Home / Propisi

Statut Sokoja

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Statuta Sokoja 


Na osnovu člana 165. i 166. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) i člana 12. i 22. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09), a u skladu sa članom 23. Statuta Sokoja od 26.02.2006 godine sa izmenama i dopunama od 01.07.2006. i 30.03.2008. godine, Skupština Sokoja dana 10. marta 2010. godine, donosi

STATUT
Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije


I OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije (u daljem tekstu: Sokoj) je neprofitna organizacija čiji je cilj kolektivno ostvarivanje imovinskih autorskih prava muzičkih autora i drugih nosilaca prava, na osnovu ugovora sa Sokojem ili na osnovu zakona.

Član 2.
Autorima, u smislu ovog Statuta, smatraju se kompozitori, autori teksta muzičkih dela i aranžeri muzičkih dela.
Nosiocima prava smatraju se druga fizička ili pravna lica koja su imovinska autorska prava na muzičkim delima stekla u skladu sa zakonom.

Član 3.
Naziv organizacije je: Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije.
Skraćeni naziv je: Sokoj.
Naziv organizacije na engleskom jeziku je: Sokoj -Serbian music authors organisation.
Naziv Sokoja koristi se na srpskom jeziku, ćiriličnim ili latiničnim pismom i na engleskom jeziku.

Član 4.
Sedište Sokoja je u Beogradu, Mišarska 12-14.
Delatnost Sokoja prostire se na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.
Sokoj ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst "Organizacija muzičkih autora Srbije" po obodu, "Sokoj" u sredini i "Beograd" u dnu pečata.

Član 6.
Sokoj je član Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora (CISAC) i Međunarodnog biroa društava za zaštitu prava snimanja i prava mehaničke reprodukcije (BIEM).
Sokoj se može učlanjivati i u druge srodne međunarodne organizacije.

Član 7.
Sokoj je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz zakona i ovog Statuta i za svoje obaveze odgovara svom imovinom kojom raspolaže.
Članovi Sokoja solidarno odgovaraju za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju organizaciji ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili sa namerom da se šteta prouzrokuje, osim ako su prilikom donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisnik.
Direktor Sokoja odgovara za štetu koju prouzrokuje organizaciji pod istim uslovima kao i članovi Sokoja.
Odgovornost za pričinjenu štetu utvrđuje se kod organizacije ili pred nadležnim sudom.

Član 8.
Sokoj zastupa direktor.
Sokoj mogu predstavljati i zastupati i druge osobe koje za to odredi Upravni odbor, odnosno direktor, u granicama dobijenog mandata za predstavljanje, odnosno zastupanje.

Član 9.
Rad Sokoja je javan, a javnost rada ostvaruje se:
 • obaveštavanjem članova, korisnika i javnosti putem medija i web strane Sokoja o kategorijama nosilaca prava koje predstavlja, imovinskim pravima koja ostvaruje, kategorijama korisnika predmeta zaštite i drugim obveznicima plaćanja naknade, sadržini opštih akata, broju i listi bilateralnih ugovora sa inostranim organizacijama, ovlašćenim zastupnicima i radnom vremenu;
 • obaveštavanjem članova putem web strane Sokoja o listi članova aktuelnog saziva Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora, godišnjim izveštajima o poslovanju, održavanju sednica Skupštine i odlukama Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora,
 • pružanjem obaveštenja o repertoaru i uslovima pod kojima ostvaruje prava, svakom zainteresovanom korisniku ili drugom licu koje ima pravni interes.

