Home / Propisi

protokol o saradnji SOKOJ - ANEM

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Protokola o saradnji SOKOJ - ANEM 


Protokol o saradnji Sokoja i ANEM-a izašao je u Službenom Glasniku Republike Srbije, broj 37, od 02. aprila 2014. godine i stupa na snagu 10. aprila 2014. godine

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, iz Beograda, Mišarska 12-14 (u daljem tekstu: Sokoj), koga zastupa g. Srđan Hofman, predsednik Upravnog odbora
i
ANEM - Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, iz Beograda, Takovska 9/16 (u daljem tekstu: ANEM), koju zastupa g. Milorad Tadić, predsednik, zaključuju u Beogradu, 14. marta 2014. godine

 
P R O T O K O L
o saradnji
 
I
 1. Sokoj i ANEM konstatuju da je, na osnovu Mišljenja Komisije za autorsko i srodna prava br. 4797/11/1 od 5. decembra 2011. godine, Sokoj doneo Tarifu naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja muzičkih dela na radio i televizijskim stanicama (u daljem tekstu: Tarifa), a koja je stupila na snagu dana 31.12.2011. godine, nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", br. 98/11.

   
 2. Sokoj i ANEM konstatuju da su dana 3. septembra 2012. godine zaključili Protokol o saradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 92/2012, od 28. septembra 2012. godine), a da su dana 4. februara 2013. godine zaključili Protokol o saradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 13/2013, od 8. februara 2013. godine), kojim protokolima su utvrdili popuste na iznose minimalne naknade određene Tarifom za periode od 1.3. do 31.12. 2012. godine, odnosno od 1.1. do 31.12.2013. godine, okolnosti pod kojima se popusti mogu ostvarivati, te uslove za isplatu utužene i neutužene dugovane naknade.

   
 3. Sokoj i ANEM konstatuju da je nakon isteka perioda na koji se primenjivao Protokol o saradnji za 2013. godinu citiran u prethodnom stavu, Sokoj pozvao udruženja emitera (radio i televizijskih stanica) u Republici Srbiji, da dostave dokaze na osnovu kojih bi se utvrdila reprezentativnost udruženja korisnika u smislu odredbe člana 174. stav 1. Zakona o autorskom i srodnim pravima, te da je na osnovu pristigle dokumentacije reprezentativnost ANEM-a nesporno utvrđena.

   
 4. Budući da su Sokoj i ANEM saglasni da se nisu stekli uslovi za objavljivanje javnog poziva kojim se iniciraju pregovori o novoj tarifi, a iz razloga što ne postoje uslovi da se takvi pregovori uspešno okončaju u roku predviđenom članom 176. stav 1. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012), Sokoj i ANEM ovim protokolom utvrđuju popuste na iznose minimalne naknade određene Tarifom u periodu od 1.1.2014. godine do postizanja sporazuma o novoj tarifi, okolnosti pod kojima se popusti mogu ostvarivati, uslove za isplatu utužene i neutužene dugovane naknade, te definišu uslove buduće saradnje koja treba da dovede do stvaranja uslova za iniciranje pregovora o novoj tarifi naknada.
 
II
Sokoj i ANEM konstatuju da su Tarifom utvrđene i minimalne naknade za radio i za TV emitovanje, kao najniži iznosi naknada za korišćenje repertoara Sokoja.
 
III
Sokoj i ANEM konstatuju da su Tarifom utvrđena umanjenja, u zavisnosti od razvijenosti regiona u kome se nalazi sedište korisnika i to:
 • 10% za region Vojvodine
 • 20% za region Centralne i Zapadne Srbije i
 • 30% za region Istočne i Južne Srbije,
a koji čine konstantan parametar za utvrđivanje visine minimalne naknade, kao najnižeg iznosa za korišćenje repertoara Sokoja.
 
IV
Konstatuje se da se po Tarifi minimalna naknada za radio i TV stanice civilnog sektora obračunava u visini 50% od Tarifom utvrđenih iznosa minimalne naknade.
 
V
U nameri da se olakša poslovanje radio i TV stanica koje imaju osnov za primenu minimalne naknade, ovim Protokolom utvrđuje se popust na iznos minimalne naknade određene Tarifom za period od 1.1.2014. do postizanja sporazuma o novoj tarifi.
 
VI
(1)   Svakoj radio i/ili TV stanici koja ima osnov za primenu minimalne naknade, nezavisno od postojanja i visine dugovanja, na obračun minimalne autorske naknade za period od 1.1.2014. godine, odobriće se popust od 50%, pod uslovom da:
- ima zaključen ugovor o neisključivom ustupanju prava emitovanja muzičkih dela iz repertoara Sokoja;
- umanjenu naknadu isplati u celini, do datuma koji je u skladu sa daljim tekstom ovog Protokola naznačen kao rok za plaćanje po računu Sokoja, a koji rok ne može biti kraći od 15 dana od dana izdavanja računa;
- da u ugovorenim rokovima dostavi popise emitovanih muzičkih dela – muzičke košuljice, u formi koju propisuje Sokoj i na način koji omogućava portal Sokoja (http://ems.sokoj.rs) .

