Home / Propisi

Pravilnik o poslovnoj tajni

Ovde možete preuzeti .pdf verziju  Pravilnika o poslovnoj tajni   Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o zaštiti poslovne tajne ("Sl.glasnik RS" br.72/2011), kao i člana 20. Satuta Sokoja od 10.03.2010.godine, Upravni odbor Sokoja donosi
  
 
PRAVILNIK
o poslovnoj tajni
 
 
I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o poslovnoj tajni (u daljem tekstu: Pravilnik), određuje se upravljanje poverljivim informacijama, podacima i dokumentima (u daljem tekstu: poveljive informacije), odnosno informacijama koje predstavljaju poslovnu tajnu, a naročito:
 
 1. Postupak određivanja (proglašavanja) poslovne tajne; 
 2. Pribavljanje, korišćenje i otkrivanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu;
 3. Mere za obezbeđenje i zaštitu informacije koja predstavlja poslovnu tajnu; 
 4. Rukovanje informacijama koje predstavljaju poslovnu tajnu i njihova zaštita od neovlašćenog pristupa; 
 5. Čuvanje poslovne tajne i odgovornost lica za povredu dužnosti čuvanja poslovne tajne. 
 
 
Član 2.

Informacijama koje se štite kao poslovna tajna u smislu ovog Pravilnika smatraju se naročito: 
 • finansijski, ekonomski, poslovni, lični, kao i podaci o tehnološkim procesima rada u Sokoju,
 • poslovna dokumentacija, poslovni planovi, projekti, programi, metodi i, radni postupci, obaveštenja ili uputstva internog karaktera i slično, 
bez obzira na koji način su sačuvani ili kompilirani.
 
Svakoj informaciji zavisno od njegovog značaja, određuje se jedan od sledeća četiri stepena tajnosti: "javni podatak", "interno", "poverljivo" i "poslovna tajna", što je detaljno prikazano u Registru imovine Sokoja.

Informacije koje se smatraju javnim podatkom su one koje je Sokoj dužan da javno objavi, ili su na bilo koji drugi način svakako dostupni javnosti.

Informacije sa oznakom "interno" predstavljaju informacije koje su namenjene za unutrašnje poslovanje Sokoja i koje su dostupne svim zaposlenima, ali se javno ne objavljuju. 

Informacije sa oznakom "poverljivo" predstavljaju informacije koje su ili namenjene samo određenom broju zaposlenih u Sokoju, ili informacije čijim bi otkrivanjem mogle nastupiti štetne posledice za poslovanje Sokoja.

Informacije sa oznakom "poslovna tajna" predstavljaju informacije čijim bi otkrivanjem mogle nastupiti teže štetne posledice za poslovanje Sokoja ili za korisnike njenih usluga.

Ovim Pravilnikom se bliže određuje postupanje sa informacijama koje su označeni sa "poverljivo" i "poslovna tajna". 
  
 
Član 3.

Zaposleni u Sokoju, članovi organa Sokoja, autori i drugi nosioci prava  čija prava ostvaruje Sokoj na osnovu ugovora ili zakona, pravna lica koja su u poslovnom/ugovornom odnosu sa Sokojem, lica koja nisu zaposlena u Sokoju, ali su znala ili su morala znati da su određene informacije, podaci i dokumenta poslovna tajna, kao i druga lica koja po bilo kom osnovu posluju sa Sokojem, imaju dužnost čuvanja poslovne tajne. 
 
Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da, prilikom zasnivanja radnog odnosa, izbora u organe Sokoja, odnosno prilikom zasnivanja poslovnog odnosa sa Sokojem daju neopozivu pisanu izjavu o čuvanju poslovne tajne, u skladu sa ovim Pravilnikom.

Zaposleni u Sokoju, odnosno članovi organa Sokoja potpisuju izjavu na obrascu broj 1: „Izjava zaposlenog/člana organa o čuvanju poverljivih informacija i poslovne tajne“, koja je sastavni deo ovog Pravilnika i koja je odštampana uz ovaj Pravilnik.

