Home / Propisi

Plan raspodele

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Plana raspodele 

Na osnovu člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US) (u daljem tekstu: Zakon) i člana 24. Statuta Sokoja broj 02-3502/3 od 10. marta 2010. godine, Skupština Sokoja je dana 24. maja 2015. godine donela Plan raspodele, a dana 24. decembra 2017. godine Izmene i dopunu Plana raspodele, tako da prečišćen tekst glasi
 
PLAN RASPODELE
 
1. Opšta načela
 
Planom raspodele definisana su opšta načela, procedure i kriterijumi na osnovu kojih Sokoj vrši raspodelu naplaćene autorske naknade za korišćenje muzičkih dela od korisnika muzičkih dela na osnovu Zakona i pozitivnog prava Republike Srbije, a u skladu sa Statutom, aktima Sokoja i međunarodnim ugovorima. 

Osnovni kriterijumi raspodele su način i obim iskorišćavanja muzičkog dela, u zavisnosti od kategorije dela, na načelima srazmernosti, primerenosti i pravičnosti raspodele, a u skladu sa Planom raspodele, drugim aktima Sokoja i aktima CISAC-a i BIEM-a.

Pravila raspodele sadržana u Planu raspodele jednako se primenjuju na sve autore i nosioce prava, za koje ostvarivanje prava obavlja Sokoj u skladu sa Zakonom i međunarodnim ugovorima koje je Sokoj zaključio sa inostranim autorskim društvima. 

Svaki član, u svakom trenutku, ima mogućnost da u pisanoj formi sa obrazloženjem, obavesti Sokoj o primedbi na bilo koji član Plana raspodele. Savet autora će, u roku od 60 dana, pregledati prigovor i obavestiti člana.

Ovaj Plan raspodele obavezan je za sve autore i nosioce prava koji ostvaruju svoja autorska prava preko Sokoja.

2. Pojmovi

Autor muzičkog dela je fizičko lice koje je stvorilo ili učestvovalo u stvaranju ili modifikaciji muzičkog dela, a nosilac prava je pravno ili fizičko lice koje je steklo autorsko pravo u skladu sa zakonom. 

Koautori muzičkog dela su fizička lica koja su zajedničkim stvaralačkim radom stvorila muzičko delo;  Koautori muzike, teksta ili aranžmana jesu fizička lica koja su zajedno stvorila muziku, odnosno tekst, odnosno aranžman muzičkog dela.

delo – muzičko delo, sa ili bez reči;

korišćeno delo – muzičko delo koje je emitovano, javno izvedeno, javno saopšteno, zabeleženo, umnoženo (izdato) ili na drugi način učinjeno dostupnim javnosti, u skladu sa Zakonom;

aranžman – izmena oblika, harmonije, ritma, izvođačkog sastava odnosno svaki vid obrade originalnog dela; 

adaptacija – bilo kakvo menjanje teksta u cilju prilagođavanja novom ritmu ili usklađivanje drugom jeziku i u zavisnosti od načina može biti: nov tekst dodat postojećem, izmena teksta na originalnom jeziku, prevod teksta, zamena potpuno novim tekstom, tekst dodat postojećem instrumentalnom delu;

muzička košuljica – popis korišćenih muzičkih dela koji sadrži sve relevantne podatke neophodne za identifikaciju dela i autora odnosno nosilaca prava na delu, a koji se odnosi na određeni vremenski period ili na određeni događaj;

autorska naknada – iznos koji za korišćenje muzičkih dela Sokoj naplaćuje od korisnika muzičkih dela;

tantijema – udeo koji od naplaćene autorske naknade kroz sistem raspodele pripada određenom muzičkom delu (tantijema dela) odnosno određenom autoru ili nosiocu prava (tantijema autora, odnosno drugog nosioca prava);

mala prava – po osnovu emitovanja, javnog izvođenja i saopštavanja;

mehanička prava – po osnovu proizvodnje i distribucije nosača zvuka ili nosača zvuka i slike;

Cue Sheet (CS) – dokument koji sadrži sve podatke o muzici korišćenoj u okviru jednog audio-vizuelnog dela (AV).

3. Uloge na delu

U smislu Plana raspodele, a u skladu sa CISAC standardima, razlikuju se sledeće uloge na muzičkom delu: 

Kompozitor C Autor muzike dela
Tekstopisac A Autor teksta dela
Izdavač E Nosilac autorskog prava koji je na osnovu ugovora sa autorom stekao udeo na delu.
Aranžer AR Autor instrumentacije, preoblikovanog ili izmenjenog originalnog muzičkog dela (napisana izmena oblika dela, njegove harmonije, ritma, izvođačkog sastava i slično) tako da je  razmera njegovog doprinosa sadržaja dela jasno uočljiva.
Podaranžer SR Autor aranžmana za podizdata dela
Adaptator AD Autor izmene teksta dela
Podautor SA Autor teksta koji zamenjuje ili modifikuje postojeći tekst.
Prevodilac TR Autor prevoda orignalnog teksta
Sticalac AQ Nosilac autorskog prava koji je na osnovu ugovora pribavio neka ili sva prava od originalnog izdavača.
Administrator AM Nosilac autorskog prava koji je na osnovu ugovora stekao kontrolu nad delima, ali bez prava prikupljanja tantijema.
Primalac tantijema PA Fizičko ili pravno lice koje na osnovu ugovora prima tantijeme, ali nije vlasnik autorskog prava.
Podizdavač SE Nosilac autorskog prava koji je na osnovu ugovora sa E, AQ, AM i PA stekao pravo na delu.
Izdavač zastupnik ES Izdavač koji na osnovu ugovora zastupa drugog izdavača ili podizdavača.
  
4. Dokumentacija Sokoja

Kao osnov za raspodelu, Sokoj primenjuje dokumentaciju koja je nesporna i kompletna, odnosno koja sadrži sve bitne podatke potrebne za utvrđivanje tantijema i primenjuje je od obračunskog perioda u kojem je podneta do roka zaključenja dokumentacije. Obavezni podaci su propisani ovim Planom raspodele i CISAC standardima.

Nepotpuna dokumentacija odnosno dokumentacija dostavljena Sokoju koja ne sadrži sve relevantne podatke, neće biti osnov za raspodelu sve do prijema kompletnih podataka, a u skladu sa rokom zaključenja dokumentacije.

Dokumentaciju Sokoja čine:
 • dokumentacija autora i nosioca prava,
 • dokumentacija dela,
 • dokumentacija inostranih autora i dela.

4.1 Nedostatak dokumentacije

Ako u trenutku raspodele Sokoj nema dokumentaciju za korišćeno delo, a originalni autor ili nosilac prava je identifikovan kao član nekog inostranog društva, celokupna naknada za to delo biće isplaćena tom inostranom društvu (Varšavsko pravilo). 
 
Ako u trenutku raspodele Sokoj nema dokumentaciju za delo izdato na nosaču zvuka/ zvuka i slike, a originalni autor ili nosilac prava je identifikovan kao član nekog inostranog društva, celokupna tantijema za to delo biće isplaćena tom inostranom društvu (Rimsko pravilo).
 
Ukoliko u trenutku raspodele, nije moguće identifikovati inostranog autora ili nosioca prava čije je delo korišćeno, Sokoj će kreirati listu dela (UP lista, Cirkular) za koja će tražiti od inostranih društava da izvrše prepoznavanje njihovog repertoara. Visina tantijema dela iznad koje se dela uključuju na UP listu definisana je za svaki obračunski period prema standardima CISAC-a, a na osnovu odluke Upravnog odbora. Po prijemu dokumentacije o delima, Sokoj će izvršiti isplatu autora i nosilaca prava prema novoj dokumentaciji, a najdalje tri godine unazad računajući od obračunske godine na koju se Cirkular odnosi. Nakon isteka perioda od tri godine, sredstva se uvršćuju u fond za raspodelu, po odluci Upravnog odbora. 
 
Tantijema za film ili seriju za koju nije primljen CS, čuva se tri godine, a raspodela se izvršava po prijemu CS. Sokoj će formirati listu neprepoznatih filmova i serija i filmova i serija za koje ne postoji CS, koju će učiniti dostupnom na internet stranici za članove, dok će inostranim organizacijama najmanje jednom godišnje dostaviti takvu listu. Nakon isteka roka od tri godine, tantijeme za koje nije primljen CS uključuju se u tekući Fond za raspodelu, u istu klasu raspodele.

5. Dokumentacija autora i nosilaca prava

Dokumentaciju autora i nosilaca prava čine ugovor autora o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja Sokoju, prijavljeni podaci o autoru ili nosiocu prava, dostavljeni ugovori autora sa drugim autorom i ugovor o elektronskom pružanju usluga Sokoja autorima i nosiocima prava.
 
5.1 Zaključivanje ugovora

Autor ili nosilac prava je obavezan da sa Sokojem zaključi Ugovor o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja, kao i da dostavi Sokoju:
 • kopiju lične karte kada je u pitanju fizičko lice ili
 • kopiju izvoda iz matične knjige rođenih kada je u pitanju maloletno lice ili
 • kopiju svoje registracije kod ovlašćenog državnog organa kada je u pitanju pravno lice i
 • kopiju pravnosnažnog ostavinskog rešenja, a original na uvid odnosno overenu kopiju pravnosnažnog ostavinskog rešenja, u kojem je u predmetu rešenja naveden kao naslednik autorskog prava, kada se radi o nasleđivanju autorskih prava.

U slučaju da je autor ili nosilac prava maloletno lice, ugovor sa Sokojem zaključuje jedan od roditelja ili zakonski staratelj i ugovor važi do punoletstva autora, nakon čega autor odnosno nosilac prava samostalno zaključuje novi ugovor. Potpisivanju ugovora moraju prisustvovati oba roditelja zajedno ili mora postojati pisana saglasnost drugog roditelja, overena u sudu ili opštini, osim u slučaju da je drugi roditelj umro, da se vodi kao nestalo lice ili da se ne zna njegovo prebivalište niti boravište. 
 
Uz zaključenje Ugovora, autor odnosno drugi nosilac prava obavezan je da pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, na obrascu 'Podaci o autoru/nosiocu prava' navede tačne lične podatke odnosno podatke o pravnom licu i potpiše pristanak za obradu podataka o ličnosti za potrebe Sokoja. 
 
Autor odnosno drugi nosilac prava ima obavezu da o svakoj promeni tih podataka pismenim putem blagovremeno obavesti Sokoj.
 
Obrasci 'Ugovor o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja', 'Podaci o autoru/nosiocu prava' i ’Ugovor o elektronskom pružanju usluga’ propisuju se odlukom Upravnog odbora na osnovu prethodnog mišljenja Saveta autora i čine sastavni deo Plana raspodele, a objavljuju se na internet stranici Sokoja. 
 
Ukoliko autor odnosno drugi nosilac prava u trenutku zaključenja ugovora već ima zaključen ugovor sa drugom inostranom organizacijom za istu teritoriju, Sokoj će obavestiti autora i inostrano društvo, a ugovor neće biti važeći.


5.2 Autori/nosioci prava koji nisu zaključili ugovor sa Sokojem

Tantijeme za domaće autore, odnosno druge nosioce prava, koji nisu zaključili ugovor sa Sokojem, obračunavaju se na isti način kao i autorima koji su zaključili ugovor sa Sokojem. Sokoj će preduzeti sve razumne mere da obavesti autore odnosno druge nosioce prava i pozove ih da zaključe ugovor. 

