Home / Propisi

Pravilnik o poslovnoj tajni

 Ovde možete preuzeti .pdf verziju Pravilnika o poslovnoj tajni   Na osnovu člana 4. Zakona o zaštiti poslovne tajne ("Službeni glasnik RS, broj 72/20011) i člana 28. Statuta Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije broj 02-3502/3 od 10. maja 2010. godine, Upravni odbor Sokoja je dana 07.09.2017. godine doneo
  
 
PRAVILNIK
o poslovnoj tajni
 
 
I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom se određuju dokumenti i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije (u daljem tekstu: Sokoj), način rukovanja tim dokumentima i podacima, zaštita poslovne tajne, povreda čuvanja poslovne tajne i odgovornost.
 
Član 2.

Poslovnom tajnom se smatraju sve poverljive informacije ili podaci o poslovanju Sokoja koje nisu opšte poznate niti su dostupne trećim licima, a koje su dostupne samo određenom krugu lica, čije bi saopštavanje trećim (neovlašćenim) licima bilo protivno poslovanju Sokoja i moglo naneti štetu interesima i poslovnom ugledu Sokoja kao i interesima i poslovnom ugledu autora i drugih nosilaca prava koja ostvaruje Sokoj, kao i lica i partnera angažovanih od Sokoja.
 
 
Član 3.

Poslovnu tajnu su dužni da čuvaju:
 1.  članovi organa Sokoja,
 2.  direktor Sokoja, 
 3.  autori i drugi nosioci prava čija prava ostvaruje Sokoj na osnovu ugovora ili zakona,
 4.  zaposleni i druga od Sokoja angažovana lica,
 5. lica koja nisu zaposlena u Sokoju, ali su znali ili su morali znati da su određeni dokumenti i podaci poslovna tajna, 
 6. pravna lica koja su u poslovnom/ugovornom odnosu sa Sokojem.

Svaka radnja preduzeta u okviru komercijalnih aktivnosti koja ima za posledicu korišćenje (otkrivanje, pribavljanje i dr.) informacije koja predstavlja poslovnu tajnu, bez saglasnosti direktora Sokoja, na način suprotan zakonu i dobrim poslovnim običajima, smatraće se delom nelojalne konkurencije.

Pod načinom suprotnim dobrim poslovnim običajima podrazumeva se svaka radnja kojom se nanosi ili se može naneti šteta drugom licu, a naročito:
 1. povreda ugovornih odredaba o čuvanju poslovne tajne,
 2. zloupotreba poslovnog poverenja,
 3. prevara,
 4. poslovna ili komercijalna špijunaža,
 5. navođenje na bilo koju radnju iz prethodnih alineja,
 6. pribavljanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu od strane trećih lica koja znaju ili su bila dužna da znaju da ta informacija predstavlja poslovnu tajnu i da je pribavljena od Sokoja u čijem je zakonitom posedu.
 
 
II DOKUMENTI I PODACI KOJI PREDSTAVLjAJU POSLOVNU TAJNU
  
Član 4.

Poslovnom tajnom smatraju se sve poverljive informacije ili podaci u vezi sa poslovanjem Sokoja, a koje Sokoj nije u obavezi da učini dostupnim javnosti, odnosno trećim licima, u skladu sa propisima.
Poslovnu tajnu predstavljaju sledeći dokumenti, informacije i podaci Sokoja:

 • lični podaci o autorima i nosiocima prava čija prava Sokoj ostvaruje na osnovu ugovora ili zakona,
 • prijave dela i drugi dokumenti i podaci o autorskim delima,
 • pojedinačni obračuni tantijema;
 • bilateralni ugovori sa inostranim organizacijama;
 • neobjavljene finansijske i računovodstvene informacije;
 • podaci o zaposlenima i zarade zaposlenih;
 • planovi Sokoja koji nisu poznati javnosti, istraživanja i inovacije;
 • poslovne transakcije Sokoja;
 • dokumenti, informacije ili podaci utvrđeni aktom organa upravljanja Sokoja, 
 • dokumenti i podaci koji su predviđeni kao poslovna tajna zakonom, drugim propisima ili ugovorom Sokoja sa trećim licima.
 