Dužnost čuvanja poslovne tajne za lica iz stava 1. ovog člana traje, kako za vreme njihovog radnog odnosa sa Sokojem, odnosno njihovog mandata, tako i nakon toga.

Izjava iz stava 3. ovog člana potpisuje se prilikom zasnivanja radnog odnosa i potpisivanja ugovora o radu, odnosno izbora kao člana organa Sokoja.

Izjava se čuva u personalnom dosijeu zaposlenog, odnosno drugoj dokumentaciji u vezi sa članstvom u organima Sokoja.

  
 Član 4.

Pravna lica koja sa Sokojem zaključuju obligacione ugovore, ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji i druge vrste ugovora potpisuju ugovor na obrascu broj 2: "Ugovor o neotkrivanju informacija", koji je sastavni deo ovog Pravilnika i koji je odštampan uz ovaj Pravilnik. 
 
Ugovor iz stava 1. ovog člana potpisuje zakonski zastupnik pravnog lica ili ovlašćeno lice tog pravnog lica uz odgovarajuće punomoćje. 

Dužnost čuvanja poslovne tajne za lica iz stava 1. ovog člana traje, kako za vreme njihovog ugovornog odnosa sa Sokojem, tako i nakon toga.

Ugovor iz stava 1. ovog člana potpisuje se prilikom zaključenja osnovnog obligacionog ugovora, ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, odnosno ostalih ugovora.

Ugovor se čuva uz osnovni ugovor u arhivi Sokoja.


Član 5.

Fizička lica koja sa Sokojem ostvaruju poslovni, ugovorni, konsultantivni i drugi poslovni odnos potpisuju sporazum na obrascu broj 3: "Sporazum o poverljivosti informacija za lica koja su angažovana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, ugovoru o delu, po drugom ugovoru ili po drugom osnovu u Sokoju", koji je sastavni deo ovog Pravilnika i koji je odštampan uz ovaj Pravilnik. 
 
Dužnost čuvanja poslovne tajne za lica iz stava 1. ovog člana traje, kako za vreme njihovog poslovnog odnosa sa Sokojem, tako i nakon toga.

Sporazum iz stava 1. ovog člana potpisuje se prilikom ostvarenja poslovnog odnosa iz stava 1. ovog člana.  

Sporazum se čuva uz osnovni ugovor u arhivi Sokoja.
 
 
Član 6.
 
Svaka radnja preduzeta u okviru komercijalnih aktivnosti koja ima za posledicu korišćenje (otkrivanje, pribavljanje i dr.) informacije koja predstavlja poslovnu tajnu, bez saglasnosti direktora Sokoja, na način suprotan zakonu i dobrim poslovnim običajima, smatraće se delom nelojalne konkurencije.
 
       Pod načinom suprotnim dobrim poslovnim običajima podrazumeva se svaka radnja kojom se nanosi ili se može naneti šteta drugom licu, a naročito:
 1. povreda ugovornih odredaba o čuvanju poslovne tajne,
 2. zloupotreba poslovnog poverenja,
 3. prevara,
 4. poslovna ili komercijalna špijunaža,
 5. navođenje na bilo koju radnju iz prethodnih alineja,
 6. pribavljanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu od strane trećih lica koja znaju ili su bila dužna da znaju da ta informacija predstavlja poslovnu tajnu i da je pribavljena od Sokoja u čijem je zakonitom posedu.

 
II INFORMACIJE KOJE PREDSTAVLjAJU POSLOVNU TAJNU
 
Član 7.
 
