100 bodova.
 
11. Zabavni parkovi
 
Naknada se plaća po danu, u iznosu od 100 bodova.
 
12. Javni prostori
(čekaonice, parkirališta, železničke, autobuske i metro stanice, javne garaže,
pristaništa, aerodromi, liftovi i sl.)
 
Naknada se plaća mesečno i to za centralno ozvučenje 200 bodova i po zvučnoj kutiji 20 bodova, odnosno u visini od 1 boda po 1 kvadratnom metru prostora.
 
13. Ostali korisnici
(video klubovi, CD klubovi, filijale banaka, pošta i sl,
kladionice, bilijar sale, kockarnice i slični javni prostori)
 
Naknada se plaća mesečno, u iznosu od 100 bodova.
 
14. Instalacije za audio-vizuelno oglašavanje
 
Naknada se plaća po instalaciji, u visini od 50 bodova.
 
Tarifna klasa 4.
SAOPŠTAVANJE JAVNOSTI MUZICKIH DELA UKLJUČUJUCI
INTERAKTIVNO ČINJENJE DELA DOSTUPNIM JAVNOSTI
 
Interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti obuhvata omogućavanje krajnjem korisniku pristpu muzičkom delu na izabrani način, u obimu koji on odredi i u izabrano vreme.

Pristup muzičkom delu podrazumeva:
 • preslušavanje - prenos u toku emitovanja ili na zahtev pojedinca, bez mogućnosti zadražavanja/ snimanja dela (snimanje na hard disk, mobilni telefon i sl) i/ili
 • snimanje odabranog muzičkog dela na odgovarajući trajni nosač zvuka.

Solidarni dužnici po pitanju plaćanja autorske naknade i ispunjavanja drugih obaveza utvrđenih zakonom i ovom tarifom su:
 • servis provajderi (vlasnici interaktivnih mreža - mobilnih mreža, internet provajderi i sl) i
 • provajderi sadržaja, odnosno lica koja muzičke sadržaje čine dostupnim javnosti i na njih mogu uticati.

Za svaki vid interaktivnog činjenja muzičkog dela dostupnim javnosti ili novi način upotrebe koji nije obuhvaćen ovom tarifom, Sokoj će izdavati posebne dozvole, u skladu sa zakonom o autorskom i srodnim pravima.
 
Tarifni broj 1.
Preslušavanje (STREAMING) -
bez mogućnosti zadržavanja/snimanja muzičkog dela
 
1. Prešlusavanje -
WEB RADIO, WEB SIMULCASTING i sl.
 
Naknada se plaća mesečno, u iznosu od 8% od ukupnih prihoda koji uključuje i prihod od reklama, sponzorstva, donacija, kompenzacija i sl.

Korisnik je dužan da jednom mesečno, do 15. u mesecu, dostavi Sokoju izveštaj o ostvarenom prihodu u prethodnom mesecu.

Korisnik je dužan da jednom mesečno, do 15. u mesecu, dostavi Sokoju listu korišćenih muzičkih dela, sa imenima autora, koautora i izvođača i trajanjem izvođenja.
Ukoliko korisnik ne ostvaruje komercijalni prihod, naknada se obračunava prema prosečnom broju posetilaca koji pristupaju sajtu u toku jednog meseca, u to u iznosu od 2 boda po posetiocu.

Minimalna naknada za ovu vrstu korišćenja muzičkih dela iznosi 600 bodova mesečno.
 
2. Preslušavanje na zahtev
(STREAMING ON DEMAND)
 
Naknada se plaća mesečno, u iznosu od 10% od ukupno osvarenog prihoda, koji podrazumeva broj realizovanih zahteva u toku meseca i cenu koju po zahtevu plaća krajnji korisnik, umanjenu za iznos PDV - a i/ili prihode od reklama, sponzorstva, donacija, kompenzacija i slično.

