Home / Novosti

Konkurs Fonda za kulturna davanja

23.02.2015

Ovogodišnji konkurs Fonda za kulturna davanja Sokoja, pored portala Sokoja, objavljen je i u dnevnom listu Politika.
Programi i projekti, za koje se konkuriše, moraju biti realizovani do 30. novembra 2016. godine.
Rok za podnošenje prijava je do ponedeljka, 23. marta 2015. godine.
Ovde možete preuzeti formular konkursne prijave.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
U skladu sa članom 44. Statuta Sokoja i utvređenim kriterijumima za raspodelu sredstava, Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije raspisuje

K O N K U R S
za raspodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja

Predmet konkursa su programi i projekti koji imaju za cilj stimulisanje, promovisanje i čuvanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju, s tim da prednost imaju programi i projekti koji uključuju dela više autora.

Uslovi konkursa su:

- Programi i projekti koji se odnose na - muzičko stvaralaštvo (stimulacija domaćeg muzičkog stvaralaštva), koncertno izvođenje (stimulacija koncertnog izvođenja domaćeg muzičkog stvaralaštva), muzičke manifestacije (organizovanje festivala, tribina posvećenih novim delima, naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo) ili muzičko izdavačku delatnost (izdavanje promotivnih kompakt diskova, izdavanje partitura od značaja za muzičku kulturu, objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje se bave i koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo);

- Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije Republike Srbije;

- Prijava se podnosi u jednom primerku, na formularu Sokoja koji se može preuzeti sa sajta Sokoja www.sokoj.rs;

- Uz prijavu se prilaže radna biografija odnosno referentni podaci o instituciji koja konkuriše i saglasnost autora/nosilaca autorskog prava za realizaciju muzičkih dela koja su sadržana u programu/projektu, sve u po jednom primerku, s tim da organizatori festivala mogu naknadno dostaviti saglasnost autora/nosilaca autorskog prava;

- Prijave se mogu dostavi lično, elektronskom poštom na e-mail adresu: marija.cvijanovic@sokoj.rs ili poslati poštom, na adresu: Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, za konkurs Fonda za kulturna davanja, 11000 Beograd, Mišarska 12-14;

- Programi i projekti se moraju realizovati do 30. novembra 2016. godine;

- Rok za podnošenje prijave je mesec dana od dana objavljivanja konkursa, do 23. marta 2015. godine;

- Nepotpune prijave i prijave primljene posle utvrđenog roka, neće se razmatrati;

- Ne postoji obaveza vraćanja materijala podnetog uz prijavu.

Ostale informacije o konkursu:
Konkurs će biti objavljen u listu "Politika" i na sajtu Sokoja: www.sokoj.rs.
Konačnu odluku o izboru programa/projekta donosi Skupština Sokoja na predlog Upravnog odbora.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sokoju, kontakt osoba: Marija Cvijanović, tel: 011 4033 110, mob: 064 805 18 39, e-mail: marija.cvijanovic@sokoj.rs


« povratak