Home / Novosti

Peti regionalni sastanak

26.01.2012

IZVEŠTAJ SA REGIONALNOG SASTANKA U SKOPLJU


Peti regionalni sastanak muzičkih autorskih društava održan je u Skoplju 06.12.2011. u organizaciji ZAMP Makedonija i u prisustvu svih šest društava iz regiona.

Učesnike je na početku sastanka pozdravio predsednik Skupštine ZAMP Makedonija, a zatim su nam se obratili predsednik UO i direktor ZAMP-a Zoran Vaskovski. Govorili su o trenutnoj situaciji u ZAMP Makedonija, o dozvoli za rad i novim pravnim aktima, ali i o teškoćama koje imaju u radu, a u vezi naplate autorskih honorara od nekih organizatora koncerata (Avalon produkcija). Takođe je pomenuta razlika u tarifama za iste vrste korišćenja u regionu, i potreba da se napravi analiza tarifa u regionu. Ovo sve u nameri da tarife budu ujednačene, i da se ne mogu iskoristiti kao argument za snižavanje tarifa na drugoj teritoriji.

G-din Nenad Marčec, direktor HDS ZAMP-a, je rekao da su oni izradili Strukturu pregovaranja i tarifa u regionu uz korišćenje WIPO i UNESCO uputstava i to za koncerte, radio, TV, ring tonove i downloading. HDS ZAMP prihvatio na sebe obavezu da pokrene inicijativu za upitnik o tarifi među društvima u regionu.

Ukazano je i na direktivu EU koja se odnosi na primenu zakona (enforcement) shodno kojoj je u Hrvatskoj Vlada donela strategiju o saradnji između državnih organa i nosilaca prava (autorskih, žigova, patenata), na osnovu koje je saradnja sa MUP-om, carinom, inspektoratima jako unapređena. Direktor Sokoj-a, Aleksandar Kovačević je govorio o tome da je i u Srbiji doneta Strategija razvoja intelektualne svojine do 2015. kao i Zakon o optičkim diskovima, koji će se primenjivati od januara 2012.

Takođe je Nenad Marčec podneo izveštaj o aktuelnim događanjima u Evropi u vezi kolektivnog ostvarivanja autorskih prava i pregled događaja koji se odnose na ulazak velikih internet muzičkih radnji na područje regiona. Kao potencijalni pružaoci usluga pominjani su SPOTIFY, DEEZER i ITUNES. Spotify ima već zaključene ugovore u Francuskoj i Španiji. Trenutno je u postupku zaključenje ugovora u Nemačkoj. Imaju pozitivan bilans prodaje muzike na internetu. Obezbeđuju besplatan pristup za preslušavanje celog svetskog repertoara, kao i pravo da korisnik presnimi 333 pesme i sluša dok plaća pretplatu, s tim da ih sluša u aplikaciji, a van toga ne.

Obzirom da ove organizacije imaju svoje liste zemalja koje predstavljaju prioritete za ulazak na njihova tržišta, pojedinačna pozicija svake od zemalja u regionu je u tom smislu nepovoljna, tako da se javila ideja da se ponudi zaključenje ugovora za svih šest zemalja kao za jednu teritoriju (za 24 miliona ljudi). Sva prisutna društva saglasila su se da HDS ZAMP kontaktira SPOTIFY, DEEZER i ITUNES sa ovakvim predlogom.

Kao primer uspešne borbe protiv piraterije u oblasti muzičkih autorskih prava navedena je francuska organizacija HADOPI, koja je uspela da u Francuskoj znatno smanji online pirateriju. To su uspeli da urade preko IPI adresa sistemom "opomena" tako da se broj utuženja znatno smanjio. Takođe se beleži pad "peer to peer" korišćenja i rast online prodaje u Francuskoj.


Shodno dogovoru postignutom na regionalnom sastanku u Podgorici u martu 2011., sva društva su dostavila HDS ZAMP-u tekstove svojih Zakona o autorskim i srodnim pravima, kao i primedbe na te zakone, kako bi zajednički angažovani ekspert iz ove oblasti, g-đa Romana Matanovac Vučković, napravila analizu svih ovih zakona i dala svoje stručno mišljenje. Ovo stoga, što u svakoj od naših zemalja zakonodavac tvrdi da je doneti zakon u skladu sa Direktivama Evropske Unije, a rešenja u našim zakonima za istu situaciju su, često, dijametralno različita. G-đa Romana Matanovac Vučković podnela je izveštaj o radu na analizi Zakona o autorskim i srodnim pravima u regionu i zatražila da, kako bi uradila finalnu verziju ove komparativne analize, obavi intervjue skajpom sa svakim pojedinačnim društvom.Ova ideja je prihvaćena, tako da će se u narednom periodu ovi intervjui i realizovati.

G-đa Romana Matanovac Vučković je govorila o najnovijim presudama Evropskog suda pravde koje se odnose na tužbe digitalnih kanala protiv SABAM-a i AGICO-a. U ovim presudama sud je stao na stanovište da su obveznici plaćanja naknade i radiodifuzna organizacija koja vrši direktan prenos i indirektni transmiter sa satelita, jer je indirektna transmisija uticala na povećanje broja pretplatnika.

Sva prisutna društva u regionu potpisala su tzv. Sarajevski sporazum koji se odnosi na isplatu koncerata u regionu za koje je ubrana autorska naknada preko EUR 1.000. i po osnovu malih i mehaničkih prava (u roku od 30 dana od momenta isplate domaćim autorima i nosiocima prava).

Domaćini ovog regionalnog sastanka, ZAMP Makedonija su nam zatim prezentirali svoj novi program za evidentiranje emitovanih dela i automatsku obradu evidentiranih podataka.

Mirjana Tešić Perović
Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju


« povratak