Korisnik je dužan da jednom mesečno, do 15. u mesecu, dostavi Sokoju izveštaj o ostvarenom prihodu u prethodnom mesecu koji sadrži listu ponuđenih muzičkih dela, broj realizovanih zahteva za svako delo i cenu i/ili podatke o prihodima od reklama, sponzorstva, donacija, kompenzacija i slično.

Ukoliko korisnik ne ostvaruje komercijalni prihod, naknada se obračunava prema prosečnom broju posetilaca na sajtu u toku jednog meseca i to u iznosu od 3 boda po posetiocu.

Minimalna naknada za ovu vrstu korišćenja muzičkih dela iznosi 700 bodova mesečno.
 
3. Prateća muzika
(BACKGROUND MUSIC)

Naknada se plaća mesečno i obračunava u visini od:
 • za fizička lica 200 bodova
 • za pravna lica 500 bodova.

Korisnik je dužan da jednom mesečno, do 15. u mesecu za prethodni mesec, dostavi Sokoju listu korišćenih muzičkih dela, sa imenima autora, koautora i izvođača i trajanjem izvođenja.
 
Tarifni broj 2.
Interaktivno pristupanje muzičkom delu, uz mogućnost snimanja -
zadržavanja dela na nosaču zvuka (mobilnom telefonu, hard disku i sl.)
 
Naknada se plaća mesecno, u iznosu od 12% od ukupno ostvarenog prihoda.

Ukupno ostvaren prihod podrazumeva broj realizovanih zahteva u toku meseca i cenu koju po zahtevu plaća krajnji korisnik., umanjenu za iznos PDV-a.

Korisnik je dužan da jednom mesečno, do 15. u mesecu, dostavi Sokoju izveštaj o ostvarenom prihodu u prethodnom mesecu.

Korisnik je dužan da jednom mesečno, do 15. u mesecu za prethodni mesec, dostavi Sokoju podatke o muzičkim delima koja čine njegovu ponudu (naziv dela, imena autora, kao i ime izvođača), sa tačno naznačenim brojem realizovanih zahteva za svako delo posebno.

Minimalna naknada za ovu vrstu korišćenja muzičkih dela iznosi 1,00 bod po ring tonu, odnosno po downloudu.
 
Tarifni broj 2.
EMITOVANJE MUZIČKIH DELA - SATELITSKO EMITOVANJE
 
1. Slanje signala namenjenih za javni prijem, u neprekinutom
komunikacionom lancu ka satelitu i nazad na zemlju
 
Naknada za emitovanje muzičkih dela putem satelita se određuje u procentualnom iznosu od ukupno ostvarenih prihoda, a visina procenta utvrđuje se prema zastupljenosti muzičkog repertoara u odnosu na ukupno trajanje programa.

Osnovicu za obračun naknade i primenu procenta čine ukupni prihodi ostvareni u okviru delatnosti.
 
Zastupljenost
muzičkog repertoara
% od ukupnih prihoda
do 30% 2,50%
od 30% do 60% 3,00%
preko 60% 3,50%
 
Minimalna naknada za ovu vrstu korišćenja muzičkih dela iznosi 1.000 bodova.

Korisnik je dužan da dostavlja Sokoju podatke o ukupno ostvarenom prihodu do 15. u mesecu, za prethodni mesec, kao i da dostavi kopiju overenog Bilansa uspeha po završnom računu, najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Pored Bilansa uspeha, korisnik je dužan da priloži i relevatnu finansijsku i drugu dokumentaciju iz koje se pouzdano može utvrditi osnovica za obračun naknade.

Na osnovu podataka iz Bilansa uspeha za proteklu poslovnu godinu, može se utvrditi akontacija za tekuću godinu koja se obračunava do konačnog obračuna, što će Sokoj i korisnik utvrditi ugovorom.

Konačan obračun naknade za jednu poslovnu godinu, Sokoj će izvršiti na osnovu godišnjeg računa korisnika i finansijske i druge dokumentacije.

