Home / Propisi

Protokol o saradnji

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Protokola o saradnji 


Protokol o saradnji izašao je u Službenom glasniku br. 92, od 26. septembra 2012. godine, a stupio je na snagu 04. oktobra 2012. godine


PROTOKOL O SARADNJI


Sokoj i Unija konstatuju da je na osnovu Mišljenja Komisije za autorsko i srodna prava br. 2015/10/5 od 5. januara 2012. godine i Mišljenja br. 2015/10/3, 2015/10/4, br. 2015/10/6 od 6. januara 2012. godine, Sokoj doneo tarife:
Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima, kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa, na zabavnim priredbama
Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu prenošenja izvođenja muzičkih dela u ugostiteljskim objektima i sličnim objektima ugostiteljskog tipa, sa koncerata, muziko-zabavnih priredbi i drugih muzikih manifestacija;
Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike i dela koja se emituju;
Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja muzičkih dela u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa,
Koje su stupile na snagu, dana 29. februara 2012. godine, nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 97/12.

II
 
Sokoj i Unija konstatuju da su tarifama naknada koje naplaćuje Sokoj utvrđeni popusti u zavisnosti od razvijenosti regiona u kome se nalazi sedište korinika i to:
 • popust od 10% za region Vojvodine
 • popust od 20% za region Centralne i Zapadne Srbije i
 • popust od 30% za region Istočne i Južne Srbije,
a koji čine konstantni parametar za utvrđivanje visine naknade i definisanje osnovice za primenu osnovnih i dodatnih popusta iz ovog Protokola.
 
III

Predmet ovog Protokola je regulisanje međusobnih odnosa Sokoja, kao organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih muzičkih prava, i UNIJE, kao reprezentativne organizacije poslodavaca u Repblici Srbiji, u ime svojih članica, ugostiteljskih preduzeća, trgovinskih i zanatskih radnji - korisnika muzičkih dela sa repertoara Sokoja.
 
IV

U nameri da se ugostiteljskim preduzećima, trgovinskim i zanatskim radnjama olakša poslovanje umanjivanjem obaveza iz tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj, a ujedno obezbedi kontinuitet i poveća nivo realizacije naplate autorskih muzičkih prava i time umanji troškove poslovanja Sokoja, ovim protokolom Sokoj odobrava posebne pogodnosti u isplati duga za period zaključno sa 29.2.2012. g, kao i popuste.
 
V
 
Opšti uslovi za ostvarivanje popusta su:
 • zaključenje ugovora sa Sokojem o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih dela;
 • uredno dostavljanje popisa izvedenih dela (do 10. u mesecu za prethodni mesec, odnosno 15 dana od dana održavanja zabavne priredbe), u slučaju kada se muzika izvodi uživo.
Popis treba da sadrži verodostojne podatke o svim korišćenim muzičkim delima, tačne nazive dela, imena autora i izvođača, za svaki mesec posebno u okviru redovnog korišćenja muzike, odnosno za svaku priredbu posebno.
 • zaključenje sporazuma o regulisanju utuženog ili neutuženog duga, za period pre 29.2.2012. godine, za korisnike koji imaju dugovanja.
 
VI
 
Pod uslovom da se opšti uslovi ispune, Sokoj će odobriti popust od 10% za sve korisnike koji imaju zaključen ugovor, a time obezbeđenu dozvolu za korišćenje muzike i legalno koriste repertoar Sokoja.

VIII
 
Pod uslovom da se opšti uslovi ispune, Sokoj će odobriti i dodatne popuste i to:
 • 5% popusta za redovna plaćanja naknade - do 5. u mesecu za prethodni mesec;
 • 10% popusta za uplatu šest meseci unapred, odnosno do 5. u mesecu za taj i narednih pet meseci;
 • 25% popusta za plaćanje dvanaset meseci unapred, odnosno do 5. u mesecu za taj i narednih jedanaest meseci.
 
IX
 
Korisnicima koji poseduju više objekata na različitim lokacijama, ispunjavaju opšte uslove i izmiruju svoje obaveze plaćanja u predviđenim rokovima, odobrava se dodatni popust od 10% ukoliko imaju tri i više objekata u kojima se koristi muzika i obračunava naknada.
 