5.3 Izmena teritorije ugovora

U slučaju da autor ili nosilac prava, koji je državljanin Republike Srbije, zahteva otkaz ugovora o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja Sokoju, a zbog učlanjenja, odnosno ustupanja prava inostranoj organizaciji, autoru/nosiocu prava biće odobren otkaz ugovora, pod uslovima da dostavi dokaz o prebivalištu u inostranstvu i da ostvarivanje prava na teritoriji Republike Srbije ostavi u nadležnosti Sokoja. Ako autor odnosno drugi nosilac prava ne poseduje prebivalište u inostranstvu, odluku o otkazu ugovora donosi Upravni odbor.

U slučaju zahteva autora koji nije državljanin Republike Srbije ili poseduje dvojno državljanstvo za otkaz ugovora o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja Sokoju, a zbog učlanjenja odnosno ustupanja prava inostranoj organizaciji, autoru će biti odobren otkaz ugovora.

Autoru/nosiocu prava može se odobriti učlanjenje u inostranu organizaciju u skladu sa IPI pravilima CISAC-a (www.ipisystem.org) i to od datuma nakon završenog poslednjeg obračuna u kome je zahtev podnet.
  
5.3.1 Naknadno primljeni ili zaostali honorari

Ukoliko usled promene teritorije ugovora Sokoj primi naknadu za svog člana, od inostranog društva, za teritoriju koja više nije obuhvaćena ugovorom autora odnosno nosioca prava sa Sokojem, odnosno pripada drugom društvu prema IPI podacima, izvršiće isplatu tantijema i obavestiti društvo autora odnosno drugog nosioca prava kojem je poverena zaštita za tu teritoriju, kao i društvo koje je poslalo naknadu o tome. 

Ukoliko pri prelasku u inostrano autorsko društvo postoje sredstva koja nisu isplaćena autoru/nosiocu prava, a autor odnosno drugi nosilac prava nema račun u Republici Srbiji, honorar će biti prosleđen inostranom društvu sa prvom narednom distribucijom.
 
5.4 Individualno ostvarivanje autorskih prava – raskid ugovora

Autoru/nosiocu prava koji obavesti Sokoj da želi individualno da ostvaruje svoja autorska prava ili mu je Sokoj otkazao ostvarivanje prava, ugovor prestaje po isteku obračunskog perioda u kome je pisano obaveštenje primljeno.

Izuzetno, otkaz ugovora neće se prihvatiti autoru/nosiocu prava kome je isplaćena akontacija autorskih honorara, do izmirenja duga.
 
5.5 Nerezidenti

Autor ili nosilac prava koji nema prebivalište ili stalni boravak odnosno sedište u Republici Srbiji (nerezident), može sa Sokojem da zaključi ugovor o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja za teritorije gde nije poverio ugovor drugoj inostranoj organizaciji. Ukoliko je za traženu teritoriju poverio zaštitu inostranom društvu, ugovor sa Sokojem stupiće na snagu po prijemu obaveštenja od inostranog autorskog društva da je saglasno sa navedenim prelaskom autora odnosno nosioca prava.
 
5.6 Ime autora, odnosno drugog nosioca prava
 
Patronimsko ime autora, odnosno drugog nosioca prava uvek predstavlja važeće građansko ime odnosno naziv pravnog lica. Pri promeni imena, registruje se novi patronim, dok postojeći ostaje vezan za autora, ali kao modifikacija imena. Jednom registrovano ime ne može se poništiti.

Autor odnosno drugi nosilac prava pored građanskog imena može upotrebiti i pseudonim (ili drugu vrstu imena) koji treba registrovati u Sokoju. Pored pseudonima, Sokoj može registrovati i dodatna imena autora ukoliko je to potrebno i u skladu sa IPI pravilima.

6. Dokumentacija dela
 
Dokumentaciju dela čini: prijava dela, ugovor autora odnosno drugog nosioca prava sa drugim autorom, audio-snimak dela i muzički Cue Sheet audio-vizuelnog dela.

Svaki autor odnosno drugi nosilac prava ima pravo uvida u svoju dokumentaciju odnosno u dokumentaciju gde je naveden kao autor, odnosno drugi nosilac prava. Sokoj je obavezan da listu prijavljenih/registrovanih dela učini dostupnom putem internet stranice Sokoja za članove.
 
6.1 Prijava dela
 
Autori i nosioci prava na delima definisanim u odredbi 8 Domaća dela – domaći repertoar, dužni su da prijave dela Sokoju na propisanom obrascu (papirnom ili elektronskom), uz navođenje svih traženih podataka. Nekompletne prijave dela neće se uzimati u obzir.

Autor odnosno drugi nosilac prava može prijaviti delo samo ukoliko ima zaključen ugovor o isključivom ustupanju svojih prava Sokoju.

Autor odnosno drugi nosilac prava svojim potpisom, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, garantuje da su svi podaci o delu, koje je naveo u prijavi, tačni.

Za prijavu dela čija kompozicija i/ili tekst nije u javnom domenu prema raspoloživoj dokumentaciji Sokoja, potrebna je pisana saglasnost kompozitora odnosno autora teksta.

Muzičko delo prijavljuje kompozitor dela, s tim da delo sa tekstom (muzičko delo sa rečima) može prijaviti samo uz pisanu saglasnost autora teksta odnosno nosilaca prava na tekstu.

Autor teksta muzičkog dela može prijaviti delo samo uz pisanu saglasnost kompozitora na delu odnosno nosilaca prava na kompoziciji dela.

Autor odnosno drugi nosilac prava može prijaviti i tuđe delo ako je Sokoju dostavio odgovarajuću dokumentaciju (ugovor ili rešenje o nasleđivanju) kojom dokazuje da ostvaruje imovinska prava na delu.

Podnosilac prijave dela odgovara Sokoju i drugim autorima i nosiocima prava za štetu koja može nastati zbog netačne ili nepotpune prijave. Autor odnosno drugi nosilac prava ima obavezu da netačne podatke ispravi novom prijavom ili dostavi izjavu o povlačenju prijave u roku od 10 dana od primljenog obaveštenja.

Ukoliko je autor odnosno drugi nosilac prava čija je saglasnost za prijavu potrebna, preminuo odnosno ne postoji registrovan pravni sledbenik u Sokoju, prihvatiće se privremena prijava koautora, sve dok se pravni sledbenik ne registruje i potvrdi odnosno opovrgne prijavu. 

Prijava koju podnese jedan od autora odnosno drugog nosioca prava smatra se tačnom dok se ne dokaže drugačije.

Obrazac 'Prijava dela' (elektronski ili papirni) propisuje se odlukom Upravnog odbora na osnovu prethodnog mišljenja Saveta autora i čini sastavni deo Plana raspodele, a objavljuje se na internet stranici Sokoja.

Audio-snimak se dostavlja zabeležen na nosaču zvuka/nosaču zvuka i slike ili putem ’upload’ servisa na internet stranici Sokoja.

6.1.1 Prijava slobodnih dela
 
Ukoliko se prijavljuje kao autorsko, delo koje je pod istim ili sličnim nazivom u Sokoju već registrovano kao delo folklorne baštine odnosno ako je period korišćenja tog dela duži od 10 godina, Savet autora može, na osnovu mišljenja stručne komisije, utvrditi verodostojnost nove prijave.

Prilikom prijave aranžmana slobodnih i tradicionalnih dela, Savet autora može zatražiti dokaze kako bi se ustanovilo da li se radi o autorskom delu ili je izmena zanemarljiva, te će se kvalifikovati kao izvođenje, a ne aranžman.
 
6.2 Ugovori autora
 
Koautori međusobne udele na muzičkom delu mogu utvrditi overenim ugovorom. Ukoliko navedeni ugovor nije dostavljen Sokoju, Sokoj će primeniti odgovarajuću šemu udela iz odredbe 13.3.1 13.3.1 Ključ udela ukoliko se radi o različitim ulogama na delu, dok će se u slučaju istih uloga podrazumevati jednaki udeli.

Autor odnosno drugi nosilac prava je dužan da dostavi Sokoju po jedan primerak svakog ugovora koji zaključi sa izdavačem, sa proizvođačem komercijalnog filma, TV filma ili TV serije radi korišćenja muzike u filmu odnosno seriji i sve druge ugovore o porudžbini ili korišćenju muzičkih dela koje je zaključio sa trećim licima.

Za domaća dela stvorena u saradnji sa inostranim autorima prihvatiće se kao tačni podaci inostranog autorskog društva, sve dok autor ne dostavi dokumentaciju odnosno ne izvrši prijavu dela.

Autor odnosno drugi nosilac prava može prijaviti delo nastalo u saradnji sa inostranim autorima bez dodatne saglasnosti ukoliko se radi o domaćem repertoaru definisanom u članu 8. 
 
6.3 Muzički Cue Sheet audio-vizuelnog dela
 
Autori registruju Cue Sheet (CS) na obrascu objavljenom na internet stranici Sokoja ili u AVR formatu definisanom od strane CISAC-a.

Inostrana društva i produkcije dostavljaju CS na osnovu koga se vrši raspodela. CS mora sadržati sve podatke o muzici korišćenoj u okviru audio-vizuelnog dela. Ukoliko Sokoj primi CS koji nije potpun, obavestiće registranta, a audio-vizuelno delo biće tretirano kao delo bez CS.

Dokumentaciju Sokoja čini i dokumentacija o delima korišćenim u filmovima i tv serijama, odnosno "Cue Sheet" za filmove i tv serije koji sadrži:
 • naziv filma/serije (originalan naziv ako se radi o inostranom filmu),
 • godinu proizvodnje,
 • ime režisera,
 • naziv produkcije,
 • broj i naziv epizode za tv serije,
 • trajanje audio-vizuelnog dela,
 • trajanje muzike audio-vizuelnog dela,
 • nazive svih korišćenih dela, sa načinom upotrebe, imenima autora i trajanjem dela. 

6.3.1 Cue Sheet serije
 
U zavisnosti od načina evidentiranja korišćenih dela, CS serije može biti:
 • Prosečni CS – proporcionalno prikazivanje korišćene muzike u seriji za određene ili sve epizode;
 • Zbirni CS – sumirani prikaz svih korišćenih dela gde je zajednički autor, način upotrebe i udeo na delu;
 • Kompozitni CS – prikaz svih korišćenih dela u seriji ili u grupi epizoda.

Sokoj će prihvatiti Zbirni/Prosečni CS samo kada CS po epizodi nisu dostupni i kada je korišćena muzika slična iz epizode u epizodu. Zbirni/Prosečni CS se može koristiti i u slučaju kada je razlika u korišćenoj muzici mala u poređenju sa brojem epizoda odnosno gde obrada ne bi bila u srazmeri sa odstupanjem u trajanju.
 
6.3.2 Način upotrebe pojedinačnih dela u okviru audio-vizuelnih dela
 
Pozadinska (kulisna) muzika je ona koja se koristi kao zvučni efekat odnosno koju ne čuju učesnici audio-vizuelnog dela i nije špica.

Igrana je muzika koju, vidljivo ili ne, izvode učesnici audio-vizuelnog dela.

Najavna i odjavna špica (tema) jesu dela korišćena kao špice početka odnosno kraja audio-vizuelnog dela.