Korisnik je dužan da do 15. u mesecu za prethodni mesec dostavi popis emitovanih muzičkih dela u formi koju propisuje Sokoj.
1. Emitovanje preko satelita putem sredstava za dekodiranje signala
(DIRECT TO HOME tehnologija)

Naknada se plaća dela plaća se u visini od 0,10 bodova, po dekoderu, po TV kanalu, mesečno.

Operater je dužan da dostavi izveštaj o broju dekodera, kao i popis TV kanala koje reemituje do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Popis kanala mora sadržati sve kanale koji čine ponudu operatera, sa zvaničnim nazivom kanala i zemljom porekla.
 
Tarifni broj 3.
EMITOVANjE MUZIČKIH DELA - KABLOVSKA DIFUZIJA

Naknada za emitovanje muzičkih dela putem kablovske difuzije plaća se u visini od 0,05 bodova, po priključku, po kanalu, mesečno.

Kablovski operater je dužan da dostavi izveštaj o broju priključaka, kao i popis TV kanala koje reemituje do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Popis kanala mora sadržati sve kanale koji čine ponudu kablovskog operatera, sa zvaničnim nazivom kanala i zemljom porekla.
 
Tarifna klasa 6.
POSEBNA NAKNADA
 
Posebnu naknadu od prodaje tehničkih uređaja koji su podobni za umnožavanje muzičkih dela, kao i nesnimljenih nosača zvuka odnosno slike (audio kasete, video kasete, CD i sl.) plaćaju proizvođači, uvoznici i prodavci, kao solidarni dužnici.

Naknada se plaća mesečno, odnosno po realizovanom uvozu, u iznosu od 1% od maloprodajne cene svakog tehničkog uređaja koji je podoban za umnožavanje muzičkih dela, odnosno svakog nesnimljenog nosača zvuka odnosno slike.

Korisnik je dužan da dostavlja izveštaje o prodaji, odnosno uvozu, do 15. u mesecu za prethodni mesec, odnosno u roku od 15 dana po realizaciji uvoza.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije "Službeni glasnik RS", br. 12/12, na snazi od 01. marta 2012. godine
 
Tarifu naknada koje naplaćuje Sokoj
po osnovu prenošenja izvođenja u ugostiteljskim objektima
(sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa sa
koncerata, muzičko-zabavnih priredbi i drugih muzičkih manifestacija
 
Osnovica za obračun naknade utvrđuje se prema broju prodatih ulaznica i cenama ulaznica, odnosno u odnosu na troškove realizacije manifestacije, a u visini od 2%.
Naknada se plaća po održanoj manifestaciji.
Ako korisnik ne dostavi podatke o ukupno ostvarenom prihodu, odnosno troškovima, u predviđenom roku, ili ako se prihodi, odnosno troškovi, ne mogu pouzdano utvrditi, naknada se obračunava u iznosu od pet bodova po mogućem posetiocu.
 
Tarifni broj 4.
ZABAVNE PRIREDBE
 
1. Svadbe, promocije, proslave, modne revije i slično
 
Naknada se plaća po priredbi i obračunava prema kapacitetu objekta - broju stolica / posetilaca i to:
 
Broj stolica/posetilaca Broj bodova
do 50 300
od 51 do 100 500
od 101 do 200 800
od 201 do 300 1.000
od 301 do 500 1.500
preko 500,
na svakih 50
po 50
 
Za organizaciju zabavnih priredbi u diskotekama, klubovima, splavovima i sličnim ugostiteljskim objektima, kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa, naknada se plaća u iznosu od 10 bodova po posetiocu, računajući 1 posetioca na 1 kvm.
 
Ukoliko se u ugostiteljskim objektima zabavne priredbe redovno održavaju, naknada se može odrediti na mesečnom nivou, u visini od 2 priredbe mesečno, a prema kapacitetu objekta - broju stolica/posetilaca.
 