II DELATNOST

Član 10.
Sokoj obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih imovinskih prava:
 • pravo na beleženje ili umnožavanje,
 • pravo stavljanja primeraka dela u promet,
 • pravo davanja primeraka dela u zakup,
 • pravo izvođenja,
 • pravo predstavljanja,
 • pravo prenošenja izvođenja ili predstavljanja,
 • pravo emitovanja,
 • pravo reemitovanja,
 • pravo na javno saopštavanje, uključujući interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti,
 • pravo javnog saopštavanja dela koje se emituje,
 • pravo javnog saopštavanja dela sa nosača zvuka ili slike,
 • pravo na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za takvo umnožavanje,
 • pravo na naknadu za davanje na poslugu.
Član 11.
Na osnovu zakonskih ovlašćenja, odnosno ovlašćenja autora i nosilaca prava, Sokoj obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava u zemlji i inostranstvu, izuzev prava onih autora i nosilaca prava koji su svoja prava izričito izuzeli, odnosno onih autora i nosilaca prava kojima je u skladu sa opštim aktima Sokoja otkazana zaštita.
Autori i nosioci prava ugovorom o isključivom ustupanju svojih prava ustupaju Sokoju isključivo ovlašćenje (u daljem tekstu: zaštita ugovorom poverena Sokoju) da putem ugovora sa korisnicima muzičkih dela izdaju dozvole za korišćenje tih dela, kao i isključivo ovlašćenje za naplatu pripadajućih autorskih naknada, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima i odlukama organa Sokoja.

Član 12.
Na osnovu zakona, međunarodnih ugovora i ugovora Sokoja sa inostranim autorskim organizacijama, Sokoj ostvaruje i autorska prava inostranih autora i nosilaca prava na teritoriji Republike Srbije.

Član 13.
Pored obavljanja delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih prava, Sokoj može u skladu sa zakonom obavljati i administrativno tehničke usluge u ime i za račun druge organizacije kao i delatnost kojom se ostvaruje umetnički, stručni ili socijalni interes nosilaca prava.

Član 14.
Jedinstveni principi, kriterijumi i postupak ostvarivanja autorskih prava jednako se primenjuju na sve autore i nosioce prava čija prava Sokoj ostvaruje, u skladu sa Statutom i aktima Sokoja.

Član 15.
Zaštita u Sokoju prestaje otkazom ugovora u pisanoj formi od strane autora ili nosioca prava, ili odlukom Sokoja.
Autoru ili nosiocu prava može biti otkazana zaštita u slučaju nepoštovanja akata Sokoja ili odluka njegovih organa, narušavanja ugleda Sokoja ili iz drugog opravdanog razloga.
Zaštita prestaje po isteku kalendarske godine u kojoj je otkazan ugovor od strane autora ili nosioca prava, odnosno doneta odluka Upravnog odbora o otkazu zaštite.
Procedura otkaza zaštite autoru ili nosiocu prava utvrđuje se posebnim aktom, koji donosi Upravni odbor, dok odluku o otkazu zaštite donosi Skupština.

III ČLANSTVO

Član 16.
Članovi Sokoja su autori i nosioci prava sa prebivalištem ili boravištem, odnosno sedištem pravnog lica, na teritoriji Republike Srbije, koji su zaštitu svojih prava ugovorom poverili Sokoju.

IV ORGANI SOKOJA

Član 17.
Organi Sokoja su:
 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Direktor
 4. Nadzorni odbor

Član 18.
Član organa Sokoja ne može biti lice koje se nalazi u sukobu interesa.
U sukobu interesa se nalazi lice koje je vlasnik, suvlasnik, direktor, član organa upravljanja ili na rukovodećoj funkciji u okviru koje može da odlučuje o poslovnoj politici fizičkog ili pravnog lica koje ima status korisnika muzičkih dela, za vreme trajanja navedenih okolnosti i 6 meseci po njihovom prestanku.
U sukobu interesa se nalazi i pravno lice koje je u statusu korisnika muzičkih dela.
Status korisnika muzičkih dela, u smislu odredaba o sukobu interesa, ima fizičko ili pravno lice koje koristi muzička dela u skladu sa zakonom, bez obzira na to da li sa Sokojem ima zaključen ugovor o korišćenju muzičkih dela.
Procedure utvrđivanja postojanja sukoba interesa i postupanje u slučaju utvrđenog postojanja utvrđuju se posebnim aktom koji donosi Upravni odbor. Inicijativa za utvrđivanje postojanja sukoba interesa podnosi se Nadzornom odboru, koji svoje mišljenje o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa dostavlja Upravnom odboru. Upravni odbor po podnetom mišljenju donosi odluku koja je konačna.
Licu kod kojeg je utvrđeno postojanje sukoba interesa, mandat odnosno članstvo u organu Sokoja prestaje odlukom Upravnog odbora.