6.4 Neprijavljena dela

Obračunate tantijeme za neprijavljeno delo i delo za koje ne postoji dokumentacija i osnovano se pretpostavlja da je delo domaće, ne isplaćuju se i čuvaju na evidenciji tri obračunska perioda, od perioda u kome je tantijema obračunata. Ukoliko autor odnosno nosilac prava ne prijavi delo odnosno ne dostavi dokumentaciju u roku od tri godine računajući od obračuna u kome je tantijema ostvarena, sredstva se raspoređuju u fond za raspodelu kroz uvećanje fonda, po odluci Upravnog odbora. 

Sokoj ima obavezu da pozove autore i nosioce prava da prijave dela odnosno dostave dokumentaciju o delu, najkasnije 30 dana pre datuma zaključenja dokumentacije, tako što će liste neprijavljenih dela i listu domaćih dela za koje ne postoji dokumentacija učiniti dostupnu članovima na internet stranici Sokoja.

Udeli koji pripadaju inostranim autorima prosleđuju se inostranim autorskim društvima odnosno lokalnim podizdavačima od kojih se potražuje kompletna dokumentacija i vrši korektivni obračun ukoliko za tim postoji potreba.

6.5 Izmene Prijave dela

Izmene i dopune podataka u prijavi dela mogu se izvršiti na zahtev autora dela/nosioca prava, uz pisanu saglasnost svih koautora ili po osnovu pravnosnažne sudske odluke.

Zahtev za izmene i dopune podataka koji ispunjava uslove, a podnet je nakon zaključenja dokumentacije, realizovaće se od narednog obračunskog perioda.
 
6.5.1 Korekcija tantijema
 
Ukoliko autor odnosno drugi nosilac prava podnese zahtev za korekciju obračuna, zbog izmene podataka u Prijavi dela, odluku o tome donosi Savet autora u roku od 60 dana od dana prijema zahteva.
 
6.6 Registracije izdatog, administriranog i podizdatog repertoara

Izdavač vrši registraciju ugovora koje zaključi sa autorima i/ili nosiocima prava putem internet stranice Sokoja za članove ili na obrascu koji je propisao Sokoj. Izdavač ima obavezu da na zahtev Sokoja dostavi kopiju ugovora u roku od 7 dana od prijema zahteva. Ugovori moraju biti zaključeni na najmanje godinu dana i primenjivaće se tri meseca od prijema u skladu sa datumima i trajanjem navedenim u ugovoru.
 
6.6.1 Podizdavači
 
Podizdavač vrši registraciju podizdatih dela koja zastupa, odnosno kataloga, u odgovarajućem elektronskom formatu, koji je propisao CISAC, i to u CWR formatu. 

Elementi neophodni za registraciju svakog dela su:
 • naziv dela,
 • ISWC broj (ukoliko je dodeljen delu),
 • svi autori i nosioci prava na delu,
 • IP name number,
 • uloga autora u delu,
 • zbir udela 100% i za mala i za mehanička prava.

Podizdavač vrši registraciju podizdatih kataloga/ugovora koje zastupa putem elektronskog formata, koji je propisao CISAC, i to CWR u verziji 2.1. (AGR transakcija) ili putem elektronskog formata koji je propisao Sokoj. Za validnost podataka odgovoran je isključivo podizdavač. Sokoj dostavlja podizdavaču odgovor na registraciju (ACK) u skladu sa standardom formata. Podizdavač može uložiti primedbu na status registracije najdalje šest meseci od dana prijema ACK fajla.

Izdavač odnosno podizdavač ima obavezu da usled raskida ili izmene ugovora, gubitka celog ili dela kataloga, u roku od 15 dana obavesti Sokoj o tome.
 
6.6.2 Rok za dostavu dokumentacije

Izdavački i podizdavački ugovori (koizdavački, administracijski i dr.) i registracije dela, koje Sokoj primi do datuma zaključenja dokumentacije većeg obima, primenjivaće se na godinu za koju je obračun u toku, a one koje primi posle tog datuma, primenjivaće se od narednog obračunskog perioda.
 
6.7 Sporna dokumentacija

Ako Sokoj primi obaveštenje da je došlo do sporne situacije između autora odnosno nosioca prava nekog dela, Sokoj će bez odlaganja obavestiti sve umešane autore i blokiraće isplatu spornih tantijema u narednih šest meseci. 

Ukoliko autori/nosioci prava na spornim tantijemama u predviđenom roku ne dostave pisanu izjavu o razrešenju konflikta ili dokaz da je pokrenut sudski spor za rešavanje spornih pitanja, Sokoj će tantijeme isplatiti prema dokumentaciji pre nastanka sporne situacije. Međutim, ukoliko jedna od strana dostavi dokaz o pokrenutom sudskom sporu, Sokoj će blokirane tantijeme deponovati do pravnosnažne odluke suda.

Na zahtev inostranih autorskih društava za blokiranjem isplate tantijema, Sokoj će postupiti u skladu sa zahtevom i suspendovati isplatu sve dok ne primi novo obaveštenje inostranog društva. Ukoliko Sokoj primi kontradiktorne zahteve za blokiranjem isplate od više inostranih društava, suspendovaće isplatu sve do prijema usaglašenih informacija.

Ukoliko izdavač dostavi registracije za katalog koji je već registrovao drugi izdavač, Sokoj će obavestiti obe zainteresovane strane. Novi registrant treba da dostavi dodatnu dokumentaciju koja potvrđuje preuzimanje kataloga.

Ako se takva dokumentacija dostavi, izdavač koji je prvi registrovao katalog ima 60 dana da dostavi dodatnu dokumentaciju, a Sokoj će obustaviti dalju isplatu autorske naknade. Ako izdavač ne dostavi dokumentaciju u propisanom roku, Sokoj će izbrisati njegovu registraciju i registrovati drugog izdavača na osnovu dostavljene dokumentacije. Na zahtev prvog registrovanog izdavača, Sokoj može odobriti dodatni rok od 15 dana.

U slučaju utvrđenog konflikta, Sokoj će blokirati isplatu tantijema do razrešenja spora.

7. Dokumentacija inostranih autora i dela
 
Kao prijavljeno inostrano delo uzima se podatak primljen od inostranog društva u vidu Fiche international kartice (FI), Cis-Net, WID (nekadašnji WWL) i/ili registracija podizdavača za teritoriju Srbije (CWR registracije – Common Works Registration Format).

U skladu sa pravilima Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora (CISAC) i pravilima Međunarodnog biroa društava za zaštitu prava snimanja i mehaničke reprodukcije (BIEM), a na osnovu bilateralnih međunarodnih ugovora o međusobnom zastupanju na bazi reciprociteta koje Sokoj zaključuje sa inostranim autorskim društvima, dokumentaciju Sokoja čini i inostrana dokumentacija.

Pod inostranom dokumentacijom smatraju se: međunarodna baza autora IPI (Interested Parties Information), međunarodna baza dela WID (Musical Works Information Database), bivši WWL (World Works List) i međunarodne baze dela, ugovora i Cue Sheet-a Cis-Net (Common Information System), ispravke obračuna, FI i modifikacione kartice i dopisi i druga dokumentacija dobijena od inostranih autorskih društava.

Dokumentacija članova Sokoja, koji zastupaju inostrani repertoar na teritoriji Srbije, mora biti u skladu sa inostranom dokumentacijom ili će se tretirati kao sporna.

8. Domaća dela – domaći repertoar

Dela gde se član Sokoja nalazi u ulozi kompozitora, tekstopisca ili izdavača i obrađena slobodna dela gde se članovi Sokoja nalaze u ulogama aranžera, prevodioca, podautora teksta ili autora adaptiranog teksta smatraju se domaćim delima.

Domaća dela, čija su korišćenja evidentirana u Sokoju, biće plasirana u međunarodnoj bazi dela WID, a po potrebi i u drugim bazama. Svako plasirano delo dobija ISWC broj (International Standard Work Code), koji je dostupan autorima i nosiocima prava putem internet stranice Sokoja za članove.
 
9. Kategorizacija
 
U smislu Plana raspodele postoje sledeće vrste muzike: popularna, džez i umetnička.

Delom umetničke muzike, kao dѐlu visoke kulture, odnosno vrste muzike u smislu ovog Plana raspodele, smatra se muzičko delo koje ispunjava sledeće kriterijume:
 • oblikovano je na način koji se oslanja na neko specifično, kreativno korišćenje formi, načina strukturisanja materijala, kompozicionih postupaka i tehnika, razvijanih u okviru evolucije (evropskog) profesionalnog muzičkog stvaralaštva, i
 • ispunjava akademske profesionalne standarde u pogledu oblikovanja materijala i forme dela, razvijenosti muzičkih parametara i ostvarenosti njihovog sadejstva, u odnosu na način korišćenja medija i na adekvatnost notnog zapisa.

Delom džez muzike, kao vrste muzike u smislu ovog Plana raspodele, smatra se muzičko delo koje ispunjava sledeće kriterijume:
 • oblikovano je na način koji se oslanja na evoluciju vrste muzike proizašle iz potpuno ili delimično improvizovane folklorne muzike Afroamerikanaca, u kojoj se elementi evropske harmonije i evropsko‐afričke melodike stapaju sa afričkom ritmikom i intonacijom, i
 • koristi formu improvizacije, melodijski, harmonski i ritmički sadržaj, izraz i instrumentarij karakterističan za pojedine stilove džez muzike.

Dela koja nisu umetnička i džez, svrstavaju se u kategoriju popularne muzike.

Svakom evidentiranom muzičkom delu dodeljuje se početni 1 (jedan) poen, s tim što se konačan broj poena dela dobija primenom sledećih kriterijuma:

- vrsta muzike: početni poen dela, u zavisnosti od vrste muzike, množi se odgovarajućim koeficijentom, i to:
 • 1,00 za dela popularne muzike;
 • 3,00 za dela džez muzike;
 • 6,00 za dela umetničke muzike;

- izvođački sastav: dobijeni broj poena dela množi se odgovarajućim koeficijentom u zavisnosti od izvođačkog sastava, i to: 

šifra koeficijent opis
popularna muzika
1 0,50 Delo za neutvrđeni izvođački sastav
2 1,00 Delo u izvođenju do 14 instrumentalista (vokalnih linija) i do 8 različitih instrumenata.
3 2,00 Delo za ansambl od najmanje 15 instrumentalista (vokalnih linija) i najmanje 9 različitih instrumenata*. Prilikom prijave dela potrebno je priložiti partituru.
Delo realizovano elektronskim putem ako snimak sadrži najmanje 9 tembralno različitih deonica ne računajući drum set i perkusije. Prilikom prijave dela potrebno je priložiti kompjuterski dokument u odgovarajućem programu (DAW).
džez muzika
1 1,00 Delo za ansambl do 11 instrumenata, sa vokalnim delom ili bez njega
2 2,00 Delo za ansambl od najmanje 12 instrumenata, sa vokalnim delom ili bez njega
umetnička muzika
1 1,00  Delo za ansambl do 5 instrumenata, sa vokalnim delom ili bez njega, odnosno instrument i hor, za vokalne soliste, odnosno hor
2 1,50  Delo za ansambl od najmanje šest instrumenata, sa vokalnim delom ili bez njega, za gudački i kamerni orkestar, sa vokalnim delom ili bez njega, za vokalni sastav od najmanje šest solista, odnosno horove iznad petoglasnog, delo elektroakustičke muzike
3 2,00  Delo za simfonijski orkestar sa vokalnim delom (odnosno horom) ili bez njega
*Elektronski muzički instrument (sintisajzer, sempler, plug in kompjuterskog programa i slično) tretira se kao i akustički, odnosno kao jedan instrument.

