Home / Propisi

Pravilnik o muzičkim košuljicama

Klikom na link možete preuzeti .pdf verziju Pravilnika o muzičkim košuljicama.

   Na osnovu člana 187. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", broj 104/09, 99/2011 i 119/12 ) i člana 27. Statuta Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije, Upravni odbor Sokoja, dana 09. novembra 2015. godine, doneo je

 

Pravilnik o muzičkim košuljicama

 

Član 1.

Pravilnikom o muzičkim košuljicama (u daljem tekstu: Pravilnik) Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, kao organizacija za kolektivno ostvarivanje muzičkog autorskog prava (u daljem tekstu: Sokoj), u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: Zakon), utvrđuje formu i sadržinu muzičkih košuljica, način dostavljanja muzičkih košuljica i kontrolu korišćenja repertoara Sokoja.

 

Član 2.

U smislu Pravilnika, pojedine reči i izrazi imaju sledeće značenje:

korisnik – pravno ili fizičko lice koje koristi muzička dela koja čine repertoar Sokoja, na osnovu ugovora ili na osnovu Zakona;

korišćeno muzičko delo – muzičko delo koje je emitovano, javno izvedeno, javno saopšteno, zabeleženo, umnoženo (izdato) ili na drugi način učinjeno dostupnim javnosti, u skladu sa Zakonom;

muzička košuljica – popis korišćenih muzičkih dela koji sadrži sve relevantne podatke neophodne za identifikaciju dela i autora odnosno nosilaca prava na delu, a koji se odnosi na određeni vremenski period ili na određeni događaj;

ispravna muzička košuljica – muzička košuljica koja sadrži sve elemente utvrđene ovim Pravilnikom, radi identifikovanja korišćenog muzičkog dela i načina, obima i okolnosti njegovog korišćenja, u cilju obračuna i raspodele naknade koja se prema tarifi plaća;

emiter – pružalac medijske usluge.

Nazivi i pojmovi upotrebljeni u Pravilniku u muškom gramatičkom rodu, podjednako se odnose na lica ženskog i muškog roda, u skladu sa načelom rodne ravnopravnosti.

Forma

Član 3.

Korisnik je u obavezi da muzičke košuljice izrađuje i dostavlja elektronskim putem koristeći Sokojev portal za muzičke košuljice ems.sokoj.rs a na osnovu uputstava objavljenih na portalu.

Izrada muzičkih košuljica u papirnoj formi je dozvoljena kod korišćenja muzičkih dela putem javnog izvođenja, pod uslovom da korisnik izjavi da nema pristup internetu.

Član 4.

Korisnik je dužan da pre početka korišćenja portala iz člana 3. ovog Pravilnika, dostavi Sokoju popunjen propisan obrazac koji sadrži:

 • pun naziv korisnika (iz registracije APR),
 • ime i prezime vlasnika i/ili direktora, kao odgovornog lica,
 • ostale podatke o korisniku (adresa, MB, PIB, tekući račun i sl.),
 • ime, prezime i kontakt podatke (telefon i  e-mail) lica zaduženog za izradu, kontrolu i dostavljanje muzičkih košuljica Sokoju,
 • izjavu odgovornog lica da garantuje, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su svi podaci o korišćenju muzičkih dela navedeni i tačni,
 • potpis odgovornog lica overen pečatom.

Korisnik je u obavezi da o svakoj promeni podataka navedenih u izjavi propisanoj ovim članom, obavesti Sokoj dostavljanjem nove izjave, u roku od 7 dana od dana nastale promene. 

Sadržaj

Član 5.

Sadržaj muzičkih košuljica Sokoj propisuje na način utvrđen ovim Pravilnikom, u zavisnosti od načina korišćenja, odnosno vrste korisnika. 

Emitovanje (zemaljsko, kablovsko, internet)

Član 6.

Muzička košuljica radio i/ili TV emitera mora da sadrži:

 • naziv emitovanog dela u originalu,
 • ime i prezime autora dela,
 • glavnog interpretatora, odnosno, naziv muzičke grupe, ansambla orkestra i sl,
 • datum i vreme emitovanja,
 • trajanje emitovanja,
 • napomenu da li je delo korišćeno kao džingl, špica, reklama ili kulisna muzika,
 • napomena da li je uživo izvedeno ili sa nosača zvuka,naziv emisije u kojoj je delo emitovano ukoliko postoji programska šema.

Za svaki emitovani film, seriju i reklamu mora biti naveden originalan naziv, producent, režiser, godina proizvodnje i trajanje.