1. SKUPŠTINA

Član 19.
Skupština je najviši organ Sokoja.
Skupština odlučuje na sednicama.
Skupštinu čine svi članovi Sokoja, ali zbog velikog broja članova, po principu predstavljanja odlučuje aktuelni saziv Skupštine koji svake godine utvrđuje Upravni odbor na osnovu kriterijuma predviđenih ovim Statutom.

Član 20.
Član aktuelnog saziva Skupštine može biti:
1) autor, član Sokoja, koji kumulativno ispunjava sledeće uslove:
    ˗ najmanje 10 prijavljenih dela koja su objavljena ili izdata,
    ˗ ugovor o zaštiti u neprekidnom trajanju u poslednjih 5 obračunskih godina,
    ˗ nepostojanje sukoba interesa iz člana 18;
2) ovlašćeni predstavnik domaćeg izdavača muzičkih dela ("publisher"), ukoliko izdavač kumulativno ispunjava sledeće uslove:
    ˗ da ima registrovano poslovno sedište na teritoriji Republike Srbije,
    ˗ da ima sa Sokojem zaključen ugovor o isključivom ustupanju autorskopravnih ovlašćenja,
    ˗ da zastupa najmanje 10 domaćih autora,
    ˗ da zastupa repertoar sa najmanje 250 izdatih dela domaćih autora,
    ˗ nepostojanje sukoba interesa iz člana 18. ovog Statuta.
Aktuelni saziv Skupštine čini, uz ispunjenje uslova iz prethodnog stava:
    ˗ 60 autora umetničke i džez muzike, prvorangiranih po prosečno ostvarenim tantijemama,
    ˗ 180 autora iz drugih žanrova, prvorangiranih po prosečno ostvarenim tantijemama,
    ˗ do 10 predstavnika domaćih izdavača muzičkih dela, prvorangiranih po ostvarenim tantijemama, s tim da svaki izdavač može imati najviše jednog predstavnika.
Ostvarenom autorskom tantijemom u obračunskoj godini smatra se zbir autorskih tantijema koje je autor odnosno nosilac prava ostvario preko Sokoja po svim osnovama u toj obračunskoj godini.
Prosečnom ostvarenom tantijemom smatra se prosek za poslednjih 5 obračunskih godina.

Član 21.
Autor ili izdavač ("publisher") koji ne želi da bude član aktuelnog saziva Skupštine, može da potpiše izjavu o neprihvatanju članstva u aktuelnom sazivu Skupštine.
U tom slučaju član aktuelnog saziva Skupštine postaje prvi naredni autor na Listi autora umetničke ili džez, odnosno popularne muzike, odnosno izdavača ("publishera"), u postupku utvrđenom ovim Statutom.

Član 22.
Odluku o sticanju ili prestanku statusa člana aktuelnog saziva Skupštine donosi Upravni odbor u formi Liste članova aktuelnog saziva Skupštine, koju, na osnovu kriterijuma određenih Statutom, utvrđuje za svaku kalendarsku godinu, nakon raspodele tantijema za prethodnu kalendarsku godinu, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.
Odluku o sticanju ili prestanku statusa člana aktuelnog saziva Skupštine Upravni odbor donosi po prethodno pribavljenom mišljenju Nadzornog odbora.