– Složenost dela: 
s obzirom na složenost evidentiranog muzičkog dela, dobijeni broj poena dela koje, u okviru vrste, žanra ili pravca kojem pripada, ima složenu formu, fakturu, harmonski sadržaj i razvijenost većeg broja samostalno vođenih deonica, ili najmanje dve od navedenih karakteristika, množi se koeficijentom 1,50.

Primena navedenog koeficijenta realizuje se samo po zahtevu autora dela. O zahtevu autora odlučuje Savet autora, u roku od 60 radnih dana od dana podnošenja zahteva sa odgovarajućom dokumentacijom. Odluka Saveta autora je konačna. 

– Upotreba dela:
a) S obzirom na period korišćenja, evidentiranom muzičkom delu koje se emituje 
 • 10 godina nakon nastanka, dobijeni broj poena množi se koeficijentom 1,30,
 • 20 godina nakon nastanka, dobijeni broj poena množi se koeficijentom 1,60,
 • 30 godina nakon nastanka, dobijeni broj poena množi se koeficijentom 1,90.

Kao trenutak nastanka dela uzima se datum prijave dela Sokoju, odnosno prvo evidentirano korišćenje u Sokoju ukoliko je ranije u vremenu;
 
b) S obzirom na način upotrebe dela i stepen zastupljenosti muzike u delu, bez obzira na vrstu muzike, izvođački sastav i datum nastanka, muzičko delo koje se upotrebljava ili koristi kao:
 • avizo muzika odnosno upotreba muzičkih motiva za najavu i/ili odjavu programa ili emisije (vesti, reportaže, drame i slično), za razdvajanje delova iste emisije (zvučne zavese, džinglovi ili muzički efekti u reklamama) ili više različitih emisija, dobija poen 1,0.
 • kulisna muzika odnosno upotreba muzičkih dela ili njihovih fragmenata kao kulisne muzike u govornim emisijama (vesti, reportaže, poezija, proza) dobija poen 0,10, dok upotreba u svojstvu prateće muzike u emisijama iz drugih umetničkih žanrova (drama, TV serija, film emitovan na televiziji, animirani i dokumentarni film) dobija poen 0,20.

v) S obzirom na način upotrebe i stepen zastupljenosti muzike: 
 • muzičkom delu koje se pretežno improvizuje na osnovu uputstava iz partiture odnosno zapisa, početni poen za umetničku muziku se, bez obzira na izvođački sastav, množi koeficijentom 0,60;
 • radiofonskom delu, višemedijskom delu koje sadrži muzički sloj i muzičkom teatru, početni poen za umetničku muziku se, bez obzira na izvođački sastav, množi koeficijentom 0,75.

Igrana muzika u audio-vizuelnom delu, u skladu sa odredbom 6.3.2, poentira se kao samostalno muzičko delo osnovnim poenom odgovarajuće vrste muzike.

Ako se kulisna muzika u AV delima ističe kvalitetom i složenošću, Savet autora može, na zahtev autora uz dostavljanje partiture i snimka, odlučiti da se ista poentira sa 0,7 poena. 

Sva evidentirana muzička dela poentiraju se po pravilima iz ovog Plana raspodele i tako određen broj poena dela čini sastavni deo dokumentacije dela, kao kategorizacija dela.
 
9.1 Izmena i kontrola kategorizacije
 
Promena kategorizacije prijavljenog muzičkog dela realizuje se na osnovu odluke Saveta autora povodom zahteva autora ili njegovog naslednika za promenu kategorizacije dela, u roku od 60 radnih dana od dana podnošenja zahteva i partiture. 

Autor odnosno drugi nosilac prava je dužan da na zahtev Saveta autora u roku od 15 dana od dana prijema zahteva dostavi primerak prijavljenog dela odnosno partituru i snimak, radi provere kategorizacije. Ukoliko to ne učini, Savet autora može samostalno doneti odluku o prekategorizaciji dela.

Žalba na odluku Saveta autora podnosi se Upravnom odboru, najkasnije mesec dana od dana prijema odluke. 

Upravni odbor mora doneti odluku u roku od 60 radnih dana od dana prijema žalbe. Odluka Upravnog odbora je konačna.

10. Košuljice

Način dostave i obaveze korisnika u vezi sa muzičkim košuljicama uređeni su Pravilnikom o muzičkim košuljicama, koji donosi Upravni odbor, a objavljuje se na internet stranici Sokoja.

Prihvatljive košuljice su sve ispravne košuljice u određenoj klasi raspodele, za određeni obračunski period, koje su prikupljene do roka zaključenja dokumentacije i uzimaju se u obzir za raspodelu osim:
 • košuljica gde naplaćena naknada nije u srazmeri sa troškovima obrade i za svaku klasu je posebno određena, po odluci Upravnog odbora,
 • neverodostojne košuljice.

Prihvatljiva košuljica u klasama gde se obrađuju sve košuljice odnosno gde se raspodela ne vrši na bazi statističkog uzorka, koja je prikupljena nakon zaključenja dokumentacije, primeniće se u obračunskom periodu u kojem je prikupljena do zaključenja dokumentacije za taj obračunski period. 

Pod neverodostojnom košuljicom smatra se košuljica:
 • gde je za više od 20% muzičkih numera utvrđeno, zapisnikom ili video-snimkom, da ne odgovara stvarno korišćenom repertoaru na osnovu kontrole koju izvrši Sokoj,
 • gde prijavljeno trajanje muzike za neki vremenski period prevazilazi fizički moguće trajanje u tom periodu.

Košuljice gde je odstupanje muzičkih numera manje od 20%, biće delimično uključene u raspodelu, dok će se za netačne podatake tražiti ispravka od korisnika i biće uključeni u raspodelu u kojoj su dostavljeni ispravni podaci u skladu sa rokom zaključenja dokumentacije.
 
Ukoliko se podaci o izvođačkom sastavu iz košuljice razlikuju od podataka o izvođačkom sastavu iz prijave dela, koriste se podaci iz košuljice za to određeno korišćenje; u svim ostalim slučajevima koriste se podaci iz dokumentacije dela.

Dela za koja nema podataka o izvođačkom sastavu ni u košuljici ni u dokumentaciji dela, poentiraće se najmanjim poenom.
 
Svaki autor odnosno drugi nosilac prava ima pravo uvida u prikupljene košuljice jednom u svakom obračunskom periodu.

10.1 Košuljica radio i TV emitera

Košuljica radio i TV emitera je ispravna ukoliko sadrži:
 • nazive muzičkih dela sa imenima autora, izvođača i načinom upotrebe,
 • datum, termin emitovanja, trajanje svakog emitovanog dela i emisiju ukoliko postoji programska šema,
 • originalni naziv filma ili serije, godinu proizvodnje, ime režisera, naziv produkcije, pojedinačni broj epizode u slučaju serije.

10.1.1 Potvrda o korišćenom repertoaru
 
Izuzetno, Sokoj može prihvatiti kao osnov za raspodelu podatke o korišćenju repertoara koji nisu navedeni u redovno dostavljenim muzičkim košuljicama, ukoliko su ti podaci manjeg obima u odnosu na prijavljene u redovno dostavljenim muzičkim košuljicama, a izostavljeni su usled očigledne omaške na strani korisnika (nedostajuće vremenske ili programske celine).

Navedeni podaci će se prihvatiti na osnovu potvrde o korišćenom repertoaru koju korisnik dostavi na zahtev Sokoja, koja mora da sadrži sve podatke propisane od strane Sokoja za muzičke košuljice u određenoj klasi raspodele i koja mora biti uredno potpisana od strane odgovornog lica navedenog na propisanom obrascu, overena službenim pečatom korisnika i mora sadržati službeni broj ukoliko korisnik vodi delovodnik. 

Sokoj zadržava pravo da posebno proveri tačnost podataka navedenih u potvrdi i da u slučaju utvrđenih nepravilnosti ne prihvati potvrdu, kao i da izvrši odbijanja ostvarenih tantijema u slučaju naknadne provere. 

Potvrda dostavljena nakon zaključenja dokumentacije većeg obima, može biti osnov za raspodelu u narednom obračunskom periodu.
 
10.2 Košuljica za klasu Javno izvođenje
 
Košuljica u klasi raspodele Javno izvođenje ispravna je ukoliko sadrži:
 • nazive svih izvedenih muzičkih dela sa imenima autora i izvođača,
 • datum i mesto izvođenja.
 
 10.3 Košuljica za klasu Javno saopštavanje
 
Košuljice u klasi raspodele Opšti korisnici se ne prikuplja. 

Košuljice u klasi raspodele Bioskopi ispravna je ukoliko sadrži:
 • naziv filma (originalni naziv ako se radi o inostranom filmu),
 • godinu proizvodnje,
 • ime režisera,
 • naziv produkcije,
 • broj projekcija.

10.4 Košuljica u klasi raspodele 
Proizvodnja i distribucija nosača zvuka ili nosača zvuka i slike

Košuljica u klasi raspodele Proizvodnja i distribucija nosača zvuka ili nosača zvuka i slike je ’Plan snimanja (Prijava snimka)’ i ’Izveštaj o prodaji’ za određeni obračunski period.

Obrasci ’Plan snimanja (Prijava snimka)’ i ’Izveštaj o prodaji’, kako u papirnoj formi tako i za elektronsko popunjavanje, propisuju se odlukom Upravnog odbora na osnovu predloga Stručne službe u skladu sa neophodnim podacima po BIEM ugovoru, a objavljuje se na internet stranici Sokoja.
  
10.5 Košuljica u klasi raspodele 
Internet i drugi servisi
 
Muzička košuljica distributera muzičkih dela kod korišćenja putem interneta ili drugih servisa mora da sadrži sledeće podatke:
 • podatke o korišćenim muzičkim delima, i to za svako delo: tačan naziv dela, autor(e) i izvođač(e),
 • broj preuzimanja (dowloading) / preslušavanja (streaming), sa navedenom cenom pojedinačnog preuzimanja.

11. Trajanje
 
Trajanje muzičkog dela jeste njegovo efektivno trajanje koje je navedeno u košuljici.

Ukupno efektivno trajanje muzičkog dela (UET) je zbir svih trajanja njegovih korišćenja u određenoj klasi raspodele za određeni obračunski period.

Trajanje se računa u sekundama.

Za raspodelu se koristi efektivno trajanje dela po podacima iz košuljice. Ukoliko trajanje u košuljici nije navedeno, dodeliće se trajanje iz baze dela, a ako ni u bazi dela nema podatka, primenjuje se:
 • 480 sekundi za dela većeg oblika (sonate, simfonije i slično),
 • 180 sekundi za sva ostala dela,
 • 30 sekundi za dela korišćena kao avizo,
 • 60 sekundi za dela korišćena kao kulisno,
 • 600 sekundi kulisne i 120 sekundi avizo za epizodu serije,
 • 1200 sekundi kulisne i 120 sekundi avizo za film. 

Kada se u košuljici jave miksevi više pesama, a trajanje za svaku pojedinačnu pesmu nije posebno naznačeno, pri obračunu će se koristiti jednako trajanje za sve pesme, dobijeno deljenjem navedenog trajanja miksa sa brojem pesama iz miksa košuljice.