Poslovnom tajnom smatra se svaka informacija, odnosno podatak zabeležen u pisanoj, elektronskoj ili drugoj formi u vezi sa poslovanjem Sokoja, u pogledu koga ne postoji zakonska obaveza objavljivanja, a čije bi saopštavanje neovlašćenim licima zbog značaja dokumenata, odnosno podataka, moglo prouzrokovati znatnu štetu ili bitno ugroziti interese Sokoja i njenih članova, a naročito:
  
 • lični podaci o autorima i nosiocima prava čija prava Sokoj ostvaruje na osnovu ugovora ili zakona;
 • prijave dela i drugi dokumenti i podaci o autorskim delima;
 • pojedinačni obračuni tantijema;
 • bilateralni ugovori sa inostranim organizacijama;
 • neobjavljene finansijske i računovodstvene informacije;
 • podaci o zaposlenima i zarade zaposlenih;
 • planovi Sokoja koji nisu poznati javnosti, istraživanja i inovacije;
 • poslovne transakcije Sokoja;
 • dokumenti, informacije ili podaci utvrđeni aktom organa upravljanja Sokoja;
 • dokumenti i podaci koji su predviđeni kao poslovna tajna zakonom, drugim propisima ili ugovorom Sokoja sa trećim licima;
 • podaci koji imaju komercijalnu vrednost zbog svoje tajnosti, u periodu trajanja tajnosti;
 • podaci koje nadležni organi, ustanove ili drugi pravni subjekti dostave Sokoju kao poverljive, uz prethodno upozorenje da je dati podatak poslovna tajna ili zakonom određena tajna sa stepenom tajnosti; 
 • podaci do kojih je imenovani koji po bilo kom osnovu posluje sa Sokojem došao u obavljanju poslova u okviru delatnosti Sokoja, ako su davaoci tih podataka iste proglasili poslovnom tajnom i na to upozorili Sokoj;  
 • podaci koji sadrže elemente ponude za konkurs ili javno nadmetanje do objavljivanja konkursa, odnosno javnog nadmetanja; 
 • podaci o merama i planovima za obezbeđenje objekata i imovine, postupanje u vanrednim situacijama i slično; 
 • podaci o korisnicima usluga Sokoja, do kojih je imenovani u Sokoju došao u obavljanju poslova iz delatnosti Sokoja; 
 • detalji imovinsko-pravnih i poslovno-tehničkih ugovora Sokoja; 
 • ostali poverljivi podaci koji su aktima Sokoja, odnosno odlukom direktora ili od njega ovlašćenog lica određeni kao poslovna tajna; 

Sa informacijama iz stava 1. ovog člana postupa se saglasno odredbama ovog Pravilnika, ukoliko za zaštitu njihove tajnosti nije utvrđen drugačiji način zaštite. 

Poslovna tajna koja sadrži podatak od interesa za Republiku Srbiju smatra se tajnim podatkom i štiti se po odredbama Zakona o tajnosti podataka.
 
 
 
III INFORMACIJE KOJE SE NE SMATRAJU POSLOVNOM TAJNOM
 
Član 8.
 
Poslovnom tajnom ne smatra se informacija koja je označena kao poslovna tajna radi prikrivanja krivičnog dela, prekoračenja ovlašćenja ili zloupotrebe službenog položaja ili drugog nezakonitog akta ili postupanja domaćeg ili stranog fizičkog i pravnog lica.
 
Kao poslovna tajna, u smislu ovog Pravilnika, ne mogu se štititi informacije za koje je posebnim zakonima propisano da ne mogu predstavljati poslovnu tajnu. Ne smatraju se poslovnom tajnom sledeći podaci:

 1. podaci o imenu, prezimenu, obrazovanju, akademskim nazivima, naučnim i nastavnim zvanjima, dodeljenim zvanjima, specijalnostima članova organa Sokoja, kao  i rukovodilaca organizacionih jedinica Sokoja;
 2. godišnji izveštaji o radu i finansijskom poslovanju Sokoja;
 3. tehničke specifikacije za nabavku, modeli ugovora i uputstva ponuđačima da sačine ponudu;
 4. odluke o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku.
 
 
 
IV PRIBAVLjANjE, KORIŠĆENjE I OTKRIVANjE INFORMACIJE
KOJA PREDSTAVLjA POSLOVNU TAJNU
 
Član 9.
 