Član 23.
Lista članova aktuelnog saziva Skupštine objavljuje se na oglasnoj tabli i web strani Sokoja.
Prava i obaveze članova aktuelnog saziva Skupštine stiču se ili prestaju da važe utvrđivanjem Liste članova aktuelnog saziva Skupštine.

Član 24.
U nadležnosti Skupštine je da:
 1. Donosi Statut Sokoja i odlučuje o njegovim izmenama i dopunama,
 2. Donosi Plan raspodele i odlučuje o njegovim izmenama i dopunama,
 3. Razmatra i usvaja izveštaje Upravnog odbora,
 4. Razmatra i usvaja izveštaje Nadzornog odbora,
 5. Razmatra i usvaja izveštaje Saveta autora,
 6. Utvrđuje osnove poslovne politike i donosi Finansijski plan Sokoja,
 7. Razmatra i usvaja godišnje finansijske izveštaje o poslovanju Sokoja,
 8. Odlučuje o učlanjivanju u srodne međunarodne organizacije,
 9. Odlučuje o otkazu zaštite članu Sokoja,
 10. Bira i razrešava članove Upravnog odbora,
 11. Bira i razrešava članove Nadzornog odbora,
 12. Imenuje članove Saveta autora,
 13. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Sokoja.

Član 25.
Sednica Skupštine se održava najmanje jedanput godišnje.
Odluku o sazivanju sednice Skupštine donosi Upravni odbor,
 • po sopstvenoj inicijativi,
 • na predlog Nadzornog odbora, Saveta autora ili najmanje 20% članova aktuelnog saziva Skupštine, u roku od 30 dana od dana podnetog predloga za sazivanje sednice Skupštine, koji mora biti u pisanoj formi i obrazložen.
Na sednicu Skupštine se pozivaju svi članovi aktuelnog saziva Skupštine po važećoj Listi članova aktuelnog saziva Skupštine u trenutku njenog sazivanja, a u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 26.
Skupština može punovažno da radi i odlučuje ako je na sednici prisutno najmanje 20% od ukupnog broja članova aktuelnog saziva Skupštine.
Skupština o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova aktuelnog saziva Skupštine, osim tačke 1. stava 1 člana 24. ovog Statuta, kada se odlučuje prostom većinom glasova članova aktuelnog saziva Skupštine.
Svoj rad Skupština detaljnije definiše Poslovnikom o radu Skupštine.

2. UPRAVNI ODBOR

Član 27.
Upravni odbor upravlja radom Sokoja u skladu sa odlukama Skupštine.
Upravni odbor ima 13 članova, koje bira aktuelni saziv Skupštine iz svog sastava, a koji iz svog sastava biraju predsednika i jednog ili više podpredsednika Upravnog odbora.
Sastav Upravnog odbora mora biti takav da postigne adekvatnu zastupljenost žanrova, tako da ima 4 autora iz žanra umetničke i džez muzike, 8 autora iz drugih žanrova, kao i jednog predstavnika domaćeg izdavača ("publishera") koji ne može biti predsednik Upravnog odbora.
Kandidate za članove Upravnog odbora iz žanra umetničke i džez muzike može da predloži najmanje 10 autora umetničke i džez muzike, koji su članovi aktuelnog saziva Skupštine.
Kandidate za članove Upravnog odbora iz drugih žanrova može da predloži najmanje 10 autora iz tih žanrova, koji su članovi aktuelnog saziva Skupštine.
Kandidata za člana Upravnog odbora - predstavnika domaćeg izdavača može da predloži najmanje 10 autora koji su članovi aktuelnog saziva Skupštine.
Mandat člana Upravnog odbora traje 4 godine od trenutka izbora, s tim da se članstvo ograničava na najviše dva uzastopna mandata.
Odlukom Skupštine, Upravni odbor ili pojedini njegovi članovi mogu biti razrešeni i pre isteka mandata.

