Home / Novosti

Seminar o autorskom pravu

24.09.2009

Nacionalni seminar o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava održan je sredinom septembra meseca u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije, u organizaciji Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije (IPOS), Privredne komore Srbije (PKS) i u saradnji sa Međunarodnom konfederacijom društava autora i kompozitora (CISAC) i Međunarodnom federacijom organizacija za ostvarivanje prava na umnožavanje (IFRRO).

Skup je održan sa ciljem da se doprinese podizanju javne svesti o pravima intelektualne svojine kod nas i da se uoči značaj ovih prava za privredni i društveni razvoj Srbije.

Zainteresovana javnost je imala priliku da se upozna sa rešenjima iz zakona o autorskim i srodnim pravima evropskih zemalja, kao i sa domaćom i evropskom praksom u kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava.

Prisutni su se upoznali sa novinama koje donosi Nacrt zakona o autorskom i srodnim pravima, sa očekivanim efektima predloženih rešenja kako na nosioce autorskog i srodnih prava i njihove organizacije tako i na privredne subjekte koji koriste autorska dela.

Na skupu su učestvovali domaći i strani predavači i eminentni stručnjaci iz oblasti zaštite intelektualne svojine.

Prvog dana, nakon svečanog otvaranja, o međunarodnoj zaštiti autorskog i srodnih prava govorio je Mihalj Fičer, predsednik Udruženja za autorsko pravo država centralne i istočne Evrope (CEECA) iz Budimpešte (Mađarska).

Zorica Gulas, šef Odseka za autorsko i srodna prava iz Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije u svom izlaganju istakla je novine Nacrta zakona o autorskom i srodnim pravima.

U nastavku seminara o iskustvima iz ove oblasti drugih zemalja govorili su Mitko Čatalbašev, direktor za evropske poslove CISAC/BIEM i Lars Henrikson, pravni savetnik iz Švedske.
Mitko Čatalbašev je naglasio ulogu i značaj CISAC kao organizacije, dok je međunarodna iskustva u pregovaranju između organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i radiodifuznih organizacija preneo Lars Henrikson.

Aleksandar Kovačević, direktor Sokoja imao je izlaganje na temu: Odnos između organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i radiodifuznih organizacija u Srbiji.

Drugi dan skupa bio je posvećen ostvarivanju prava u izdavaštvu, audiovizuelnih prava i novim digitalnim tehnologijama.


« povratak