Pribavljanje, korišćenje, odnosno otkrivanje drugim licima informacije koja predstavlja poslovnu tajnu dozvoljeno je ako je izvršeno u skladu sa zakonom, odnosno odredbama ovog Pravilnika.

Informacije koje su ovim Pravilnikom utvrđene kao poslovna tajna, trećim licima mogu da saopšte direktor, predsednik Upravnog odbora Sokoja i druga lica na osnovu dozvole i ovlašćenja direktora ili predsednika Upravnog odbora Sokoja.
U slučaju spora, lice koje tvrdi da je informacije koje predstavljaju poslovnu tajnu pribavilo ili otkrilo, odnosno da ih koristi na zakonit način u skladu sa odredbama stava 1. ovog člana, dužno je da to i dokaže.
 
 
Član 10.
 
Nije dozvoljena radnja koja za posledicu ima otkrivanje, pribavljanje, odnosno korišćenje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu, bez saglasnosti Sokoja i na način suprotan zakonu i dobrim poslovnim običajima. 
 
Pod načinom suprotnim dobrim poslovnim običajima, u smislu ovog Pravilnika, podrazumeva se svaka radnja kojom se nanosi ili se može naneti šteta konkurentu ili drugom fizičkom odnosno pravnom licu, a naročito:

 1. povreda ugovornih odredaba o čuvanju poslovne tajne; 
 2. zloupotreba poslovnog poverenja; 
 3. industrijska ili komercijalna špijunaža; 
 4. prevara; 
 5. navođenje na bilo koju radnju iz tač. 1)-4) ovog stava; 
 6. pribavljanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu od strane trećih lica koja znaju ili su bila dužna da znaju da ta informacija predstavlja poslovnu tajnu i da je pribavljena od lica u čijem je zakonitom posedu.
 
 
 
Član 11.
 
Informacije koje predstavljaju poslovnu tajnu mogu biti otkrivene pod jednim od sledećih uslova:
 1. da Sokoj utvrdi da je takvo otkrivanje neophodno za zaštitu javnosti; 
 2. da su preduzete radnje kojima se pre otkrivanja podataka osigurava da oni budu zaštićeni od upotrebe protivne dobrim poslovnim običajima; 
 3. da držalac podataka izričito u pismenom obliku odobri njihovo otkrivanje. 
 
 
Član 12.
 
Sokoj, ako kontroliše poslovnu tajnu, ima pravo da drugim licima zabrani da neovlašćeno pribave, otkriju ili koriste poslovnu tajnu, na način koji je suprotan zakonu i dobrim poslovnim običajima. 
 
Povredom poslovne tajne smatra se svako nezakonito pribavljanje, otkrivanje ili korišćenje poslovne tajne.
Ne smatra se povredom poslovne tajne saopštavanje informacija ako je ono učinjeno nadležnim organima ili javnosti isključivo radi ukazivanja na postojanje dela kažnjivog zakonom.
   
  
  
V MERA ZAŠTITE POSLOVNE TAJNE
 
Član 13.
 
Direktor Sokoja može u cilju zaštite poslovne tajne preduzeti odgovarajuće mere koje mogu biti:

 1. pravne, u smislu donošenja opštih i pojedinačnih akata koji se tiču zaštite poslovne tajne i objavljivanja podataka, kao i preduzimanja sankcija u skladu sa zakonom i ugovorom o radu, 
 2. organizaciono-tehničke, kao što je fizičko odvajanje prostorija u kojima postoji protok i pohranjivanje podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu i slično.
Za staranje o pitanjima bezbednosti poslovnih informacija zadužen je šef Sližbe za informacione tehnologije. 

Direktor Sokoja donosi odluku o angažovanju spoljnih saradnika za pitanja bezbednosti poslovnih informacija.

U slučaju angažovanja spoljnih saradnika iz stava 2. ovog člana, isti su dužni da daju pisanu izjavu o obavezi čuvanja poslovne tajne, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. 