Pored podataka iz stava 3. ovog člana za serije je potrebno navesti još i emitovane epizode, sa naslovom ili brojem svake epizode/serijala.

Reemitovanje

Član 7.

Muzička košuljica kablovskog operatera mora da sadrži naveden period korišćenja muzičkih dela i spisak svih kanala u sistemu operatera u datom periodu, sa navedenom državom porekla (emitovanja, odnosno preuzimanja signala) za svaki kanal.

Javno izvođenje

Član 8.

Muzička košuljica organizatora koncerta, javne manifestacije ili na drugi način javno izvedenih muzičkih dela, uključujući i "živu muziku" u ugostiteljskim i drugim objektima, mora da sadrži:

 • vrstu manifestacije, termin ili period njenog održavanja i naziv i adresu objekta gde se održava,
 • podatke o izvedenim muzičkim delima, i to za svako delo: tačan naziv dela, autor(e), izvođač(e) i trajanje,
 • potpis i pečat, u slučaju papirne forme.

Ukoliko su nastupali i uvodni izvođači (predgrupe), nepohodno je posebno naznačiti uvodnog i posebno glavnog izvođača.

Javno saopštavanje

Član 9.

Korišćenje muzičkih dela po osnovu javnog saopštavanja putem emitovanja ili sa nosača zvuka/slike (javnog saopštavanja sa radio, TV, CD, DVD i sličnih muzičkih uređaja) ne stvara obavezu izrade i dostavljanja muzičkih košuljica.

Muzička košuljica Bioskopa, mora da sadrži:

 • period na koji se odnosi,
 • broj projekcija po filmu,
 • originalni naziv filma,
 • godinu proizvodnje,
 • ime režisera,
 • naziv produkcije.


Internet i ostali servisi

Član 10.

Muzička košuljica korisnika kod korišćenja putem interneta i ostalih servisa, mora da sadrži sledeće podatke:

 • vrstu preuzetog sadržaja,
 • podatke o preuzetim muzičkim delima, i to za svako delo: tačan naziv dela, autor(e) i  izvođač(e), 
 • broj preuzimanja/preslušavanja,
 • cena pojedinačnog preuzimanja/preslušavanja. 


Dostavljanje

Član 11.

Dostavljanje muzičkih košuljica vrši se:

 1. u slučaju emitovanja, bioskopa i korišćenja putem interneta i ostalih servisa - do 15-tog u mesecu za prethodni mesec,
 2. u ostalim slučajevima – u roku od 15 dana od dana manifestacije, odnosno početka korišćenja.

Korisnik može dostavljati muzičke košuljice u rokovima kraćim od navedenih.

Kontrola

Član 12.

Licu na strani korisnika zaduženom za izradu, dostavljanje i kontrolu muzičkih košuljica, Sokoj će omogućiti pristup svojoj bazi dela, u cilju kvalitetne i brze identifikacije korišćenih muzičkih dela i dopune podataka koje je korisnik u obavezi da u košuljici navede.

Lice iz prethodnog stava u obavezi je da pre dodeljivanja dozvole za pristup bazi dostavi Sokoju izjavu o uslovima i načinu korišćenja podataka iz baze, iz razloga zaštite podataka o ličnosti i podataka u vlasništvu Sokoja.

Član 13.

Ispravne muzičke košuljice Sokoj će objavljivati na portalu za autore.

Član 14.

U slučaju neispravne muzičke košuljice Sokoj će uputiti zahtev korisniku da košuljicu dopuni podacima koji nedostaju, u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja.

Po isteku navedenog roka, ako dopuna od korisnika izostane, smatraće se da korisnik nije ispunio obavezu utvrđenu Zakonom i ovim Pravilnikom.

Član 15.

U slučaju postojanja saznanja da je korisnik u muzičkim košuljicama naveo netačne podatke o korišćenju, Sokoj će se obratiti korisniku sa zahtevom da u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja ispravi podatke ukoliko utvrdi da su netačni podaci dostavljeni greškom.

Po isteku navedenog roka, ukoliko ispravka od strane korisnika izostane, smatraće se da korisnik garantuje da ne postoji greška.

Član 16.

Korisniku koji učestalo dostavlja netačne ili neispravne muzičke košuljice, ili dostavlja košuljice nakon rokova utvrđenih ovim Pravilnikom, ili se utvrdi da je dostavljao netačne ili nepotpune podatke u košuljicama, Sokoj može otkazati ugovor, obavestiti REM i druge nadležne organe i zaštitu svojih prava ostvariti sudskim putem.

Član 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 01.01.2016. godine.

 

Predsednik Upravnog odbora,

Petar Stokanović