Za sva korišćena dela na programima Javne medijske ustanove Radio televizija Srbije i Javne medijske ustanove Radio televizija Vojvodine, bez obzira na vrstu muzike i način korišćenja, trajanje dela množi se koeficijentom 2,00.
 
11.1 Ograničenja trajanja
 
Za muzička dela koja su korišćena kao avizo muzika uzima se trajanje od 30 sekundi, ukoliko je trajanje navedeno u košuljici duže od 30 sekundi.

Za izvorne narodne pesme uzima se trajanje od 60 sekundi bez obzira na trajanje dela navedeno u košuljici.

Ako se u košuljici u klasama raspodele 1 Emitovanje i reemitovanje i 2 Javno izvođenje, prijavi trajanje dela, bez posebnog načina upotrebe, koje prelazi najduže trajanje koje je navedeno na nosačima zvuka ili u dokumentaciji Sokoja, priznaje se dodatno trajanje do najviše 120 sekundi. 

Ukupno efektivno trajanje (UET) muzičkog dela sa načinom upotrebe, u određenoj klasi raspodele za obračunski period od kalendarske godine (ili se proporcionalno umanjuje u zavisnosti od perioda) obračunava se procentualno u određenim rasponima i to:

a) avizo muzika:
UET raspon (u sekundama) procenat
do 15.000 100%
narednih 15.001 – 30.000 60%
narednih 30.001 – 45.000 40%
narednih 45.001 – 60.000 20%
narednih više od 60.001 1%
  
b) kulisna muzika:
UET raspon (u sekundama) procenat
do 35.000 100%
narednih 35.001 – 70.000 60%
narednih 70.001 – 106.000 40%
narednih 106.001 – 144.000 20%
narednih više od 144.001 1%
  
v) kulisna muzika u serijama:
UET raspon (u sekundama) procenat
do 72.000 100%
narednih 72.001 – 108.000 60%
više od 108.001 30%
  
Navedena ograničenja trajanja dela ne odnose se na muziku iz igranih i dokumentarnih filmova.
 
11.2 Termin emitovanja
 
U klasama raspodele 1A Radio emitovanje, 1B TV emitovanje i uslovno 1V Reemitovanje, svakom muzičkom delu, u zavisnosti od perioda u kome se emituje, trajanje navedeno u košuljici množi se koeficijentom 1,30 i to:
 • za radio emitovanje u periodu od 9:00 do 14:00 časova
 • za TV emitovanje u periodu od 19:00 do 24 časa

Ukoliko iz košuljice nije moguće utvrditi termine emitovanja za sva emitovana dela navedena u košuljici, koeficijent termina emitovanja neće se primeniti.
  
12. Klase raspodele
 
Ukupna naplaćena autorska naknada bez PDV-a, nakon odbijanja administrativnih troškova, izdvajanja za kulturna i socijalna davanja i drugih eventualnih odbijanja, kao i svih potrebnih fiskalnih odbijanja u skladu sa zakonom, raspodeljuje se autorima i drugim nosiocima prava kroz klase raspodele, u skladu sa Planom raspodele.

Ovim Planom raspodele utvrđuju se sledeće klase raspodele:

1. Emitovanje i reemitovanje
   A. Radio emitovanje
 1. Nacionalna pokrivenost
 2. Regionalna/Pokrajinska pokrivenost
 3. Lokalna pokrivenost
   B. TV emitovanje
 1. Nacionalna pokrivenost
 2. Regionalna/Pokrajinska pokrivenost
 3. Lokalna pokrivenost
   V. Reemitovanje

2. Javno izvođenje
   A. Koncerti umetničke muzike
   B. Koncerti popularne muzike
   V. Ugostiteljski objekti sa živom muzikom
   G. Ostale manifestacije

3. Javno saopštavanje
   A. Bioskopi
   B. Opšti korisnici

4. Proizvodnja i distribucija nosača zvuka ili nosača zvuka i slike

5. Internet i ostali servisi
   A. Download
   B. Streaming
 1. Live streaming
 2. Streaming on demand
 3. Streaming u užem smislu
   V. Webcast
 1. Radio program
 2. TV program
   G. Ringtone
   D. Simulcast
   Đ. Podcast
   E. Background

6. Posebna naknada

12.1 Emitovanje i Reemitovanje
 
Svuda gde je ekonomski opravdano, kao osnov za obračun koristi se celokupno prijavljeno korišćenje dela odnosno sve prihvatljive košuljice, dok se u ostalim slučajevima koristi statistički uzorak, a po odluci Upravnog odbora. 
 
12.1.1 Radio i TV emitovanje
 
Ukupna naknada po emiteru obračunava se po osnovu direktne naplate, naknada primljenih od inostranih društava po osnovu reemitovanja domaćih kanala u inostranstvu i naknade opredeljene za emitera po osnovu obračuna u klasi 1V (Reemitovanje), u skladu sa odredbom 12.1.2 Reemitovanje.

Svaki emiter se razvrstava u određenu klasu raspodele u zavisnosti od zone pokrivenosti, po odluci Upravnog odbora.
Zona pokrivenosti terestrijalnih emitera utvrđuje se na osnovu dozvole emitera ili drugog validnog podatka i upisuje na njegove košuljice.

Zona pokrivenosti emitera koji emituju program samo putem kablovske mreže utvrđuje se prema izveštajima kablovskih operatera/distributera o broju priključaka odnosno procenjenom broju stanovnika kojima je njihov program dostupan.

Ako je autorska naknada od jednog emitera naplaćena u jedinstvenom iznosu za sva radio i tv emitovanja tog emitera, ukupna suma raspoređuje se u iznosu:
 • 10% u klasu raspodele radio emitovanja,
 • 90% u klasu raspodele TV emitovanja.

Ukoliko je naknada od jednog emitera naplaćena u jedinstvenom iznosu, a emiter poseduje više radio/TV kanala sa različitom pokrivenošću, naknada se deli u odnosu nacionalna:reginalna:lokalna=5:2:1, dok se u slučaju kanala sa istom pokrivenušću dele na jednaka delove.
 
12.1.2 Reemitovanje
 
Raspodela u klasi 1V (Reemitovanje) deli se po kanalima prikazanim u košuljicama operatera u zavisnosti od broja meseci u kojim su emitovani i pomnoženo koeficijentom gledanosti (udeo gledalaca kanala u odnosu na ukupan auditorijum u istom vremenskom periodu), prema podacima o gledanosti koje dostave korisnici odnosno koje pribavi Sokoj. Ukoliko podaci o gledanosti nisu dostavljeni ili pribavljeni, smatraće se da svi kanali imaju istu gledanost.

Klase raspodele 1A (Radio emitovanje) i 1B (TV emitovanje) uvećavaju se za naplaćenu autorsku naknadu od domaćih kanala u klasi 1V (Reemitovanje) na osnovu izveštaja kablovskih operatera i u skladu sa stavom 1 ove odredbe.

Naknada naplaćena od kablovskih operatera, obračunata za svaki inostrani kanal koji je reemitovan na teritoriji Srbije, isplaćuje se inostranom autorskom društvu koje se nalazi na:
 1. teritoriji originalnog prenosa,
 2. teritoriji sa koje se preuzima kanal,
 3. teritoriji proizvodnje programa ili
 4. teritoriji čije društvo tvrdi da kontroliše repertoar.

Sokoj može, na osnovu odluke Upravnog odbora, izvršiti direktnu raspodelu naknade opredeljene za kablovske inostrane kanale, kao raspodelu kroz poseban fond u okviru ove klase, u slučaju:
 • kada admistrativni troškovi nisu nesrazmerno veliki i/ili
 • kada je korišćen većinski domaći repertoar.

U navedenom slučaju Sokoj mora pribaviti košuljice od inostranog društva sa čije teritorije potiče emiter ili od operatera/distributera ili od vlasnika kanala i obavestiti inostrana društva da Sokoj vrši direktnu raspodelu za te kanale. 

Od naknade naplaćene u klasi 1V Reemitovanje, od dela opredeljenog za inostrane kanale gde Sokoj ne vrši direktnu raspodelu, po odbitku administrativnih troškova i umanjenom za izdvajanja za kulturna i socijalna davanja, iznos do 15% može se raspodeliti domaćim podizdavačima srazmerno njihovom učešću u raspodeli po osnovu malih prava, u tom obračunskom periodu, na osnovu odluke Upravnog odbora.

12.2 Javno izvođenje
 
Organizator koncerta može biti oslobođen plaćanja autorske naknade za autorski koncert na teritoriji Srbije, na osnovu podnetog zahteva, pod sledećim uslovima:
 • da je autor ili autori kao članovi muzičke grupe imalac/oci svih autorskih udela na predmetnom koncertu, ili većine od najmanje 80% udela u kom slučaju se oslobađa srazmerno, u visini svog/svojih ukupnog/ih udela na predmetnom koncertu,
 • da autor odnosno autori, članovi muzičke grupe sa Sokojem ima/ju zaključen ugovor/e o isključivom ustupanju svojih prava Sokoju,
 • da organizator koncerta dostavi Sokoju sve podatke o predmetnom koncertu,
 • da autor odnosno autori, članovi muzičke grupe i njihovi izdavači, potpiše/u izjavu/e Sokoju da je autorsku naknadu regulisao direktno sa organizatorom koncerta i da nema potraživanja prema Sokoju po tom osnovu.

Pod muzičkom grupom smatra se izvođački sastav koji je naveden na izdanju sa predmetnim delima. 

Autorska naknada u klasi 2 (Javno izvođenje) koja se naplati u celosti ili delimično iznad limita koji utvrdi Upravni odbor, na osnovu izveštaja o koncertima u tom obračunskom periodu, a za koju nisu prikupljene košuljice, biće isplaćena po pribavljanju istih, u roku koji ne može biti duži od tri godine od godine u kojoj su sredstva naplaćena. Ako ne budu pribavljene košuljice, naplaćena sredstva, nakon isteka triju obračunskih perioda, biće raspodeljena kroz odgovarajuću klasu, kao uvećanje fonda.

Spisak koncerata za koje nedostaje košuljica (program koncerta), a naknada je naplaćena, biće istaknut na internet stranici Sokoja.

12.2.1 Koncerti popularne muzike, 
Ugostiteljski objekti sa živom muzikom i manifestacije

Ukoliko autorska naknada za košuljice u klasama raspodele 2B (Koncerti popularne muzike), 2V (Ugostiteljski objekti sa živom muzikom) i 2G (Ostale manifestacije) nije naplaćena u celosti u jednom obračunskom periodu, naknada će biti isplaćena u iznosu koji je naplaćen od korisnika, dok će ostatak biti isplaćen u obračunskoj godini u kojoj se naplata ostvari. ali ne duže od tri obračunska perioda, računajući od perioda u kome je ostvarena prva naplata. Naplaćena sredstva nakon isteka triju obračunskih perioda biće raspodeljene kroz PP faktor u obračunskoj godini u kojoj su naplaćena.

PP faktor predstavlja koeficijent kojim se množi tantijema dela obračunata po osnovu košuljica i naknade putem sistema programa, a dobija setako što se naknada od događaja za koje nisu prikupljene košuljice podeli naknadom za koju jesu prikupljene košuljice.

U klasama raspodele 2B (Koncerti popularne muzike) i 2G (Ostale manifestacije), kojima prema prijavi organizatora događaja prisustvuje više od 15.000 posetilaca, administrativni troškovi iznose 15% od naplaćene naknade, a tantijema se isplaćuje u roku od 28 dana od dostavljanja muzičke košuljice i uplate celokupnog iznosa obračunate naknade.