 
Obezbeđenje i zaštita dokumenata i podataka
 
Član 14.
 
Mere zaštite podataka i dokumenata koji predstavljaju poslovnu tajnu obuhvataju: 

 1. jasno i vidljivo označavanje tajnosti podataka/dokumenta u skladu sa ovim Pravilnikom; 
 2. određivanje ukupnog broja originalnih primeraka i kopija tog dokumenta i označavanje rednog broja svakog originalnog primerka/kopije; 
 3. određivanje službi/lica koja mogu biti upoznata sa tim podacima, odnosno dokumentima; 
 4. upozoravanje zaposlenog koji je zadužen za pripremu i/ili obradu podataka, odnosno izradu dokumenata na tajnost podataka i obavezu da sa istim, u zavisnosti od vrste medijuma na kojem se nalaze, postupa na način utvrđen ovim Pravilnikom; 
 5. poseban način čuvanja tih podataka/dokumenata, primeren medijumu na kojem se nalaze; 
 6. poseban postupak prilikom dostavljanja dokumenata ili saopštavanja tih podataka trećim licima; 
 7. organizovanje sastanaka sa korisnicima/autorima u za to predviđenim prostorijama;
 8. zabrana pristupa korisnika/autora prostorijama koje nisu predviđene za prijem korisnika/autora; 
 9. poseban postupak u slučaju nestanka, oštećenja, uništenja ili otkrivanja tih podataka/dokumenata; 
 10. vođenje evidencija o preduzetim radnjama vezanim za takve podatke/dokumenta; 
 11. određivanje zaposlenih koji su zaduženi za vođenje evidencije o podacima/dokumentima koji predstavljaju poslovnu tajnu, kao i za čuvanje evidencija o preduzetim radnjama vezanim za takve podatke/dokumenta. 
 
 
Član 15.
 
Zaposleni u Sokoju koji je odgovoran za rad sa informacionim uređajima i sistemima za obradu podataka i dokumenata u elektronskom formatu, dužan je da primeni norme, standarde i tehnička uputstava u pogledu:
 
 1. priključenja i smeštaja računara sa bazama podataka i druge računarske opreme; 
 2. potrebe obezbeđenja uređaja za neprekidno napajanje električnom energijom; 
 3. zaštite modemskih i mrežnih priključaka (i telefonskih brojeva) od neovlašćenog lokalnog i daljinskog pristupa; 
 4. obezbeđenja računarskih programa i opreme za sigurnosno prijavljivanje i evidentiranje pristupa za rad na računaru, za sprečavanje neovlašćenog iznosa i unosa podataka upotrebom prenosnih informatičkih medija, komunikacionih priključaka i priključaka za ispis podataka, za zaštitu od računarskih virusa i drugih štetnih programa, kao i obezbeđenja opreme kriptološkog osiguranja posebnih kategorija ličnih podataka na prenosnim informatičkim medijima za čuvanje i u toku prenosa tih podataka informatičkim i telekomunikacionim sredstvima; 
 5. primene mera obaveznog obaveštavanja rukovaoca podataka od strane obrađivača podataka, administratora mrežnog sistema, administratora zbirke podataka o svakom pokušaju neovlašćenog pristupa podacima; 
 6. obezbeđenja dnevnog, nedeljnog, mesečnog i godišnjeg pohranjivanja podataka na druge prenosive informatičke medije (sigurnosne kopije zbirki) uz primenu mera sigurnosti i tajnosti podataka, za slučaj uništenja aktivnih baza podataka, i obezbeđenja evidencije tih prenosivih medija, kao i zanavljanje zapisa na kopijama usled proteka određenih rokova. 

Član 16.
 
