Home / Propisi

Pravilnik o sukobu interesa

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Pravilnik o sukobu interesa 


U skladu sa Izmenama i dopunama Statuta Sokoja od 30. marta 2008. godine, Upravni odbor Sokoja, na svojoj sednici 28. maja 2008. godine doneo je
 
Pravilnik
o sukobu interesa
 

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se procedure utvrđivanja postojanja sukoba interesa u smislu Statuta Sokoja, kao i postupanje u slučaju utvrđenog postojanja sukoba interesa.
  
Član 2.

U sukobu interesa nalazi se lice koje je vlasnik, suvlasnik, direktor, član organa upravljanja ili na rukovodećoj funkciji u okviru koje može da odlučuje o poslovnoj politici fizičkog ili pravnog lica koje ima status korisnika muzičkih dela, za vreme trajanja navedenih okolnosti i 6 meseci po njihovom prestanku.
U sukobu interesa se nalazi i pravno lice koje je u statusu korisnika muzičkih dela.
  
Član 3.

Status korisnika muzičkih dela ima fizičko ili pravno lice koje koristi muzička dela u skladu sa zakonom, bez obzira na to da li ima sa Sokojem zaključen ugovor o korišćenju muzičkih dela.

 
Član 4.

Inicijativa za utvrđivanje postojanja sukoba interesa se podnosi Nadzornom odboru Sokoja, u pisanoj formi, uz podnete dokaze o postojanju sukoba interesa.
Nadzorni odbor Sokoja svoje mišljenje o postojanju ili ne postojanju sukoba interesa dostavlja Upravnom odboru, u roku od 30 dana od dana podnošenja inicijative.
  
Član 5.

Upravni odbor Sokoja donosi odluku o postojanju ili ne postojanju sukoba interesa u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja Nadzornog odbora.
Odluka Upravnog odbora je konačna.
  
Član 6.

Licu kod kojeg je utvrđeno postojanje sukoba interesa, mandat odnosno članstvo u organu Sokoja prestaje odlukom Upravnog odbora.
  
Član 7.

Odluka Upravnog odbora objavljuje se na veb strani Sokoja u roku od 3 dana od dana donošenja.

Član 8.

Ovaj Pravilnik objaviti na oglasnoj tabli i veb strani Sokoja danom donošenja.

Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primenjivaće se od osmog dana od dana objavljivanja.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupanju u slučaju sukoba interesa od 14. juna 2007. godine.Predsednik Upravnog odbora Sokoja
Srđan Hofman


Ovde možete preuzeti .pdf verziju Pravilnik o sukobu interesa