Home / Novosti

Poziv udruženjima korisnika za učestvovanje u pregovorima o tarifi

26.09.2013

На основу члана 173. Закона о ауторском и сродним правима (\"Службени гласник РС\", број 104/2009, 99/2011 и 119/2012) Сокој - Организација музичких аутора Србије, Београд, Мишарска 12-14, ОФПС - Организација произвођача фонограма Србије, Београд, Масарикова 5 и ПИ - Организација за колективно остваривање права интерпретатора, Београд, Мајке Јевросиме 38, објављују

П О З И В
репрезентативним удружењима корисника из реда јавног саопштавања
музичких дела, интерпретација и фонограма
за учествовање у преговорима о тарифи

Репрезентативна удружења корисника се позивају да у року од 15 дана од објаве позива у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 84, од 24. септембра 2013. године, доставе пријаву за учествовање у преговорима о тарифи за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма.

Као репрезентативно удружење корисника сматра се оно удружење корисника које на територији Републике Србије представља већину корисника из одређене делатности, односно оно коме је репрезентативност призната на основу других прописа. Ако нема таквог удружења, репрезентативност ће се утврђивати на основу броја корисника које удружење представља, активности удружења, степена организованости удружења и слично.

Свака пријава мора да садржи: назив репрезентативног удружења корисника, адресу, ПИБ, матични број, доказ да представља већину корисника из реда јавног саопштавања музичких дела, интерпретација и фонограма, односно доказ да му је репрезентативност призната на основу других прописа. Разматраће се само потпуне пријаве.

Пријаве на преговоре о тарифи поднети у писаној или електронској форми на адресу Сокоја - Београд, Мишарска 12-14 или sokoј@sokoj.rs.

Све додатне информације могу се добити у организацији Сокој на телефоне 322-18-36 и 334-15-39.


« povratak