Direktor Sokoja određuje mere: 
 1. obezbeđenja prostorija u kojima je smeštena računarska i telekomunikaciona oprema, u pogledu kontrole ulaza, odnosno zabrane pristupa neovlašćenim licima; 
 2. zaštite od: požara, nestanka električne energije, električnog i magnetnog polja, jonizućeg zračenja i elektriciteta, vlage, hladnoće i toplote, opasnih materija eksplozivnih i lako zapaljujućih sredstava, prašine, potresa i drugih elementarnih nepogoda, u pogledu prostorija, uređaja i opreme; 
 3. obezbeđenja pristupa zbirkama podataka, upotrebe korisničkih imena i odgovarajućih propusnica. 

 

VI NAČIN RUKOVANjA DOKUMENTIMA I PODACIMA
ODREĐENIM KAO POSLOVNA TAJNA


1. Određivanje i označavanje poslovne tajne

Član 17.
 
Dokumenta koja sadrže podatke koji, shodno ovom Pravilniku predstavljaju poslovnu tajnu, obeležavaju se oznakom ili štambiljem „POSLOVNA TAJNA“ ili „POVERLjIVO“ u gornjem desnom uglu, ovaj njihov status se evidentira u posebnoj knjizi (u elektronskoj ili papirnoj formi), posebno se arhiviraju i čuvaju. 
 
Oznaka o poslovnoj tajni stavlja se i na dostavno pismo, omot, koverat, fasciklu, odnosno drugu prateću ispravu ili sredstvo za dostavljanje.
 
Oznaka o poslovnoj tajni podatka/dokumenta koji se nalaze na drugim medijumima (elektronski zapisi, hard diskovi, optički mediji, mikrofilmovi i sl.) stavljaju se na način primeren medijumu na kojem se dokument nalazi.

Obeležavanje dokumenata i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, otvaranje pošte, zavođenje, njihovu obradu, čuvanje i arhiviranje vrše lica zaposlena u Sokoju koja po opisu poslova rukuju podacima i druga odgovorna lica koja su u

Registru imovine Sokoja označena kao vlasnici imovine koja predstavlja poslovnu tajnu.  
 
 
Član 18.
  
Odgovorno lice koje obrađuje podatak ili vrši izradu dokumenta za koji oceni da sadrži elemente tajnosti, a nije u smislu ovog Pravilnika na taj način klasifikovano, dužno je da inicijativu za utvrđivanje nivoa njihove tajnosti bez odlaganja podnese neposrednom rukovodiocu. Rukovodilac je dužan da o tome obavesti direktora Sokoja.
 
Do donošenja odluke o određivanju nivoa tajnosti podataka/dokumenta iz stava 1. ovog člana, predmetni podatak/dokument se koristi i čuva na način određen ovim Pravilnikom, odnosno kao poslovna tajna ukoliko nivo tajnosti nije određen.


2. Rukovanje dokumentima i podacima određenim kao poslovna tajna


Član 19.

Dokumenta i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu se nalaziti na radnim stolovima zaposlenih samo za vreme dok ih ovi koriste pri radu.
 
Lica koja rade u prostorijama u kojima se primaju stranke dužni su da dokumenta i podatke iz stava 1. ovog člana, za vreme rada sa strankama, sklone sa radnih stolova i zaštite od mogućeg uvida stranke. 
 
Lica koja rukuju dokumentima i podacima koji su proglašeni poslovnom tajnom dužni su ih čuvati na bezbednom mestu i ne mogu ih neovlašćeno davati na uvid ili korišćenje, niti davati bilo kakva usmena ili pisana saopštenja u vezi sa tim podacima.

Član 20.

Dokumenta i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu čuvaju se na način koji obezbeđuje njihovu tajnost:
 • ako su u pisanoj formi, u ormanu obezbeđenom odgovarajućom sigurnosnom bravom, sefu ili u odgovarajućoj sigurnosnoj zoni, koja je za to predviđena;
 • ako su u elektronskoj formi, skladište se pomoću računarskog programa, tako da su poverljivi podaci dostupni samo licima koja raspolažu odgovarajućom pristupnom šifrom.


 3. Umnožavanje dokumenta i podataka određenih sa poverljivo i poslovna tajna


Član 21.

