Home / Novosti

Godišnji seminar CISAC/BIEM za društva Centralne i Istočne Evrope

22.11.2007

Novembar 2007. - GODIŠNJI SEMINAR CISAC/BIEM ZA DRUŠTVA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

TEMA: "PRAVILA DOBROG POSLOVANJA: ODNOS DRUŠTAVA ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKIH PRAVA I NJIHOVOG ČLANSTVA"

Budimpešta, 15. i 16. novembar 2007.

Ovogodišnji seminar je održan u organizaciji regionalne kancelarije CISAC/BIEM za Evropu, u saradnji sa mađarskim autorskim društvom ARTISJUS.

Seminar je pohađalo 49 učesnika, od toga:
- predstavnici iz 24 društva za zaštitu autorskih prava iz centralne i istočne Evrope (uključujući i Malu Aziju)

- predavači na seminaru: gospodin David Uwemedimo, advokat CISAC i direktor CISAC za Afriku i Karibe, gospodin Stefan Alich sa Max Planck Instituta, gospodin Vitoriano Darias ispred GESAC (Evropska grupacija društava autora i kompozitora, članica Evropske Unije) i iz sledećih autorskih društava: nemačkog autorskog društva GEMA, austrijskog društva AKM, francuskog autorskog društva SACEM, mađarskog autorskog društva ARTISJUS, švedskog autorskog društva STIM, hrvatskog autorskog društva HDS-ZAMP i muzički izdavač, predstavnik IDM Music.

- u ulozi posmatrača seminaru su prisustvovali: gospodin Ronald Mooij, generalni sekretar BIEM, predstavnici britanskog autorskog društva PRS i predstavnik japanskog autorskog društva JASRAC - što je novina u odnosu na ranije seminare, čime je ovaj seminar izašao iz okvira regiona centralne i istočne Evrope.

- seminar je vodio gospodin Mitko Chatalbashev, direktor CISAC za region Evrope, a uvodnu reč je dao gospodin Peter Gyertyanfy, direktor madjarskog autorskog društva ARTISJUS.

- SOKOJ su predstavljali Aleksandar Kovačević, direktor i Marija Obradović, stručni saradnik za međunarodne odnose.

Tema ovogodišnjeg seminara je bila: "Pravila dobrog poslovanja: odnos društava za kolektivno ostvarivanje autorskih prava i njihovog članstva", izuzetno aktuelna tema u regionu centralne i istočne Evrope.

Materija seminara, budući složena, je podeljena u nekoliko segmenata:

- Prvi deo se odnosio na Profesionalna Pravila CISAC-a, poziciju Evropske Komisije Evropske Unije i Evropskog Parlamenta o pitanjima članstva u društvima za kolektivno ostvarivanje autorskih prava i na poziciju evropskog zakona o konkurenciji po pitanjima kolektivnog ostvarivanja zaštite i odnosa društava i njihovog članstva.

- Drugi deo seminara je posvećen nacionalnim iskustvima i odredbama statuta nekoliko evropskih društava u pogledu uslova za sticanje statusa člana društva, prava i obaveza članova društva i izveštavanje članstva o poslovanju društava. Izneta iskustva su obuhvatila tri autorska društva: GEMA, SACEM i ARTISJUS.

- Treći deo seminara je bio posvećen odnosu muzičkih izdavača, odnosno, podizdavača i društava za kolektivno ostvarivanje autorskih prava. Izložen je presek razvoja izdavaštva uopšte i uloge izdavača, odnosno, podizdavača u okviru društava; elaborirana je ICMP-GESAC Deklaracija koja se tiče položaja nosilaca prava u društvima za kolektivno ostvarivanje autorskih prava i njihovih zahteva u pogledu statusa u društvima; uporedni pregled na uzorku od 25 društava centralne i istočne Evrope o položaju muzičkih izdavača, odnosno, podizdavača u okviru društava; prvi put je predstavnik muzičkih izdavača izlagao na ovakvoj vrsti skupa u okviru CISAC-a, na istu temu, sa tačke gledišta izdavača.
 

Mr. David Uwemedimo, direktor CISAC za Afriku i Karibe,
Mr. Mitko Chatalbashev,direktor CISAC/BIEM za Evropu,
dr. Peter Gyertyanfy, direktor mađasrkog autorskog društva ARTISJUS
Predstavnici Sokoja na Seminaru


 


« povratak