Home / Propisi

Tarifa saopštavanja javnosti muzičkih dela preko interneta i mobilnih servisa

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife saopštavanja javnosti muzičkih dela preko interneta i mobilnih servisa

Na osnovu člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 i 119/12), Upravni odbor Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije donosi


T A R I F U
naknada koje naplaćuje Sokoj
po osnovu saopštavanja javnosti muzičkih dela
preko interneta i mobilnih servisa


Član 1.
Ovom tarifom utvrđuje se visina autorske naknade po osnovu iskorišćavanja muzičkih dela iz repertoara Sokoja (u daljem tekstu: repertoar) preko interneta i mobilnih servisa:

 1. WEBCAST (INTERNET BROADCAST) - servis obuhvata delatnost internet radija ili internet televizije i druge oblike korišćenja koji odgovaraju navedenom opis, bez mogućnosti preuzimanja na trajni nosač (hard disk, mobilni telefon i sl) odnosno prenos na koji krajnji korisnik ne može uticati, niti koristiti muzičke sadržaje drugačije nego redom i odabirom koji su određeni od strane korisnika;

   
 2. SIMULCASTING - simultani i neizmenjeni prenos postojećih zemaljskih i drugih radio i televizijskih stanica putem interneta;

   
 3. PODCASTING - distribucija celokupnog ili pojedinih delova radijskog ili televizijskog programa na koji krajnji korisnik može ograničeno uticati, ali nema mogućnost da u svako vreme izabere muzičke sadržaje;

   
 4. STREAMING – linearni prenos muzičkih i/ili audiovizuelnih dela, bez mogućnosti da odabere vreme i bez mogućnosti preuzimanja na trajni nosač (hard disk, mobilni telefon i sl) a koji nije obuhvaćen načinom korišćenja koji su definisani kao webcasting, simulcasting i podcasting.
   
 5. LIVE STREAMING - simultani prenos javnog izvođenja (živa muzika), koncerata, DJ nastupa i slično;

   
 6. STREAMING ON DEMAND - prenos muzičkih dela i/ili audiovizuelnih dela na zahtev krajnjeg korisnika, u vreme koje on odabere i sadžaja prema njegovom izboru, bez mogućnosti preuzimanja muzičkog dela na trajni nosač (hard disk, mobilni telefon i sl);

   
 7. BACKGROUND MUSIC - prateća muzika na internet stranicama ili pojedinim delovima internet stranica kao što su baneri, galerije fotografija i slično;

   
 8. DOWNLOADING - preuzimanje odabranog muzičkog sadržaja na trajni nosač (hard disk, mobilni telefon i sl);
   
 9. RINGTONES (monofone, polifone kompozicije i realtones), RINGBACKTONES, MUSIC VIDEOTONES - upotreba muzičkih i/ili audiovizuelnih dela, kao najave dolazećih telefonskih poziva, sms poruka ili tokom čekanja na vezu.
 
Član 2.
Repertoar Sokoja čine muzička dela:
 1. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 153. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
 2. domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 180. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
 3. stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 186. Zakona o autorskim i srodnim pravima.
Muzička dela stranih autora i nosilaca autorskih prava mogu biti izuzeta iz repertoara Sokoja ukoliko je međunarodnim ugovorima ili praksom određeno drugačije on line licenciranje.
 
Član 3.
Naknada se plaća mesečno, u procentualnom iznosu od ukupnih prihoda koji korisnik ostvari obavljajući delatnost u okviru koje iskorišćava predmete zaštite a mesečni iznos naknade ne može biti niži od minimalnog iznosa koji je utvrđen za svaki oblik iskorišćavanja:

Način korišćenja/ servis Zastupljenost muzičkog repertoara % od prihoda Minimalna naknada u dinarima, bez PDV-a
WEBCAST (INTERNET BROADCAST) do 30% 4,00% 6.000,00
od 30% do 60% 5,00% 7.000,00
preko 60% 6,00% 8.000,00
SIMULCASTING (radio stanice) do 30% 2,50% 4.000,00
od 30% do 50% 3,00% 4.500,00
od 50% do 65% 3,50% 5.000,00
od 65% do 80% 4,00% 5.500,00
preko 80% 4,50% 6.000,00
SIMULCASTING (televizijske stanice) do 10% 2,20% 4.500,00
od 10% do 20% 2,70% 5.000,00
od 20% do 50% 3,20% 5.500,00
od 50% do 80% 3,70% 6.000,00
preko 80% 4,20% 6.500,00
PODCASTING do 30% 4% 7.000,00
od 30% do 60% 5% 9.000,00
preko 60% 6% 10.000,00
STREAMING - 8% 4,00 po pristupu
LIVE STREAMING - 7% 2.500,00 za svaki započeti sat prenosa
STREAMING ON DEMAND Muzička dela 10% 0,60 po pristup
Audiovizuelna dela 8% 1,00 po pristupu
BACKGROUND MUSIC - 2% Za fizička lica: 1.500,00
Za pravna lica: 4.000,00
DOWNLOADING - 12% Za plaćeno preuzimanje
- 6,00 po daunloudu
Za slobodno preuzimanje
- 4,00 po daunloudu
RINGTONES (monofone, polifone kompozicije i realtones), RINGBACKTONES, MUSIC VIDEOTONES - 12% 6,00 po ring tonu
 
Minimalna naknada računa se nezavisno za svaki oblik iskorišćavnja, a u slučaju da se muzička dela koriste putem više oblika iskorišćavanja, navedni iznosi se sabiraju.
Na iznose naknade i/ili minimalne naknade obračunava se pripadajući PDV shodno pozitivnim zakonskim propisima.
Korisnik je dužan da jednom mesečno, dostavi Sokoju izveštaj o ostvarenom prihodu u prethodnom mesecu i/ili broj pristupa servisu.

Član 4.
Korisnik je dužan da svakog meseca dostavi Sokoju izveštaje koji sadrže podatke o korišćenim muzičkim delima u okviru svakog oblika iskorišćavanja autorskih dela koji čine repertoar Sokoja (naziv dela, imena autora i koautora, kao i ime izvođača).

Za downloading i mobilne servise (rington, ringbeskton i sl), korisnik je dužan da svakog meseca dostavlja listu muzičkih dela koja čine njegovu ponudu (naziv dela, imena autora i koautora, kao i ime izvođača), sa tačno naznačenim brojem pristupa/zahteva za svako delo posebno.

Član 5.
Za svaki oblik iskorišćavanja autorskih dela iz repertoara Sokoja odnosno novi servis ili novi način korišćenja koji nije obuhvaćen ovom tarifom, kao i za inostrane, globalne multiteritorijalne odnosno multinacionalne platforme ili servise ili drugačiji način licenciranja (davanja dozvola) za on line korišćenje repertoara, Sokoj će izdavati posebne dozvole, u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, odnosno uobičajenom međunarodnom praksom ili standardima.

Član 6.
Stupanjem na snagu ove Tarife stavljaju se van snage odredbe Tarife naknada koje naplaćije Sokoj (Sl. glasnik RS broj 85/2007) u delu Tarifna klasa 4, Tarifni broj 1 i Tarifni broj 2.

Član 7.
Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 02-3198/2
U Beogradu, 26. avgusta 2015. godine

Predsednik Upravnog odbora Sokoja
Organizacija muzičkih autora Srbije
Petar Stokanović s.r.


Ovde možete preuzeti .pdf verziju Tarife saopštavanja javnosti muzičkih dela preko interneta i mobilnih servisa