Home / Novosti

Odluka Ustavnog suda

30.03.2016

Ustavni sud je na svojoj sednici održanoj dana 04. 02. 2016. godine doneo Odluku objavljenu u Službenom glasniku Republike Srbije br. 29 od 18. 03. 2016. godine, kojom je utvrdio da odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima (Sl.glasnik RS 104/2009, 99/2011 i 119/2012) u delu novonastalog člana 171a, st. 1, 2 i 5, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije i potvrđenim međunarodnim ugovorima.
 

Istom Odlukom Ustavni sud je utvrdio da Kategorizacija korisnika koji vrše javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma za teritoriju Republike Srbije (Sl. Glasnik RS  br. 3/13) nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.
 

Naime, članom 171a koji je oglašen neustavnim, u stavu 1 bio je propisan najviši mesečni iznos naknade koja zavisi od kvadrature komercijalnog poslovnog prostora, a koji ne može biti veći od utvrđenog dela minimalne mesečne neto zarade u Republici Srbiji, propisanog za konkretnu kvadraturu.
 

Iznos mesečne naknade za tekuću godinu utvrđivao se prema objavljenom podatku iznosa minimalne neto zarade u Republici Srbiji za decembar mesec prethodne godine.
 

Istim članom 171a u stavu 2 propisano je da komercijalni poslovni prostor predstavlja prostor koji korisnik koristi za prijem gostiju, potrošača i naručilaca usluga, te da se ne računaju pomoćne prostorije korisnika  (za rad osoblja, skladišni i sanitarni prostor).
 

U stavu 5. člana 171a propisano je da korisnike kategoriše reprezentativno udruženje korisnika za teritoriju Republike Srbije na osnovu značaja koji javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma ima za obavljanje poslovne delatnosti korisnika u određenoj privrednoj grani, te da se za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u zanatskim radnjama naknada ne plaća.
 

Ovo praktično znači da su korisnici od 01. 01. 2013. godine, od momenta izmene Zakona, plaćali znatno manji iznos naknade za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma, a pojedine kategorije korisnika su bile oslobođene plaćanja naknade donošenjem Kategorizacije.
 

Sama činjenica da je oglašen neustavnim, član zakona u skladu sa kojim je doneta sada važeća Tarifa, ukazuje na potrebu da se pokrene postupak izrade nove Tarife za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje  muzičkih dela, interpretacija i fonograma. Dok nova Tarifa ne bude doneta na zakonom propisan način primenjivaće se sada važeća Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje  muzičkih dela, interpretacija i fonograma (Sl. Glasnik RS br. 117/2013), a organizacije Sokoj, OFPS i PI kao i korisnici su u obavezi da postupaju po njoj.


« povratak