Home / Novosti

Konkurs za autore (Fond za kulturna davanja)

26.02.2009

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije raspisuje

K O N K U R S


za raspodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja

Konkurs je namenjen programima i projektima domaćih autora muzike svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju i čija će realizacija biti u periodu od 01. 04. 2009. godine
do 01. 04. 2010. godine.
Konkurs će biti objavljen i u listu Politika u subotu, 28.02.2009. godine. Prijave treba da budu dostavljene Sokoju do 15. 03. 2009. godine do 15.00 časova.

Predmet konkursa su programi i projekti koji imaju za cilj:
- Stimulisanje koncertnog izvođenja domaćeg muzičkog stvaralaštva i izdavanje nekomercijalnih kompakt diskova i partitura od značaja za muzičku kulturu;
- Organizovanje tribina posvećenih novim delima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo;
- Objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje se bave i koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo;
- Unapređenje međunarodne saradnje autorskih udruženja, društava i asocijacija domaćih kompozitora, kroz obezbeđenje kotizacija za članstvo u odgovarajućim međunarodnim organizacijama i stimulaciju bilateralne i multilateralne razmene;
- organizovanje tribina i stručnih savetovanja posvećenih unapređenju zaštite autorskih muzičkih prava;
- propagiranje domaćeg muzičkog stvaralaštva i sistema zaštite autorskih muzičkih prava.

Pravo učešća na Konkursu imaju kako fizička tako i pravna lica. Prednost imaju projekti koji uključuju više autora.

Konkursna prijava treba da sadrži:
- Profesionalnu biografiju, podatke o pravnom licu;
- Detaljan opis projekta, sa spiskom svih učesnika;
- Detaljnu specifikaciju troškova projekta;
- Očekivani iznos sredstava za koji se konkuriše iz Fonda za kulturna davanja;
- Podatke o drugim učesnicima u finansiranju projekta;
- Dodatnu audio, vizuelnu i drugu dokumentaciju o projektu, sa kojim se konkuriše, i eventualnim prethodnim projektima.

Nepotpune i prijave podnete posle utvrđenog roka neće se razmatrati. Ne postoji obaveza vraćanja materijala podnetog uz prijavu. Na predlog Upravnog odbora, konačnu odluku o izboru projekata, donosi Skupština Sokoja.
Sokoj zadržava diskreciono pravo odlučivanja.

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije
11000 Beograd, Mišarska 12-14
tel: 011 322 1836, 334 8417
e-mail: marija.cvijanovic@sokoj.rs
kontakt osoba: Marija Cvijanović

« povratak