Home / Novosti

Konkurs Fonda za kulturna davanja za 2013. godinu

28.02.2013

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

K O N K U R S
za raspodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja

Predmet konkursa su programi i projekti koji imaju za cilj stimulisanje, unapređenje ili promovisanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju. Prednost imaju programi i projekti koji uključuju dela više autora.

Konkurs se raspisuje na osnovu člana 44. Statuta Sokoja, a u skladu sa kriterijumima za raspodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja. Programi i projekti moraju da budu realizovani do 01. jula 2014. godine. Konkurs se objavljuje u listu Politika i na sajtu Sokoja: www.sokoj.rs

Kriterijumi za raspodelu sredstava, iz Fonda za kulturnja davanja, su:
- stimulacija koncertnog izvođenja domaćeg muzičkog stvaralaštva, izdavanje promotivnih kompakt diskova koji nisu za prodaju i izdavanje partitura od značaja za muzičku kulturu;
- objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje se bave i koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo;
- organizovanje tribina posvećenih novim delima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo;
- organizovanje tribina i stručnih savetovanja posvećenih unapređenju zaštite autorskih muzičkih prava;
- propagiranje domaćeg muzičkog stvaralaštva i sistema zaštite autorskih muzičkih prava.

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica.
Rok za podnošenje prijave je do 25. marta 2013. godine.

Konkursna prijava mora da sadrži:
1. podatke o fizičkom/pravnom licu, odnosno profesionalnu biografiju
2. detaljan opis programa/projekta, sa spiskom svih učesnika
3. detaljnu specifikaciju troškova programa/projekta
4. tačan iznos sredstava za koji se konkuriše, kao i planiranu namenu sredstava
5. podatke o drugim učesnicima u finansiranju programa/projekta
6. dodatnu vizuelnu, audio i drugu dokumentaciju o programu/projektu, sa kojim se konkuriše i eventualnim prethodnim projektima.

Neće se razmatrati nepotpune i prijave posle utvrđenog roka. Na predlog Upravnog odbora, konačnu odluku o izboru programa/projekta donosi Skupština Sokoja. Ne postoji obaveza vraćanja materijala podnetog uz prijavu.

Prijave se podnose Sokoju - Organizaciji muzičkih autora Srbije, za konkurs, 11000 Beograd, Mišarska 12-14.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sokoju, kontakt osoba: Marija Cvijanović, tel: 011/ 324 16 33, mob: 064 805 18 39, mejl: marija.cvijanovic@sokoj.rs

« povratak