Home / Novosti

Konkurs za raspodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja

31.01.2011

Predmet konkursa su programi i projekti koji imaju za cilj stimulisanje, unapređenje ili promovisanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju. Prednost imaju programi/projekti koji uključuju dela više autora.

Konkurs se raspisuje na osnovu člana 44. Statuta Sokoja, a u skladu sa načelima i kriterijumima za raspodelu sredstava iz Fonda za kulturna i socijalna davanja. Programi i projekti moraju da budu realizovani do 01. jula 2012. godine. Konkurs će biti objavljen i u dnevnom listu "Politika".

Kriterijumi za raspodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja:
- stimulacija koncertnog izvođenja domaćeg muzičkog stvaralaštva i izdavanje nekomercijalnih kompakt diskova i partitura od značaja za muzičku kulturu;
- organizovanje tribina posvećenih novim delima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo;
- objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje se bave i koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo;
- unapređenje međunarodne saradnje autorskih udruženja, društava i asocijacija domaćih kompozitora, kroz obezbeđenje kotizacija za članstvo u odgovarajućim međunarodnim organizacijama i stimulaciju bilateralne i multilateralne razmene;
- organizovanje tribina i stručnih savetovanja posvećenih unapređenju zaštite autorskih muzičkih prava;
- propagiranje domaćeg muzičkog stvaralaštva i sistema zaštite autorskih muzičkih prava.

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica.
Rok za podnošenje prijave je do 28. februara 2011.

Konkursna prijava mora da sadrži:
1. Podatke o pravnom licu, odnosno profesionalnu biografiju
2. Detaljan opis projekta, sa spiskom svih učesnika
3. Detaljnu specifikaciju troškova projekta
4. Tačan iznos sredstava za koji se konkuriše, kao i planiranu namenu sredstava
5. Podatke o drugim učesnicima u finansiranju projekta
6. Dodatnu vizuelnu, audio ili drugu dokumentaciju o projektu, sa kojim se konkuriše i eventualnim prethodnim projektima

Neće se razmatrati nepotpune i prijave podnete posle utvrđenog roka. Na predlog Upravnog odbora, konačnu odluku o izboru programa i projekata donosi Skupština Sokoja. Ne postoji obaveza vraćanja materijala podnetog uz prijavu.

Prijave se podnose Sokoju - Organizaciji muzičkih autora Srbije.

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije
za konkurs
11000 Beograd
Mišarska 12-14

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sokoju.
Kontakt osoba:
Marija Cvijanović
telefon: 011 322 1836
mob: 064 805 1839
e-mail: marija.cvijanovic@sokoj.rs

« povratak