U klasama raspodele Koncerti popularne muzike i Ostale manifestacije, raspodela tantijema vrši se u odnosu 20% za dela u izvođenju uvodnih izvođača (predgrupe) i 80% za dela u izvođenju glavnog izvođača.

Vanredne isplate koncerata i festivala mogu biti vršene 30 dana od dana prijema kompletne uplate i košuljice, u slučaju postojanja pisanog sporazuma Sokoja sa drugim inostranim društvom.
 
12.2.2 Koncerti umetničke muzike
 
Sve prihvatljive košuljice, primljene u jednom obračunskom periodu, predstavljaju osnov za raspodelu.

12.3 Javno saopštavanje

12.3.1 Bioskopi

Ukoliko je naknada od bioskopa naplaćena u jedinstvenom iznosu za muziku korišćenu u filmu, trejleru i reklami i muziku korišćenu van sale (muzika u foajeu i sl.), iznos od 10% od ukupno naplaćene naknade srazmerno se dodaje klasi 1A (Radio emitovanje) i 1B (TV emitovanje). 

Raspodela u klasi 3A (Bioskopi) vrši se prema naplaćenoj naknadi po filmu, sistemom poentiranja. Deo naplaćene autorske naknade, za koju eventualno nisu prikupljene košuljice, raspodeljuje se utvrđivanjem i primenom PP faktora u ovoj klasi. 
 
12.3.2 Opšti korisnici

Iznosom naplaćene autorske naknade u klasi 3B Opšti korisnici uvećavaju se klase raspodele 1A Radio emitovanje i 1B TV emitovanje, u odnosu 70:30, po odbitku administrativnih troškova. U klasi 1A Radio emitovanje, 30% naknade ide u fond 1A1 Nacionalna pokrivenost, 35% u klasu 1A2 Regionalna/Pokrajinska pokrivenost i 35% u klasu 1A3 Lokalna pokrivenost. U okviru klase 1B TV emitovanje, 90% naknade ide u klasu 1B2 Regionalna/Pokrajinska pokrivenost, a 10% u klasu 1B3 Lokalna pokrivenost 

12.4 Proizvodnja i distribucija nosača zvuka 
ili nosača zvuka i slike

Autorska naknada po osnovu proizvodnje i distribucije nosača zvuka ili nosača zvuka i slike (NZS) prikuplja se u skladu sa tipskim ugovorom BIEM koji Sokoj zaključuje sa proizvođačem NZS (izdavačem).

Naknada se obračunava i raspodeljuje na osnovu Plana snimanja (Prijave snimka) i Izveštaja o prodaji koje dostavi proizvođač, a srazmerno ukupnom udelu autora na NZS.

Izdavač će biti oslobođen plaćanja autorske naknade za proizvodnju i distribuciju autorskog izdanja nosača zvuka ili nosača zvuka i slike, na domaćoj teritoriji, na osnovu podnetog zahteva, ako su ispunjeni sledeći uslovi:
 • da je autor imalac svih autorskih udela na tom nosaču zvuka ili nosača zvuka i slike, ili većine od najmanje 80% udela u kom slučaju se oslobađa srazmerno, u visini svog ukupnog udela na tom nosaču zvuka ili nosaču zvuka i slike,
 • da autor sa Sokojem ima zaključen ugovor o isključivom ustupanju svojih prava Sokoju,
 • da izdavač dostavi Sokoju sve podatke o proizvodnji i distribuciji tog nosača zvuka ili nosača zvuka i slike,
 • da autor potpiše izjavu Sokoju da je autorsku naknadu regulisao direktno sa izdavačem i da nema potraživanja prema Sokoju po tom osnovu. 

12.5 Internet i ostali servisi
 
Naplaćena naknada u klasi Simulcast prebacuje se u klasu emitovanja, tako što se uvećava pojedinačni zbir odgovarajućeg emitera i takav iznos se uzima pri kreiranju uzorka.

Naplaćena naknada u klasi 2V (Webcast) i 5Đ (Podcast) raspodeljuje se sistemom poentiranja, po uzorku o kome odlučuje Upravni odbor.

Naknada prikupljena u klasi 5A (Download), 5B (Streaming), 5G (Ringtone) i 5E (Background) vrši se prema broju preslušavanja odnosno broju preuzimanja.

Obračunata tantijema dela u ovoj klasi raspodeljuje se po osnovu malih i mehaničkih prava u sledećem odnosu:

klasa raspodele    
Mala prava Meh. prava
Download 30% 70%
Streaming 100% 0%
Webcast 100% 0%
Ringtone 30% 70%
Simulcast 100% 0%
Podcast 100% 0%
Background 100% 0%
  
12.6 Posebna naknada

Naplaćena posebna naknada od uvoza odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača podobnih za umnožavanje i reprodukciju muzike raspodeljuje se, nakon odbitka administrativnih troškova, u srazmeri: 30% u klasu 1A (Radio emitovanje), 30% u klasu 1B (TV emitovanje) i 40% u klasu 4 (Proizvodnja i distribucija nosača zvuka ili nosača zvuka i slike).
 
13. Raspodela autorske naknade

Autorska naknada naplaćena u kalendarskom periodu, kao obračunskom periodu, ulazi u raspodelu za taj obračunski period, bez obzira na koji se period korišćenja ona odnosi. 

Odluku o trajanju obračunskog perioda utvrđuje Upravni odbor najmanje jednom godišnje.

Obračunski period može biti:
 • kalendarska godina (1. januar – 31. decembar),
 • polovina kalendarske godine (1. januar –30. jun i 1. jul – 31. decembar) ili
 • četvrtina kalendarske godine (1. januar – 31. mart, 1. april – 30. jun, 1. jul – 30. septembar i 1. oktobar – 31. decembar).

Naplaćena autorska naknada se prema vrsti korišćenja raspodeljuje po klasama raspodele, na osnovu prikupljenih košuljica i dokumentacije kojom Sokoj raspolaže, u rokovima i na način predviđen ovim Planom raspodele.

Rok zaključenja celokupne dokumentacje je 60 dana od kalendarskog završetka obračunskog perioda, dok je rok zaključenja dokumentacije većeg obima 30 dana od dana kalendarskog isteka obračunskog perioda.

Dokumentacija većeg obima predstavlja muzičke košuljice u klasi Emitovanja i Reemitovanja, CWR registracije i registracije izdavačkih/podizdavačkih ugovora.

Upravni odbor, zbog zahteva terminskog plana obračuna ili poslovnog procesa, može utvrditi i druge termine za zaključenje dokumentacije, ali tu odluku mora da donese i objavi na internet stranici Sokoja za članove najmanje 60 dana pre predviđenog roka.

Postupak raspodele ima sledeće faze:
 1. utvrđivanje Opšteg obračuna – raspodela naplaćene autorske naknade kroz utvrđivanje Fonda za raspodelu tantijema, za svaku klasu raspodele;
 2. utvrđivanje tantijema dela – raspodela fonda po korišćenim muzičkim delima u okviru svake od klasa raspodele, primenom sistema poentiranja, programa, spoljnih tantijema ili na drugi način predviđen ovim Planom raspodele,
 3. utvrđivanje tantijema autora odnosno drugog nosioca prava – raspodela tantijeme dela po autorima koji ostvaruju imovinska prava na svakom korišćenom muzičkom delu,
 4. utvrđivanje Pojedinačnih obračuna – sabiranje tantijema autora odnosno nosioca prava koje je svaki autor ukupno ostvario u svim klasama raspodele.

Raspodela naknade na delima sa inostranim elementom vrši se isto kao i za domaća dela, zaključno sa fazom utvrđivanja tantijeme dela. Pripadnost autora određuje se prema podacima IPI baze na dan obračuna.

13.1 Opšti obračun

Opštim obračunom utvrđuje se raspodela naplaćene autorske naknade u obračunskom periodu.

Opšti obračun, po klasama naplate, sadrži:
 • iznos naplaćene autorske naknade, bez PDV,
 • procenat administrativnih troškova,
 • iznos za raspodelu po klasama naplate,
 • fond za raspodelu po klasama raspodele,
 • vrednost boda u klasama raspodele u kojima se tantijema dela utvrđuje primenom sistema poentiranja, odnosno vrednost PP faktora u klasama raspodele u kojima se tantijema dela utvrđuje primenom sistema programa.

Opšti obračun utvrđuje Upravni odbor Sokoja. 

13.1.1 Fond za raspodelu

Fond za raspodelu tantijema dobija se po odbitku administrativnih troškova od naplaćene autorske naknade.

Ukoliko se više od 50% naplaćene autorske naknade određenog korisnika ili za određeni događaj u obračunskom periodu ne odnosi na taj obračunski period, Upravni odbor može odlučiti:
 • da se raspodela izvrši po košuljicama iz perioda na koji se naknada odnosi, ili
 • da se sredstva prenesu u naredni obračunski period odnosno rezervišu do donošenja odluke Skupštine.

Ako u nekom obračunskom periodu deo naplaćene autorske naknade u određenoj klasi raspodele, usled nedostatka u podacima o korišćenju, nije moguće raspodeliti pravilno i pravedno, ili ukoliko bi troškovi obrade bili nesrazmerno veliki, Upravni odbor može doneti odluku da se naknada raspodeli kroz drugu klasu raspodele.

Naknada naplaćena po osnovu neverodostojnih košuljica može biti preneta u naredni obračunski period, po odluci Upravnog odbora. Ukoliko emiter dostavi ispravku podataka za neverodostojne košuljice, u roku od tri godine od obračunskog perioda u kome je naknada naplaćena, naknada će biti uključena u naredni obračunski period. Ako i posle isteka roka od tri godine ispravka neverodostojnih košuljica ne bude primljena, naknada će biti uključena u raspodelu kroz srazmerno uvećanje tantijema svih autora i nosilaca prava ostvarenih u obračunskom periodu na koji se naknada odnosila.

13.1.2 Administrativni troškovi

Administrativni troškovi obuhvataju troškove naplate autorske naknade, troškove utvrđivanja tantijema i druge troškove kolektivnog ostvarivanja autorskog prava.

Administrativni troškovi terete svaku klasu naplate pojedinačno, u odgovarajućem iznosu koji utvrđuje Upravni odbor Sokoja i iskazuje ga u procentu od naplaćene autorske naknade u toj klasi naplate. Klase naplate predstavljaju klase raspodele uvećane za prilive iz inostranstva i ostale prilive van klasa raspodele.

Iznos administrativnih troškova u klasi 4 Proizvodnja i distribucija nosača zvuka ili nosača zvuka i slike, za inostrane autore i nosioce prava utvrđen je bilateralnim ugovorima o međusobnom zastupanju na bazi reciprociteta sa inostranim društvima.
  
13.2 Utvrđivanje tantijema dela
 
Nakon utvrđivanja Fonda za raspodelu tantijema, obrade košuljica i primene dokumentacije u skladu sa ovim Planom raspodele, utvrđuju se tantijeme dela, u određenoj klasi raspodele za određeni obračunski period.

Utvrđivanje tantijema dela vrši se primenom sistema poentiranja, sistema programa i sistema spoljnih tantijema, u zavisnosti od klase raspodele odnosno načina korišćenja dela i načina prikupljanja naknade.

13.2.1 Sistem poentiranja
 
Sistem poentiranja je način utvrđivanja visine tantijema dela, razvrstavanjem dela u odnosu na žanr muzike, instrumentaciju, starost dela i način upotrebe dela.