(2)   Sokoj će u računima koje ispostavlja radio i/ili TV stanicama, pored iznosa naknada po punoj Tarifi, jasno naznačiti i iznos naknade sa uračunatim popustom (umanjena naknada) i rok za plaćanje umanjene naknade koji će biti određen u skladu sa odredbama ovog Protokola. Po isteku navedenog roka radio i/ili TV stanica nema pravo na popust.
  
VII
 1. Minimalna naknada za radio i TV stanice koje u lokalnim, nacionalno-mešovitim sredinama emituju pretežni deo programa na jednom ili više manjinskih jezika, obračunava se u visini 50% od utvrđenih iznosa minimalne naknade, kao za stanice civilnog sektora.

   
 2. Sokoj će ovaj popust odobriti na osnovu potvrde Republičke radiodifuzne agencije.
 
VIII
 1. Svi popusti primenjuju se kumulativno.
   
 2. Ukupno obračunati popusti, po svim osnovama, ne mogu preći 75% minimalne naknade utvrđene Tarifom.
 
IX
 1. U slučaju neplaćenih potraživanja od radio i/ili TV stanica za period od 1.1.2012. godine do 31.12.2013. godine, a koja nisu utužena do 10.3.2014. godine, Sokoj odobrava popust na dugovane naknade u visini od 30%, koji će se priznavati na sve iznose uplaćene Sokoju po tom osnovu do 31.8.2014. godine, bez obzira na to da li celokupan iznos dugovanih naknada do tog dana bude izmiren.
   
 2. U slučaju da je pokrenut sudski spor do 10.3.2014. godine, a nije doneta presuda, Sokoj će, na zahtev radio i/ili TV stanice, ponuditi zaključenje sudskog poravnanja koje predviđa isplatu glavnog duga, troškova spora i 50% iznosa zakonske zatezne kamate, u najmanje pet mesečnih rata do 29.12.2014. godine, u zavisnosti od visine dugovanja, pod uslovom da radio i/ili TV stanica prethodno zaključi i sporazum o izmirenju neutuženog duga, ukoliko ga ima, na jedan od načina predviđenih ovim protokolom.
   
 3. U slučaju da sudski spor iz prethodnog stava nije pokrenut do 10.3.2014. godine, Sokoj će, na zahtev radio i/ili TV stanice, koja ne želi ili iz bilo kojih razloga ne može da iskoristi pogodnosti iz stava 1. ove tačke Protokola, a koji zahtev mora biti podnet do 31.8.2014. godine, sa radio i/ili TV stanicom zaključiti sporazum o izmirenju neutuženog duga u mesečnim ratama, plativim do 29.12.2014. godine.
 
X
Sokoj i ANEM su saglasni da se ovaj Protokol primenjuje na obračun minimalne naknade za period od 1.1.2014. godine do postizanja sporazuma o novoj tarifi.
 
XI
Radio i/ili TV stanice koje imaju osnov za primenu minimalne naknade, naknadu umanjenu u skladu sa odredbama ovog Protokola, plaćaće po mesečnim računima Sokoja, u sledećim rokovima:
 • za januar 2014. godine, do 31. marta 2014. godine,
 • za februar 2014. godine, do 25. aprila 2014. godine,
 • za mart 2014. godine, do 15. maja 2014. godine,
 • za april 2014. godine, do 31. maja 2014. godine,
 • za svaki naredni mesec nakon aprila 2014. godine, do 25. dana u narednom mesecu.

 
XII
 1. Sokoj i ANEM će, u roku od 30 dana po objavljivanju ovog Protokola u "Službenom glasniku Republike Srbije", formirati zajedničku komisiju sa zadatkom da pripremi uslove za vođenje novih pregovora o tarifi.
   
 2. Komisija će izveštavati upravne odbore Sokoja i ANEM-a o svom radu na mesečnom nivou.
   
 3. Sokoj će, bez odlaganja, inicirati pregovore o tarifi objavom javnog poziva u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima po dobijanju izveštaja zajedničke Komisije da su obezbeđeni uslovi da pregovori o tarifi dovedu do sporazuma u roku predviđenom članom 176. stav 1. Zakona o autorskom i srodnim pravima.
   
 4. U slučaju izmena Zakona o autorskom i srodnim pravima do kojih bi došlo pre iniciranja pregovora o tarifi u skladu sa prethodnim stavom, Sokoj će inicirati pregovore o tarifi u roku od 30 dana od dana izmena Zakona o autorskom i srodnim pravima. 
XII
 1. Ovaj Protokol stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
   
 2. Stupanjem na snagu ovog Protokola, prestaje da važi Protokol o saradnji zaključen dana 4.2.2013. godine objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije", br. 13/2013, od 8.2.2013. godine.
   
XIV
Ovaj Protokol je potpisan u četiri istovetna primerka, po dva za svakog saugovarača. 
  
Za ANEM
Predsednik
Milorad Tadić
 Za Sokoj
Predsednik Upravnog odbora
Srđan Hofman
 
 
Ovde možete preuzeti .pdf verziju Protokola o saradnji SOKOJ - ANEM