Član 28.
U nadležnosti Upravnog odbora je da:
 1. Donosi sva opšta i pojedinačna akta Sokoja, osim onih koji su zakonom i ovim Statutom u nadležnosti drugih organa Sokoja,
 2. Utvrđuje tekuću politiku pribavljanja i raspodele sredstava,
 3. Utvrđuje opšte obračune autorskih naknada po svim osnovama,
 4. Odlučuje o zaključivanju ugovora sa inostranim autorskim organizacijama,
 5. Utvrđuje Listu članova aktuelnog saziva Skupštine,
 6. Imenuje i razrešava direktora Sokoja,
 7. Priprema sednice Skupštine Sokoja,
 8. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Sokoja.

Član 29.
Upravni odbor može punovažno da radi i odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Svoj rad Upravni odbor detaljnije definiše Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Član 30.
Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini.
Predsednik Upravnog odbora podnosi Izveštaj o radu Upravnog odbora na redovnoj sednici Skupštine.

3. DIREKTOR

Član 31.
Direktor Sokoja rukovodi radom Stručne službe Sokoja.
Direktor organizuje proces rada i vodi poslovanje Sokoja u okviru obavljanja delatnosti Sokoja, a u skladu sa odlukama Skupštine i Upravnog odbora.
Direktor donosi i primenjuje akt o sistematizaciji radnih mesta i primenjuje ostale akte i odluke organa Sokoja.

Član 32.
Direktora imenuje i razrešava Upravni odbor i za svoj rad direktor je odgovoran Upravnom odboru.
Mandat direktora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnih izbora, s tim što odlukom Upravnog odbora direktor može biti razrešen i pre isteka mandata.
Upravni odbor može direktora razrešiti dužnosti u bilo koje vreme, u slučaju delovanja suprotnog zakonu i aktima Sokoja, grube povrede prava i obaveza ili u slučaju utvrđenog postojanja sukoba interesa.

4. NADZORNI ODBOR

Član 33.
Nadzorni odbor je kontrolni organ Sokoja, koji prati i kontroliše rad Sokoja.
Nadzorni odbor ima 5 članova, autora, koje bira aktuelni saziv Skupštine iz svog sastava, a koji iz svog sastava biraju predsednika Nadzornog odbora.
Sastav Nadzornog odbora mora biti takav da postigne adekvatnu zastupljenost žanrova.
Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 godine od trenutka izbora, s tim da se članstvo ograničava na najviše dva uzastopna mandata.
Odlukom Skupštine, Nadzorni odbor ili pojedini njegovi članovi mogu biti razrešeni i pre isteka mandata.

Član 34.
U nadležnosti Nadzornog odbora je:
 • kontrola primene Statuta, Tarife naknada i drugih akata i odluka organa Sokoja,
 • kontrola poslovanja Sokoja,
 • kontrola Liste članova aktuelnog saziva Skupštine,
 • davanje mišljenja po zahtevu drugih organa Sokoja, a u skladu sa Statutom Sokoja,
 • tumačenje Statuta.

Član 35.
Nadzorni odbor može punovažno da radi i odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora..
Svoj rad Nadzorni odbor detaljnije definiše Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Član 36.
Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Skupštini.
Predsednik Nadzornog odbora podnosi Izveštaj o radu Nadzornog odbora na redovnoj sednici Skupštine.

Član 37.
U cilju uspešnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, Nadzorni odbor može da angažuje stručno lice ovlašćeno za reviziju finansijskog poslovanja, kao i druga stručna lica u funkciji vršenja kontrole.

V SAVET AUTORA

Član 38.
Savet autora je stalno stručno radno telo Skupštine Sokoja, koje ima kontrolnu i regulatornu funkciju u vezi sa primenom Plana raspodele.
Savet autora ima 9 članova, koje imenuje Skupština, a koji iz svog sastava biraju predsednika Saveta autora.
Sastav Saveta autora mora biti takav da postigne adekvatnu zastupljenost žanrova, tako da ima 3 autora iz žanra umetničke i džez muzike i 6 autora iz drugih žanrova.