Umnožavanje dokumenta i podataka određenih kao poverljivo, odnosno poslovna tajna dozvoljeno je samo licima koja su odlukom direktora imenovana za ovu aktivnost.

Ova lica umnožavaju informacije koje su određene kao poverljive, odnosno poslovna tajna samo na osnovu naloga vlasnika te informacije, koji je određen u Registru imovine Sokoja.

Lica koja rade na izradi i umnožavanju dokumenata i podataka koji su označeni sa poverljivo, odnosno poslovna tajna, dužni su da unište nacrte ovih dokumenata, odnosno da ih na primeren način sačuvaju od neovlašćenog pristupa.

Umnožavanje, kopiranje ili reprodukovanje dokumenata i podataka koji su označeni sa poverljivo, odnosno poslovna tajna, može se vršiti samo u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, procedura sistema menadžmenta, kao i Registra imovine Sokoja.

Zabranjeno je umnožavanje materijala označenih sa poverljivo, odnosno poslovna tajna u većem broju primeraka od određenog.


Član 22.

Na originalnom primerku dokumenta koji je označen oznakom "poslovna tajna" naznačiće se u koliko je primeraka umnožen i kome su pojedinačni primerci dati na korišćenje.

Na umnoženi materijal iz prethodnog stava ovog člana stavlja se oznaka "KOPIJA" numeriše se brojevima od 1, zaključno sa poslednjim brojem primerka.

Na privremeno uzetim dokumentima koji su označeni oznakom „poslovna tajna“, stavlja se naznaka ili štambilj kome i u kom roku dokument „posle upotrebe vratiti“.

 
 
VII POVREDA DUŽNOSTI ČUVANjA POSLOVNE TAJNE I ODGOVORNOST
 
Član 23.
 
Povredom dužnosti čuvanja poslovne tajne prema ovom Pravilniku smatra se:

 1. svako rukovanje poverljivim dokumentima i podacima koji su proglašeni poslovnom tajnom Sokoja suprotno ovom Pravilniku;  
 2. neovlašćeno pribavljanje dokumenata i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu Sokoja;  
 3. neovlašćeno dostavljanje, davanje na uvid ili na drugi način činjenje dostupnim dokumenata i otkrivanje podataka koji su proglašeni poslovnom tajnom Sokoja nepozvanom licu; 
 
Povreda obaveze čuvanja poslovne tajne predstavlja povredu radne obaveze, odnosno radne discipline, zbog koje se zaposlenom može otkazati ugovor o radu, odnosno povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, i/ili druge sankcije predviđene važećim propisima.
 
Protiv lica koje povredi dužnost čuvanja poslovne tajne biće pokrenut odgovarajući postupak radi utvrđivanja njegove odgovornosti u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima.
 

Član 24.
 
U slučaju povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne, neovlašćenog pristupa ili nestanka dokumenata ili podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, šefovi službi Sokoja su dužni da bez odlaganja o istom obaveste direktora Sokoja, radi preduzimanja neophodnih mera na otklanjanju štetnih posledica i utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne, neovlašćenog pristupa, odnosno nestanka poverljivih dokumenata i podataka.

O okolnostima pod kojim je povređena dužnost čuvanja poslovne tajne, pod kojim je došlo do neovlašćenog pristupa ili nestanka dokumenata, odnosno podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, šefovi službi Sokoja sačinjavaju zapisnik koji se arhivira u posebnoj evidenciji.
 
 
Okolnosti koje se ne smatraju povredom dužnosti čuvanja poslovne tajne

Član 25.
 