Sva evidentirana muzička dela poentiraju se po pravilima iz ovog Plana raspodele i tako određen broj poena dela čini sastavni deo dokumentacije dela, kao kategorizacija dela.

Utvrđivanje tantijema dela primenom sistema poentiranja realizuje se na sledeći način:
 1. ukupan broj bodova klase raspodele dobija se tako što se broj poena iz kategorizacije dela množi ukupnim efektivnim trajanjem tog dela u datoj klasi za određeni obračunski period, a zatim uzima zbir tako obračunatih bodova svih korišćenih dela u toj klasi;
 2. fond za raspodelu tantijema date klase raspodele, dobijen opštim obračunom, deli se ukupnim brojem bodova ostvarenih u toj klasi i tako se dobija vrednost jednog boda u toj klasi;
 3. ostvaren broj bodova jednog muzičkog dela u datoj klasi množi se vrednošću jednog boda i tako se dobija tantijema tog muzičkog dela u datoj klasi. 

Primenom sistema poentiranja, tantijeme dela utvrđuju se u klasama raspodele 1A (Radio emitovanje) i 1B (TV emitovanje), 3A (Bioskopi), 2A (Umetnički koncerti), 5V (Webcast), 5Đ (Podcast) i uslovno u 1V (Reemitovanju) po odluci Upravnog odbora.
 
13.2.2 Sistem programa
 
Sistem programa je način utvrđivanja visine tantijema primenom podataka iz muzičkih košuljica, tako što se naplaćeni iznos autorske naknade deli srazmerno trajanju dela u odgovarajućoj košuljici.

Primenom sistema programa tantijeme dela utvrđuju se u klasama raspodele 2B (Popularni koncerti), 2V (Ugostiteljski objekti sa živom muzikom) i 2G (Ostale manifestacije).

13.2.3 Sistem spoljnih tantijema
 
Sistem spoljnih tantijema je način utvrđivanja visine tantijema primenom podataka iz muzičkih košuljica, gde je tantijema dela jednaka naplaćenoj naknadi tog dela, umanjenoj za adminstrativne troškove.

Raspodela primenom sistema spoljnih tantijema vrši se u klasama raspodele 5G (Ringtone), 5A (Download), 5B (Streaming), 5E (Background) i 4 Proizvodnja i distribucija nosača zvuka ili nosača zvuka i slike.
 
13.3 Utvrđivanje tantijema autora
 
Utvrđene tantijeme dela u okviru klase raspodele dele se shodno udelima autora /nosioca prava na delu i utvrđuju se tantijeme autora na svakom pojedinačnom muzičkom delu. 

Utvrđene tantijeme autora van zaštite (public domain, tradicional) ili nepoznatih autora , raspodeljuju se kroz uvećanje iste klase u fondu za raspodelu naredne obračunske godine.

Raspodela dela posebne naknade prenetog u klasu 4 (Proizvodnja i distribucija nosača zvuka ili nosača zvuka i slike), vrši se srazmerno visini ostvarenih tantijema autora po osnovu mehaničkih prava za sva prijavljena izdanja koja su izdata u tom obračunskom periodu (bez obzira da li je autorska naknada naplaćena ili ne).
 
13.3.1 Ključ udela na delu
 
Sokoj primenjuje svoj ključ udela na delu kada se radi o domaćem repertoaru, kada dokumentacija inostranog društva ne sadrži ključ udela na delu ili kada se isti razlikuje između dva društva, čiji su članovi registrovani kao autori odnosno nosioci prava na delu.

Domaći repertoar su originalna dela gde su članovi Sokoja registrovani kao autori odnosno nosioci prava na delu u ulogama: C, A, E i AQ i obrade slobodnih dela odnosno dela gde su članovi Sokoja registrovani kao autori odnosno nosioci prava na delu u ulogama AR, AD, SA, TR.

Ukoliko udeli koautora nisu utvrđeni njihovim međusobnim ugovorom, Sokoj primenjuje sledeći ključ udela na delu:

ključ
Autor(i) % od ukupne tantijeme dela
1 Kompozitor 100%
2 Kompozitor 75%
Aranžer 25%
3. Kompozitor 75%
Autor teksta 25%
4. Kompozitor 50%
Autor teksta 25%
Aranžer 25%
  
Ukoliko visina udela aranžera nije posebno ugovorena (sudski overenim dokumentom ili na propisanom obrascu Sokoja), a kompozitor ga je naveo na prijavi dela, pripada mu 25% udela na delu. 

Ako se iz košuljice nedvosmisleno vidi da je korišćen neki aranžman, a ime aranžera nije navedeno, cela naknada se raspodeljuje originalnom delu.

Za muzička dela sa adaptacijom slobodnog teksta, autoru adaptiranog teksta obračunava se ceo udeo za tekst.
Aranžeru slobodnog dela (DP ili tradicional) obračunava se 100% udela bez obzira da li se radi o instrumetnalu ili delu sa tekstom. 

Autoru prepeva zaštićenog teksta muzičkog dela, uz pismenu saglasnost autora originalnog teksta, obračunava se 50% tantijeme autora teksta, ako ugovorom između njega i autora originalnog teksta nije drugačije određeno.

Ako se muzičko delo originalno stvoreno kao celina sa tekstom, koristi bez teksta (instrumental), autoru teksta pripada predviđena naknada, osim ako kompozitor ne prijavi instrumental kao novo delo. 

Verzije prijavljenog dela odnosno aranžmani i adaptacije prijavljenog dela, obračunavaju se po šemi udela originalno prijavljenog dela, sve dok se ne prilože pisane saglasnosti izvornih autora odnosno dok autori dela ne izvrše prijavu autora obrade.
  
13.4 Udeo izdavača (Stokholmski ključ)
 
Udeo koji autor odnosno drugi nosilac prava prenosi na izdavača na delima po osnovu emitovanja, javnog izvođenja i javnog saopštavanja (mala prava) ne može biti veći od 50%.

Ukupan udeo koji se dodeljuju podizdavačima ne može biti veći od 50% ukupnog udela na delu.

Udeo podizdavača ni u kom slučaju ne može preći udeo koji Sokoj dodeljuje sopstvenim članovima izdavača prema svojim pravilima.
 
13.5 Utvrđivanje pojedinačnih obračuna
 
Po utvrđenim tantijemama autora odnosno drugog nosioca prava, za svakog autora i nosioca prava koji se pojavio u obračunu u nekoj klasi raspodele utvrđuje se ukupan učinak koji je taj autor odnosno nosilac prava ostvario u sistemu raspodele, za određenu klasu raspodele i određeni obračunski period.
 
13.5.1 Pojedinačan obračun za domaće autore
 
Svakom domaćem autoru/nosiocu prava radi se pojedinačan obračun ukoliko je učestvovao u određenom obračunskom periodu.

U pojedinačnom obračunu mora biti navedeno:
 • prezime i ime autora odnosno drugog nosioca prava, adresa i broj računa,
 • podatak o akontaciji i odbijanju/dodavanju,
 • pouka o načinu podnošenja prigovora ili zahtev za naknadni obračun ili ispravku obračuna,
 • bruto tantijeme svakog dela po kome je autor ostvario naknadu,
 • bruto tantijeme autora koje je autor ostvario za klasu raspodele i ukupnu tantijemu i za obračun po osnovu ’malih prava’
 • podatak o emitovanom filmu/seriji i kanalu, po kojima su mu obračunate tantijeme dela, odnosno za obračun po osnovu mehaničkih prava
 • naziv produkcije, kataloški broj izdanja i broj prodatih izdanja. 

Izdavačima se obračun dostavlja i u CRD formatu, po CISAC standardima.

Upravni odbor Sokoja na predlog Saveta autora može odlučiti da pojedinačan obračun sadrži i druge podatke.

Pojedinačan obračun dostavlja se autoru /nosiocu prava najkasnije 30 dana posle isplate, putem imejl adrese registrovane u Sokoju. Ukoliko imejl adresa nije registrovana, pojedinačan obračun se dostavlja redovnom poštom na adresu prijavljenu u Sokoju. Autorima za koje Sokoj nema validne kontakt podatke, pojedinačni obračuni biće dostavljeni nakon registracije kontakt podataka.
 
13.5.2 Pojedinačan obračun za inostrana društva – Ino-obračun
 
Za inostrane autore i nosioce prava radi se ino‐obračun određenog inostranog autorskog društva, koji sadrži ostvarene tantijeme članova tog društva na teritoriji Republike Srbije, po klasama raspodele za određeni obračunski period.
Podaci koje sadrži pojedinačan obračun inostranih društava određen je CRD formatom (Common royalty distribution), koji određuje CISAC.

Naknada opredeljena za inostrana društva sa kojima Sokoj nema zaključen ugovor o zastupanju repertoara, nakon isteka roka od tri godine, od obračunskog perioda u kome je utvrđena, raspoređuje se u vanredne prihode.
 
13.6 Fond za kulturna i socijalna davanja
 
Kulturna i socijalna davanja terete naplaćenu autorsku naknadu po odbijanju poreza, u svim klasama raspodele osim dela gde se naknada raspodeljuje po osnovu proizvodnje i distribucije nosača zvuka ili nosača zvuka i slike (mehanička prava).

Iznos za kulturna i socijalna davanja u procentu za svaki obračunski period utvrđuje Upravni odbor u skladu sa Statutom Sokoja, odnosno bilateralnim ugovorima o međusobnom zastupanju na bazi reciprociteta sa inostranim društvima.

Sredstva izdvojena u Fond za socijalna i kulturna davanja, a koja nisu raspodeljena mogu biti vraćena u Fond za raspodelu ili preneta u Fond za narednu godinu, po Odluci Upravnog odbora.

14. Isplata tantijema

14.1 Isplata tantijema ostvarenih u Republici Srbiji

Po utvrđivanju Pojedinačnih obračuna odnosno Ino-obračuna, vrši se isplata tantijema ostvarenih u Republici Srbiji.

Ukoliko neto dinarski iznos za isplatu ne prelazi minimalni iznos od 1.000,00 dinara, suma se neće isplaćivati domaćem autoru, već će se knjižiti u korist autora/nosica prava i isplatiti sa nekom narednom raspodelom kada zbir pređe navedeni minimum za isplatu. Na zahtev autora odnosno drugog nosioca prava, isplata se može izvršiti i ranije.

Isplata inostranim društvima po osnovu ostvarenih tantijema autora odnosno drugog nosioca prava a koje zastupaju, vrši se u rokovima i na način utvrđen u bilateralnom međunarodnom ugovoru o međusobnom zastupanju na bazi reciprociteta koji je Sokoj zaključio sa tim društvom.

Prilikom isplate autorskih honorara, obustavljaju se odgovarajući porezi, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije.

Autor odnosno drugi nosilac prava koji ima dugovanja prema Sokoju, ne može izvršiti prenos svojih autorskih prava na treće lice do izmirenja duga.

Ako je autor odnosno drugi nosilac prava u sistemu poreza na dodatu vrednost, isplata će se izvršiti prema računu koji on izda Sokoju, u kojem je neto autorska naknada uvećana za porez na dodatu vrednost.

U slučaju kada je autor odnosno drugi nosilac prava, prema propisima, obavezan da izda račun, isplata se neće izvršiti dok se ne ispostavi odgovarajući račun.