Član 39.
Savet autora predlaže Plan raspodele i njegove izmene i dopune, kontroliše primenu Plana raspodele i odlučuje po žalbama autora u vezi sa primenom Plana raspodele.
Savet autora stručne poslove iz svoje nadležnosti može da radi u manjim stručnim komisijama koje formira iz svog sastava.
Svoj rad Savet autora detaljnije definiše Poslovnikom o radu Saveta autora.

Član 40.
Članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora ne mogu biti imenovani u Savet autora.
Upravni odbor i direktor obavezni su da redovno informišu Savet autora o svim bitnim pitanjima iz njegove nadležnosti.

Član 41.
Za svoj rad Savet autora je odgovoran Skupštini.
Predsednik Saveta autora podnosi Izveštaj o radu Saveta autora na redovnoj sednici Skupštine.

VI SREDSTVA I FINANSIJSKO POSLOVANjE

Član 42.
Sredstva prikupljena po osnovu autorskih naknada od korišćenja autorskih dela čine fond za raspodelu autorima.

Član 43.
Od sredstava iz prethodnog člana odbijaju se troškovi obavljanja delatnosti Sokoja.
Visinu troškova obavljanja delatnosti utvrđuje Upravni odbor i ona mora biti u skladu sa Finansijskim planom Sokoja za određenu poslovnu godinu.
Visina troškova ne može preći 30% prihoda u poslovnoj godini, osim u opravdanim okolnostima i po osnovu odluke Skupštine.
Strukturu troškova utvrđuje direktor Sokoja.

Član 44.
Od prikupljene autorske naknade po odbitku administrativnih troškova zaštite i poreza, odbija se iznos do 10% za kulturna i socijalna davanja, u skladu sa odlukom Upravnog odbora i međunarodnim ugovorima.
Navedena sredstva čine poseban Fond za kulturna i socijalna davanja.
Odluku o procentualnoj raspodeli sredstava iz navedenog fonda donosi Upravni odbor za svaku reparticionu godinu.
Odluku o raspodeli sredstava namenjenih socijalnim davanjima donosi Upravni odbor, a odluku o raspodeli sredstava namenjenih kulturnim davanjima donosi Skupština Sokoja na predlog Upravnog odbora.

Član 45.
Sokoj obezbeđuje sredstva za obavljanje delatnosti od:
 • sredstava naplaćenih autorskih naknada
 • prihoda od imovine
 • prihoda od pružanja administrativno-tehničkih usluga drugim organizacijama (u njihovo ime i za njihov račun)
 • prihoda od delatnosti kojom se ostvaruje umetnički, stručni ili socijalni interes nosilaca prava
 • vanrednih i drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Član 46.
Sva sredstva navedena u prethodnom članu mogu da se koriste isključivo za finansiranje delatnosti Sokoja.

Član 47.
Finansijskim poslovanjem Sokoja rukovodi direktor, u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine i Upravnog odbora.
Direktor je odgovoran za zakonitu upotrebu sredstava.


VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48.
Sokoj je pravni sledbenik Saveza kompozitora Jugoslavije (SAKOJ), Saveza organizacija kompozitora Jugoslavije - Društva za zaštitu autorskih prava (SOKOJ) i Sokoja - Organizacije za zaštitu autorskih muzičkih prava.

Član 49.
Za slučaj prestanka, Sokoj će kao primaoca imovine osnovati domaće nedobitno pravno lice sa istim ili sličnim ciljem delatnosti.

Član 50.
Svi opšti akti Sokoja moraju se uskladiti sa ovim Statutom u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 51.
Tumačenje ovog Statuta kao i njegovih pojedinih odredbi daje Nadzorni odbor.

Član 52.
Ovaj Statut stupa na snagu i primenjivaće se od osmog dana od dana objavljivanja.

U Beogradu, 10. marta 2010. godine

Predsedavajući Skupštine,
Srđan Hofman

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Statuta Sokoja