Home / Novosti

Ocena Zavoda za intelektualnu svojinu

30.06.2016

 U skladu sa zaključcima sa održanog sastanka sa članovima Skupštine u nedelju, 12. juna 2016. godine, gde je grupa autora izrazila nezadovoljstvo povodom obračuna tantijema za 2015. godinu, Organizacija muzičkih autora Srbije - Sokoj obaveštava autore o sledećem:

Pored svih dokumenata prezentovanih na sastanku, Sokoj se obratio i Zavodu za intelektualnu svojinu sa zahtevom da Zavod, kao državni organ nadležan da vrši nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, da mišljenje o tome da li je Sokoj postupio u skladu sa odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima, opštim aktima Sokoja, kao i pravilima kolektivnog ostvarivanja prava, kada je reč o raspodeli naknade za 2015. godinu.
 
Prema nalazima Zavoda u vezi sa opisanim slučajem, a na osnovu izjašnjenja Organizacije muzičkih autora Srbije - Sokoj, kao i priloženih dokaza u vezi sa pravnim statusom emitera "Pink International Company d.o.o Beograd", sa aspekta nadležnosti Zavoda, u zvaničnom dopisu ocenjeno je da je Sokoj u raspodeli naknade za 2015. godinu, kada je reč o raspodeli za emitovanje i postupanju Sokoja u konkretno opisanom slučaju, postupio u svemu u skladu sa odredbama člana 28, 29, 167, 184. i 185. Zakona, kao i u skladu sa odredbama člana 2, 10, 10.1, 12.1.1, 12.1.2, 13.1, 13.1 Plana raspodele Sokoja.

Podsećamo da je i u dopisu Regulatornog tela za elektronske medije Republike Srbije, nadležni organ Republike Srbije za rad emitera i elektronskih medija, postupajući po zahtevu Sokoja, izneo sledeće: "Televizijski programi koji u svom nazivu sadrže "Pink" ("Pink Music", "Pink Movies", "Pink Horor" i dr.) distribuiraju se kablovskim i drugim distributivnim sistemima u Srbiji, reemituju se na teritoriji Srbije u skladu sa odredbom člana 74. stav 1. tačka 3. Zakona o elektronskim medijima, a budući da je za njih pravno lice "Pink BH Company d.o.o Sarajevo", pribavilo dozvole za prižanje medijske usluge u Bosni i Hercegovini, na ove programe ne primenjuju se propisi Republike Srbije već propisi države u kojima su izdate dozvole za pružanje medijske usluge, što se odnosi i na propise o autorskim i srodnim pravima."

Shodno svemu navedenom, REM i Zavod su potvrdili da je poslovanje Sokoja u skladu sa zakonom, pozitivnim propisima i aktima Sokoja.

« povratak