Povredom dužnosti čuvanja poslovne tajne prema ovom Pravilniku ne smatra se:  
 1. iznošenje poverljivih podataka na sednicama organa Sokoja, ako je takvo iznošenje neophodno radi vršenja poslova iz nadležnosti ovih organa, s tim da se prisutni obavezno upozoravaju koja dokumenta i podaci se smatraju poslovnom tajnom;
 2. dostavljanje i stavljanje na uvid poverljivih dokumenta i podataka nadležnim organima Sokoja, inspekcijskim organima, istražnim i pravosudnim organima u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Lice koje saopštava podatak, odnosno dostavlja dokument određen kao poverljiv, odnosno poslovna tajna, dužno je da organu kome se vrši saopštavanje/dostavljanje, u pisanom obliku naglasi da su ti podaci/dokumenta određeni kao poslovna tajna, radi korišćenja istih kao poverljivih.


Član 26.
 
Dokumenta i podaci koji su shodno ovom Pravilniku proglašeni poverljivim, odnosno poslovnom tajnom mogu se dostaviti ili staviti na uvid trećim licima po posebnom pisanom ovlašćenju direktora Sokoja.

Prilikom dostavljanja, odnosno stavljanja na uvid podataka koji su proglašeni poverljivim, odnosno predstavljaju poslovnu tajnu, lica koja rukuju dokumentima iz stava 1. ovog člana dužna su da naglase da su dostavljena dokumenta, odnosno podaci proglašeni poverljivim, odnosno predstavljaju poslovnu tajnu i da upozore treća lica na obavezu čuvanja poverljivosti, odnosno poslovne tajne i odgovornost u slučaju otkrivanja iste.

O dostavljanju ili stavljanju na uvid dokumenata i podataka iz stava 2. ovog člana trećim licima vodi se posebna evidencija, koja sadrži:
 • ime, prezime i funkciju lica, odnosno naziv organa kome su dostavljeni ili dati na uvid dokumenti i podaci određeni kao poverljivi, odnosno poslovna tajna,
 • naziv, broj i datum dokumenta, odnosno koji podaci su dostavljeni ili dati na uvid i u kom obimu,
 • datum i svrhu u koju su dokumenta i podaci dostavljeni, odnosno dati na uvid.


 
VIII PRESTANAK POSLOVNE TAJNE
 
Član 27.
 
Poverljivost, odnosno poslovna tajna prestaje:
 • ukoliko se usled promene propisa ili ovog Pravilnika podatak/dokument više ne smatra poverljivim, odnosno tajnim;
 • kada je zbog proteka vremena ili sticaja drugih okolnosti, prestao da postoji razlog zbog koga je taj podatak/ dokument bio određen kao poverljiv, odnosno poslovna tajna.
Odluku o prestanku poslovne tajne donosi organ koji je predmetni dokument/podatak proglasio poverljivim, odnosno poslovnom tajnom.

Prestanak poverljivosti, odnosno poslovne tajne označava se na originalnom primerku dokumenta, ispod oznake tajnosti, stavljanjem oznake ili štambilja: ''prestanak tajnosti'', uz navođenje datuma i potpisa odgovornog lica, odnosno oznake u evidencijama podataka u elektronskom obliku, a dalje postupanje sa predmetnim dokumentima se vrši u skladu sa aktom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.


 
IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Član 28.
 
Direktor Sokoja dužan je da sa ovim Pravilnikom upozna sve zaposlene u Sokoju, a posebno one koji rukuju dokumentima i podacima koji su proglašeni poverljivim, ili predstavljaju poslovnu tajnu, ili na bilo koji način mogu doći u kontakt sa takvim dokumentima i podacima, kao i da obezbedi doslednu primenu ovog Pravilnika, a u slučaju kršenja odredaba istog, da odmah preduzme odgovarajuće mere predviđene zakonom i opštim aktima Sokoja.
 
 
Član 29.
 
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o poslovnoj tajni, broj: 12-582/2 od 12.10.2017. godine, koji je doneo Upravni odbor Sokoja.
 
Član 30.
 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu po proteku roka od 8 dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj strani Sokoja.
 
 
 
U Beogradu, 26.09.2018. godine
Predsednik Upravnog odbora
Srđan Hofman
 

Ovde možete preuzeti .pdf verziju  Pravilnika o poslovnoj tajni