Naknada za korišćenje muzičkih dela na promocijama, proslavama, modnim revijama i sličnim manifestacijama može se utvrditi i prema prihodu, u visini od 6% od ostvarenog prihoda. Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.
 
2. Maturske večeri
 
Naknada se plaća po priredbi i obračunava u visini od 6% od prihoda ostvarenog prodajom ulaznica, konzumacija i slično, odnosno u iznosu od 20 bodova po stolici/ posetiocu.
 
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.
 
3. Doček Nove godine (31.12/1.1. i 13.1/14.1)
 
Naknada se plaća po priredbi i obračunava:
 
- za organizaciju dočeka u diskotekama, klubovima, splavovima i sličnim ugostiteljskim objektima, kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa, u iznosu od 20 bodova po posetiocu, računajući 1 posetioca na 1 kvm;
- za organizaciju dočeka u restoranima i sličnim ugostiteljskim objektima splavovima i sličnim ugostiteljskim objektima, kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa, u iznosu od 6% od prihoda ostvarenog prodajom ulaznica, konzumacija i slično, odnosno u iznosu od 30 bodova po stolici, računajući raspoloživ broj mesta (pun kapacitet), u slučaju kada se ne prodaju ulaznice, konzumacije i slično.
 
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.
 
1. Diskoteke, klubovi, barovi, splavovi i drugi slični objekti
 
Naknada se plaća mesečno i obračunava prema kvadraturi objekta, bez pomoćnih prostorija.
 
Veličina prostorije u kvm
(bez pomoćnih prostorija)
do 16 dana mesečno
(broj bodova)
preko 16 dana mesečno
(broj bodova)
do 50 kvm 700 1.000
od 51 - 100 kvm 1.000 1.300
od 101 -150 kvm 1.300 1.800
svakih sledećih
započetih 50 kvm
300 350

Korisnik je dužan da dostavi popis korišćenih dela do 15. u mesecu za prethodni mesec.
  
2. Restorani, kafane, kafići i slični objekti
 
Naknada se plaća mesečno i obračunava prema kapacitetu broju stolica/posetilaca, računajući raspoloživ broj stolica, odnosno pun kapacitet, i to:
 1. za izvođenja do 10 dana mesečno - 6 bodova po stolici/ po posetiocu
 2. za izvođenje preko 10 dana mesečno - 8 bodova po stolici/ po posetiocu.
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela do 15. u mesecu za prethodni mesec.
Ukoliko se, pored živog izvođenja, koriste i uređaji za reprodukciju muzike, naknada se uvećava za 2 boda po stolici/posetiocu.
 
Naknada po osnovu organizacije zabavnih priredbi (svadbe, promocije, proslave, modne revije i slično), maturskih večeri, proslava Nove godine i drugih muzičkih manifestacija, obračunava se i plaća posebno.

Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV.
 
U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika, na iznose autorske naknade izražene u paušalu, primenjuju se sledeći koeficijenti:
- za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i za turistička mesta  1,00
- za region Vojvodine  0,90
- za region Centralne i Zapadne Srbije  0,80
- za region Istočne i Južne Srbije  0,70
 
 
Javno saopštavanje muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike
i/ili dela koja se emituju u ugostiteljskim objektima i drugim objektima ugostiteljskog tipa
 
2. Diskoteke, klubovi, noćni barovi, splavovi i sl.
 
Naknada se obračunava i plaća mesečno, prema kvadraturi objekta, bez pomoćnih prostorija.

Veličina prostorije u kvm
(bez pomoćnih prostorija)
do 16 dana mesečno
(broj bodova)
preko 16 dana mesečno
(broj bodova)
do 50 kvm 700 1.000
od 51 - 100 kvm 1.000 1.300
od 101 -150 kvm 1.300 1.800
svakih sledećih
započetih 50 kvm
300 350
 
 
Hoteli, odmarališta, planinarski domovi i ostali smeštajni objekti
u kojima se na komercijalnoj osnovi pružaju ugostiteljske usluge

Naknada se plaća mesečno.
 