Član 5.

Pored dokumenata i podataka predviđenih članom 4. ovog Pravilnika, poslovnom tajnom smatraju se i dokumenti i podaci koje Sokoju kao poverljive saopšti nadležni organ odnosno lice iz drugog pravnog subjekta, kao i dokumenti i podaci koje kao poslovnu tajnu utvrde Upravni odbor ili direktor Sokoja svojim odlukama.
 
Član 6.
 
Odluku da se određene informacije ili podaci ne smatraju poslovnom tajnom ukoliko bi saopštavanje tih informacija ili podataka trećim licima bilo u interesu ostvarivanja imovinskih prava autora, donosi Upravni odbor Sokoja.
 
 
 
III NAČIN RUKOVANjA ISPRAVAMA I PODACIMA KOJI PREDSTAVLjAJU POSLOVNU TAJNU
 
Član 7.
 
Pri rukovanju dokumentima i podacima koji se u skladu sa ovim Pravilnikom smatraju poslovnom tajnom, sva lica moraju da postupaju sa povećanom pažnjom, da se staraju da s takvim dokumentima i podacima dolaze u dodir samo ona lica koja ta dokumenta i podatke koriste isključivo za obavljanje svoje funkcije, opisa poslova na koje su radno angažovani, odnosno poslova na koje su angažovani kao eksterni saradnici.
 
Lica koja rukuju dokumentima i podacima koji su ovim Pravilnikom utvrđeni kao poslovna tajna, dužni su da ih, tokom rada i korišćenja, čuvaju na bezbednom mestu, u svojim zaključanim ormanima i radnim stolovima, kako ne bi došla u posed trećih lica.

Lica koja rukuju dokumentima i podacima koji su utvrđeni kao poslovna tajna ne mogu u vezi sa sadržajem tih dokumenata odnosno podataka, davati bilo kakve izjave, posebno ne izjave koje mogu biti objavljene u sredstvima informisanja.
 
Član Sokoja, autor ili nosilac prava koji prilikom ostvarivanja imovinskih prava preko Sokoja dođe do poverljivih informacija i podataka, dužan je da čuva predmetne informacije i podatke kao poslovnu tajnu, u skladu sa propisima o poslovnoj tajni.
 
Član 8.
 
Informacije koje su ovim Pravilnikom utvrđene kao poslovna tajna, trećim licima mogu da saopšte direktor, predsednik Upravnog odbora Sokoja i druga lica na osnovu dozvole i ovlašćenja direktora ili predsednika Upravnog odbora Sokoja.
Pod pretnjom disciplinske, materijalne i krivične odgovornosti, zabranjeno je kopiranje, skeniranje i na drugi način umnožavanje dokumenata sa oznakom poverljivosti, te iznošenje originalne ili na prethodni način umnožene dokumentacije van radnog prostora Sokoja, osim iz razloga i u pojedinim slučajevima predviđenim u članu 3 ovog Pravilnika, odnosno po posebnoj dozvoli i ovlašćenju direktora Sokoja, koje će biti dato u izuzetnim i ograničenim slučajevima.
 
Strogo, pod pretnjom disciplinske, materijalne i krivične odgovornosti, zabranjeno rukovanje podacima u elektronskom i digitalnom obliku na način da oni postanu dostupni trećim licima osim u slučajevima predviđenim članom 2. ovog Pravilnika i po posebnoj dozvoli i ovlašćenju direktora Sokoja, koje će biti dato u izuzetnim i ograničenim slučajevima.
 
Član 9.
 
Internim dokumentima Sokoja utvrdiće se i bliže urediti i drugi detalji u vezi sa načinom korišćenja poslovne dokumentacije, posebno one koja bude označena kao poverljiva odnosno strogo poverljiva.
 
Član 10.
 