Autor odnosno drugi nosilac prava je dužan da pruži Sokoju sve bitne podatke za utvrđivanje njegovog poreskog statusa i odgovara za njihovu tačnost. 
  
14.1.1 Isplata naknadno prijavljenih dela
 
Tantijeme obračunate za dela koja su prijavljena nakon roka zaključenja dokumentacije odnosno koja u vreme obračuna nisu bila prijavljena, biće isplaćene u roku od 60 dana od dana prijave dela. 
 
14.2 Isplata tantijema ostvarenih u inostranstvu
 
Isplate autorske naknada ostvarene u inostranstvu vrši se po odbitku administrativnih troškova i plaćenom porezu. Ukoliko neto dinarska protivrednost na dan obračuna ne prelazi minimum za isplatu koji utvrđuje Upravni odbor, iznos tantijema se neće isplaćivati, već će se knjižiti u korist autora ili nosioca prava u valuti u kojoj je stigao obračun i isplatiti sa nekom narednom raspodelom kada zbir pređe minimalni iznos za isplatu. 

Izuzetno, na zahtev autora ili nosioca prava, isplata se može izvršiti i ranije.
 
14.2.1 Akontacija

Autoru i nosiocu prava koji je ostvario autorsku naknadu u prethodnoj obračunskoj godini, na lični zahtev, može se isplatiti akontacija u visini do 30% od prosečne naknade za proteklih pet godina po osnovu malih prava.

Autoru i nosiocu prava koji je ostvario autorsku naknadu u inostranstvu, može se na njegov lični zahtev isplatiti akontacija u visini od 50% od iznosa deviznog priliva. Akontacija se može izvršiti samo ukoliko je Sokoj primio uplatu i obračunsku dokumentaciju od inostranog autorskog društva.

Isplata akontacija ostvarenih tantijema moguća je u klasama raspodele u kojima Upravni odbor ne utvrdi više obračunskih perioda u okviru opšteg obračunskog perioda, u skladu sa Planom raspodele.

Autor odnosno drugi nosilac prava koji ima dugovanja prema Sokoju, može podneti zahtev za akontaciju, ali će mu isti biti odobren samo u iznosu koji ostaje od obračunate akontacije nakon pokrivanja duga. 

Odluku o isplati akontacije donosi Upravni odbor Sokoja.

15. Raspodela naknade iz inostranstva
 
Ostvarivanje prava autora i nosilaca prava u inostranstvu Sokoj ostvaruje na osnovu ugovora koje zaključuje sa inostranim i međunarodnim organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskih prava. Spisak organizacija istaknut je na internet strani Sokoja.

Naknade koje su inostrana društva prikupila i distribuirala Sokoju, podležu zakonima, uslovima i praksi koji važe u zemlji naplate. 

Autorske naknade ostvarene u inostranstvu obrađuju se i isplaćuju autorima po završetku obrade obračuna inostranih autorskih društava, a po redosledu prispeća kompletne dokumentacije i primljene celokupne uplate. Upravni odbor Sokoja može odrediti obračune koji će biti obrađeni po hitnom postupku. 

Iznos naknade primljene od inostranih društava po osnovu reemitovanja domaćih kanala i kanala za koje Sokoj vrši direknu raspodelu, uključuje se u fond za raspodelu, po odluci Upravnog odbora.

Ukoliko je u obračunu inostranog autorskog društva izvršena raspodela po dokumentaciji kojom Sokoj ne raspolaže, biće zatražena dodatna dokumentacija autora. Ukoliko autor u roku od 30 dana od dana poziva ne dostavi dokumentaciju, Sokoj će izvršiti obračun po raspodeli inostranog autorskog društva.

Ako se po prijemu dokumentacije ustanovi da je inostrano društvo isplatilo po netačnoj dokumentaciji, Sokoj će izvršiti odbijanja ili povraćaj inostranom društvu. Ukoliko ukupan povraćaj za inostrano društvo bude ispod 20 dolara, povraćaj se ne vrši, već se srazmerno povećavaju naknade svakog autora u tom obračunu.

Ako Sokoj primi naknadu koja ne pripada autorima koji su članovi Sokoja, celokupan iznos naknade biće vraćen društvu koje je poslalo, u skladu sa preporukom CISAC.

Specifikacija obračunate naknade po osnovu korišćenja Sokojevog repertoara u inostranstvu, dostavlja se autorima u roku od 30 dana od dana isplate, po proceduri.

15.1. Naknada od multiteritorijalnih servisa (DSP)

Naknada koju prikupi Sokoj od multiteritorijalnih digitalnih servisa, raspodeljuje se u skladu sa odredbom 13.2.3. Plana raspodele.

Raspodela naknade vrši se po prijemu uplate i izveštaja od digitalnog servisa, po odbitku administrativnih troškova koje utvrđuje Upravni odbor.
 
16. Odbijanje/dodavanje
 
U slučaju da Sokoj isplati delo nepravilno ili izvrši raspodelu po netačnom ključu između autora i nosilaca prava, Sokoj će izvršiti debitna/kreditna prilagođavanja. Nakon utvrđivanja ispravne šeme udela autora odnosno nosilaca prava, izvršiće se korekcija isplaćenih tantijema.

Odbijanje/dodavanje biće izvršeno od prve naredne raspodele po osnovu 'malih prava' sa teritorije Srbije.
Po međunarodnom standardu, Sokoj ne procesuira korekcije koje se odnose na korišćenja starija od tri godine od datuma slanja obračuna.

U slučaju da se ustanovi da košuljica po kojoj je vršen obračun nije tačna, Sokoj će uložiti razumne napore da dođe do ispravne košuljice i izvrši korekciju obračuna pri prvoj narednoj isplati.

Tantijema autora odnosno drugog nosioca prava može biti umanjena za iznos eventualnih dugovanja, koje autor ima prema Sokoju, po drugim aktima organizacije, a po odluci Upravnog odbora.
 
17. Prigovor na obračun 
(zahtev za naknadni obračun ili ispravku obračuna, žalba na obračun)
 
Autor odnosno drugi nosilac prava može podneti zahtev za naknadni obračun ili ispravku obračuna ukoliko mu nije obračunata ili smatra da mu je nepravilno obračunata tantijema.

Prigovori se podnose pisanim putem ili putem portala Sokoja, u roku od 60 dana od dana prijema obračuna. Prigovori moraju sadržati sledeće podatke:
 • naziv dela na koje se prigovor odnosi,
 • period korišćenja,
 • vrstu korišćenja odnosno naziv emitera i emisije, naziv i mesto događaja i ostale podatke o korišćenju ili podatak o poentiranju i prijavi/registraciji dela.

Naknadni obračun ili ispravku obračuna nastalih usled netačnih podataka iz Prijave/Registracije, pogrešne administracije ili tehničke greške, vrši Stručna služba, najdalje tri meseca od dana podnošenja prigovora, o čemu obaveštava Savet autora. U ostalim slučajevima, o zahtevu za naknadni obračun ili ispravku obračuna odlučuje Savet autora. 

Savet autora može zatražiti dodatne podatke o prigovoru od autora. 

Sokoj će potraživati podatke o korišćenim delima od korisnika navedenog u prigovoru, a na osnovu koga će Savet autora doneti odluku o prigovoru. 

Savet autora mora doneti odluku po prigovoru u roku od mesec dana od dana kada je Sokoj primio dokaz:
 • od korisnika košuljicu/potvrdu o korišćenim muzičkim dela,
 • od izdavača/podizdavača potvrdu o registraciji ugovora o zastupanju repertoara i repertoaru.

Prigovore inostranih autorskih društava rešava Stručna služba u skladu sa recipročnim ugovorima i međunarodnim obavezama. U izuzetnim situacijama, Stručna služba može zatražiti odluku Saveta autora ili Upravnog odbora. Prigovori inostranih društava uzimaju se u obzir isključivo ukoliko je korišćenje nastalo unazad do tri godine od datuma podnošenja zahteva.

Ispravke se mogu vršiti najdalje tri godine unazad od dana podnošenja prigovora u slučaju neevidentiranih korišćenja dela odnosno pet godina u slučaju netačnih podataka u dokumentaciji.

Usvojene žalbe, u slučaju kada nedostaju korišćenja, biće obračunate kroz naredni obračunski period, dok će ostale žalbe biti isplaćene iz Fonda za žalbe ili teretiti podnosioca netačnih podataka.

Žalba na odluku Saveta autora podnosi se Upravnom odboru, najkasnije mesec dana od dana prijema odluke. 

Upravni odbor mora doneti odluku u roku od 60 radnih dana od dana prijema zahteva. Odluka Upravnog odbora je konačna.
 
18. Fond za žalbe
 
Fond za žalbe iz koga se isplaćuju ispravke obračuna odnosno naknadni obračuni u skladu sa odredbom 17., čine sredstva obračunata na ime neraspoređenih autora i neraspoređenih kablovskih kanala prethodne obračunske godine. 

Nakon svakog obračunskog perioda, sredstva iz Fonda za žalbe, koja nisu iskorišćena, vraćaju se u Fond za raspodelu u skladu sa odlukom Upravnog odbora.

19. Vanredni prilivi

Vanredni prilivi ostvareni u okviru obavljanja delatnosti, pozitivne kursne razlike, kamate, zakupnine i sl. uključuju se u fond za raspodelu tantijema na način koji za svaki obračunski period utvrđuje Upravni odbor Sokoja.

Administrativni troškovi terete vanredne prilive za svaku obračunsku godinu u visini koju određuje Upravni odbor.
 
20. Prelazne i završne odredbe
 
Plan raspodele stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja od strane Skupštine i primenjuje se od obračunske 2015. godine.

Stupanjem na snagu ovog Plana raspodele, prestaje da važi Plan raspodele od 1. jula 2006. godine sa Izmenama i dopunama od 2. novembra 2008. godine, od 26. februara 2011. godine, od 27. maja 2012. godine, od 9. decembra 2012. godine, od 16. juna 2013. godine i od 21. decembra 2014. godine.

Prilagođavanje dokumentacije Sokoja Planu raspodele izvršiće se u roku od šest meseci od stupanja na snagu ovog Plana raspodele.

Dela koja su do stupanja na snagu ovog Plana raspodele bila u kategoriji rep, biće prekategorisana u kategoriju popularna, a džez improvizovana u džez.

Dela koja su do stupanja na snagu ovog Plana raspodele imala određenu šifru izvođačkog sastava biće prekategorisana i to:

Postojeće šifre Nove šifre
Popularna muzika
0 1
1 i 2 2
3 i 4 3
Džez muzika
0, 1 i 2 1
3 i 4 2
Umetnička muzika
0 i 1 1
2 i 3 2
4 3

Stupanjem na snagu Plana raspodele, sva pitanja iz Plana raspodele vezana za utvrđivanje Opšteg obračuna, Pojedinačnih obračuna, obračunskih perioda i isplata autorima, u nadležnosti su Upravnog odbora Sokoja, a sva pitanja vezana za kategorizaciju dela, žalbe autora i zahteve autora, u nadležnosti su Saveta autora.

Izmene i dopuna Plana raspodele od 24. decembra 2017. godine su objavljene 28. decembra 2017. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja i primenjuju se od obračuna naknada za 2017. godinu. 

Sve ostale odredbe Plana raspodele od 24. maja 2015. godine ostale su na snazi. 


Predsedavajući Skupštine Sokoja,
Zoran Radetić s.r.


Ovde možete preuzeti .pdf verziju Plana raspodele