Vrsta korišćenja Kategorizacija - do tri zvezdice
(broj bodova)
Kategorizacija - četiri i više zvezdica (broj bodova)
Centralno ozvučenje u holovima i zajedničkim prostorijama 250 350
Po zvučnoj kutiji u holovima i zajedničkim prostorijama, odnosno po uređaju za reprodukciju 70 100
Po uređaju za reprodukciju, po sobi 20 30
   
Korisnik je dužan da dostavlja do 15. u mesecu, za prethodni mesec, izveštaj o broju korišćenih/izdatih soba u toku meseca. U slučaju da korisnik izveštaj ne dostavi u predviđenom roku, naknada će se računati prema ukupnom broju soba.
Naknada za izvođenje, odnosno saopštavanje javnosti muzičkih dela u restoranima, klubovima, barovima, diskotekama i sličnim objektima koji se nalaze u sklopu smeštajnih kapaciteta, kao i u frizerskim i kozmetičkim salonima, spa centrima, bazenima, prodavnicama i slično, obračunava se i plaća posebno.
 
Restorani, kafane, picerije i sl.
 
Naknada se obračunava i plaća mesečno, prema kapacitetu - broju stolica/posetilaca i to:
 
Broj stolica/posetilaca Broj bodova po stolici/posetiocu
do 50 8
od 51 do 100 6
preko 100 4
 
 
    4. Kafići, kafe-barovi i sl. 
 
Naknada se obračunava i plaća mesečno, prema kapacitetu - broju stolica/posetilaca i to u visini od 10 bodova.
 
Internet kafei, poslastičarnice, pekare i slični objekti ugostiteljskog tipa
 
Naknada se obračunava i plaća mesečno, prema kapacitetu - broju stolica/posetilaca i to u visini od 5 bodova.
 
6. Dečje igraonice u kojima se organizuju proslave rođendana i slične manifestacije
 
Naknada se plaća mesečno, u visini od 500 bodova.
 
7. Ostali ugostiteljski objekti
(kiosci brze hrane, hamburgernice i slični objekti koji ne poseduju deo za smeštaj gostiju)
 
Naknada se plaća mesečno, u visini od 80 bodova.

 
Javno saopštavanje muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike
i/ili dela koja se emituju u trgovinskim radnjama
(tržni centri, šoping molovi, mega marketi, robne kuće, samoposluge, butici, prodavnice i sl.)
 
Naknada se plaća mesečno, prema površini ozvučenog prostora u kvm i to:
 
Površina u kvm Broj bodova
do 50 50
od 51 do 100 75
od 101 do 200 100
od 201 do 300 150
od 301 do 400 200
od 400 do 800 300
od 801 do 1.500 500
na svakih 400 po 100
   
U okviru tržnog centra, mega marketa i drugih objekata koji imaju centralno ozvučenje, naknadu plaća i svaki korisnik posebno (trgovina, butik, kafić, frizerski salon i slično), ukoliko muziku koristi iz drugih izvora. Visina naknade zavisi od vrste objekta.
 
Javno saopštavanje muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike
i/ili dela koja se emituju u zanatskim radnjama
(frizerski saloni, saloni lepote, kozmetički, pedikir i manikir saloni, spa centri, saloni za masažu i sl.)
 
Naknada se plaća mesečno, prema površini ozvučenog prostora u kvm i to:
 
Površina u kvm Broj bodova
do 30 60
od 31 do 60 100
od 61 do 100 150
na svakih 30 po 20
  
Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV.

U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika, na iznose autorske naknade izražene u paušalu primenjuju se sledeći koeficijenti:
- za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i za turistička mesta  1,00
- za region Vojvodine  0,90
- za region Centralne i Zapadne Srbije  0,80
- za region Istočne i Južne Srbije  0,70
 
 
Predsednik Upravnog odbor
Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije

Srđan Hofman, s.r.


Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife naknada Sokoja