Dokumenti i podaci koji su određeni za poslovnu tajnu se mogu dostaviti ili staviti na uvid trećim licima samo po prethodno pribavljenoj pisanoj dozvoli direktora odnosno lica koje on ovlasti. 
 
Prilikom dostavljanja dokumenata odnosno stavljanja na uvid podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, ovlašćena lica su dužna naglasiti da su dostavljena dokumenta, odnosno podaci određeni kao poslovna tajna i upozoriti treća lica na obavezu čuvanja poslovne tajne i odgovornost u slučaju otkrivanja. 
 
O dostavljanju ili stavljanju na uvid trećim licima dokumenata i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, vodi se posebna evidencija, koja sadrži: 

 • ime, prezime i funkciju lica, odnosno naziv organa kome su dostavljeni ili dati na uvid, 
 • naziv, broj i datum dokumenta, odnosno koji su podaci dostavljeni ili dati na uvid i u kom obimu, 
 • datum i svrhu u koju su dokumenta i podaci dostavljeni odnosno dati na uvid. 
 
Član 11.
 
Zaštitu dokumenata u elektronskom odnosno digitalnom obliku obavlja Služba za informatiku i tehniku u skladu sa procedurom dodeljivanja prava korišćenja i zaštite elektronskih odnosno digitalnih podataka.
 
 
IV POVREDA ČUVANjA POSLOVNE TAJNE I ODGOVORNOST
 
Član 12.
 
Kao povreda čuvanja poslovne tajne smatra se:

 • svako rukovanje ispravama i podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu Sokoja, a koje je suprotno ovom Pravilniku;
 • neovlašćeno saopštavanje, predaja ili na drugi način činjenje dostupnim Dokumenata i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu Sokoja;
 • pribavljanje podataka i dokumenata koji predstavljaju poslovnu tajnu Sokoja radi predaje neovlašćenom licu.
 
Član 13.
 
Povredom čuvanja poslovne tajne, ne smatra se saopštavanje:

 • na sednicama Skupštine Sokoja ako je takvo saopštavanje neophodno radi vršenja poslova iz nadležnosti Skupštine;
 • nadležnim sudovima, tužilaštvima, inspekcijskim organima i organima uprave, na njihov zahtev;
 • drugim privrednim licima ako je to od značaja za ostvarivanje poslovne saradnje i zaključivanje ugovora.
 
 
V PRESTANAK POSLOVNE TAJNE
 
Član 14.
 
Poslovna tajna prestaje: 

 • kada se usled promene propisa ili ovog Pravilnika, dokument ili podatak više ne smatra tajnim,
 • kada je zbog proteka vremena ili sticaja drugih okolnosti, prestao da postoji razlog zbog koga je dokument ili podatak bio određen kao poslovna tajna. 

Odluku o prestanku poslovne tajne donosi organ koji je predmetni dokument ili podatak proglasio poslovnom tajnom. 
 
 
VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Član 15.
 
Zadužuje se direktor Sokoja da sa ovim Pravilnikom neposredno upozna:

 • lica izabrana u organe Sokoja,
 • zaposlene u Sokoju, posebno one koji u svom radu rukuju sa dokumentima i podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu u smislu ovog Pravilnika, odnosno na bilo koji način mogu doći u kontakt sa takvim dokumentima i podacima a preko šefova službi,
 • angažovana lica, u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika, kao i sva nadalje angažovana lica, prilikom potpisivanja ugovora o angažmanu.

Ostala lica se o ovom Pravilniku obaveštavaju putem oglasne table odnosno putem sajta Sokoja, na kome će biti objavljen.
 
Član 16.
 
Izmene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku predviđenom za njegovo donošenje.
 
Član 17.
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu po proteku roka od osam dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj table.
Dan objavljivanja na oglasnoj tabli Sokoja je 12.10.2017.godine.
 
 
U Beogradu, 12.10.2017. godine
Predsednik Upravnog odbora
Zoran Radetić s.r.
 

Ovde možete preuzeti .pdf verziju  Pravilnika o poslovnoj tajni