X
 
Za prvu godinu poslovanja korisnika, odnosno za prvih dvanaest meseci od početka korišćenja, odobrava se dodatni popust popust od 10%, pod uslovom da korisnik:
 • pre početka korišćenja prijavi Sokoju korišćenje i dostavi podatke relevantne za utvrđivanje visine autorske naknade (matični podaci o firmi, kapacitet - broj stolica, kvadratura, način korišćenja, organizacija pojedinačnih priredbi i sl);
 • ispuni opšte uslove utrđene ovim protokolom i
 • isplaćuje autorsku naknadu u predviđenim rokovima.
 
XI

Ukoliko korisnik najavi održavanje zabavnih priredbi (maturske večeri, svadbe, proslave, doček Nove godine i sl.), najkasnije 7 dana pre održavanja, a najkasnije 15 dana nakon dana održavanja prijavi sve podatke relevantne za obračun naknade, na obračunat iznos autorske naknade primeniće se dodatni popust od 10%.
 
XII

Svi dodatni popusti primenjuju se kumulativno.
 
XIII

Ukupno obračunati popusti, po svim osnovama, ne mogu preći 75%.

XIV
 
Sokoj će raskinuti ugovor sa korisnikom koji neuredno ispunjava svoje obaveze i nadalje obračunavati pun iznos naknade predviđene tarifama naknada koje naplaćuje Sokoj.

Sokoj će sa korisnikom ponovo zaključiti ugovor, a time omogućiti korišćenje popusta i drugih pogodnosti u plaćanju, samo ako Korisnik prethodno isplati sva dugovanja.
 
XV
 
Smatraće se da se Korisnik obaveze neuredno izmiruje u slučaju da:
 • ne plaća autorsku naknadu naknadu tri meseca uzastopno;
 • tri meseca uzastopno ne dostavi verodostojne popise korišćenih muzičkih dela;
 • ne prijavi Sokoju u predviđenom roku održavanje pojedinačne manifestacijame (svadbe, proslave, promocije, maturske večeri, doček Nove godine i slično).
 
XVI
 
U slučaju da je protiv Korisnika pokrenut sudski spor u trenutku zaključenja ovog protokola, a nije doneta presuda, Sokoj može ponuditi mirno rešenje spora, pod sledećim uslovima:
 • da se isplati iznos glavnog duga i troškova spora;
 • da se isplati iznos zakonske zatezne kamate u visini od 50%;
 • da Korisnik zaključi sa Sokojem tipski ugovor o neisključivom ustupanju prava javnog izvođenja i saopštavanja javnosti muzičkih dela,
 • da zaključi sporazum o izmirenju neutuženog duga, ukoliko ga ima,
a sve u više rata, u zavisnosti od visine dugovanja, s tim da je krajnji rok za isplatu poslednje rate 31.12.2012. godine.
 
XVII
 
U slučaju da Sokoj ima neplaćena, a neutužena potraživanja od Korisnika, Sokoj može ponuditi zaključenje sporazuma, pod sledećim uslovima:
 • da se isplati iznos glavnog duga, bez dodatnog obračuna kamate;
 • da Korisnik zaključi sa Sokojem tipski ugovor o neisključivom ustupanju prava javnog izvođenja i saopštavanja javnosti muzičkih dela,
a sve u više rata, u zavisnosti od visine dugovanja, s tim da je krajnji rok za isplatu poslednje rate 31.12.2012. godine.
 
XVIII
  
Sokoj i UNIJA su saglasni da se ovaj protokol primenjuje na obračun naknade za period do 31.12.2012. godine, s tim da će, pre isteka perioda važenja protokola, a najkasnije do 15.12.2012. godine, Sokoj i UNIJA analizirati rezultate primene protokola i dogovoriti se o daljim koracima.


               Za UNIJU                                                                                            za Sokoj
Direktor, Dragan Marjanović                                                         Direktor, Aleksandar Kovačević


Ovde možete preuzeti .pdf verziju Protokola o saradnji