Home / Novosti

Poziv korisnicima za zaključenje ugovora o objedinjenoj naplati

21.01.2016

Saglasno članu 156. st. 5. i 6. Zakona o autorskom i srodnim pravima("Sl. glasnik RS" br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012), naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, kao samostalna naknada autora muzičkih dela i objedinjena, jedinstvena naknada interpretatora i proizvođača fonograma za javno saopštavanje interpretacija i fonograma, iz razloga javnog interesa, od 1. januara 2014. godine prikuplja se kroz mehanizam jedne uplatnice dostavljene korisnicima.
  
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, OFPS - Organizacija proizvođača fonograma Srbije i PI - Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora postigle su sporazum o načinu prikupljanja ovakve objedinjene naplate i primenjivale ga tokom 2014 i 2015 godine.

Dana 09.12.2015. godine potpisan je Aneks 6 Sporazuma o objedinjenoj naplati između kolektivnih organizacija kojim je produžena saradnja do 31.12.2016. godine ili do stupanja na snagu izmene i dopune Zakona o autorskom i srodnim pravima kojim bi eventualno bio izmenjen način prikupljanja naknade po osnovu javnog saopštavanja.
 
Na osnovu Aneksa 1 Sporazuma o objedinjenoj naplati, Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, OFPS - Organizacija proizvođača fonograma Srbije i PI - Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora pozivaju korisnike iz reda javnog saopštavanja muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretacija da izvrše prijavu korišćenja muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretacija u cilju dobijanja dozvole za legalno korišćenje repertoara Sokoja,OFPS i PI.
 
Podsećamo da je prema čl. 187. St.1 Zakona o autorskom i srodnim pravima, korisnik dužan da od organizacije pribavi prava za iskorišćavanje muzičkih dela, pre početka korišćenja. Zaključivanjem ugovora o neisključivom ustupanju prava sa organizacijom Sokoj, korisnik obezbeđuje dozvolu, dok se visina naknade utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za ostvarivanje prava na javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma („Sl. glasnik RS“, broj 117/13).

Članom 187. St. 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima je predviđeno da su korisnici dužni da obaveštavaju organizaciju o nazivu predmeta zaštite, učestalosti i obimu iskorišćavanja kao i o drugim okolnostima koje su relevantne za obračun naknade.
 
Neovlašćena upotreba zaštićenog muzičkog repertoara - korišćenje bez dozvole organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava i nedostavljanje, odnosno nedostavljanje u propisanom roku, podataka o nazivu predmeta zaštite, učestalosti i obimu iskorišćavanja, kao i o drugim okolnostima koje su relevantne za obračun i raspodelu naknade koja se prema tarifi plaća predstavljaju privredne prestupe iz čl. 215. Zakona o autorskom i srodnim pravima, odnosno za preduzetnike prekršaj iz čl. 216. tog Zakona.
Novčana kazna
za privredni prestup predviđena za pravno lice je u rasponu od 100.000,00 dinara do 3.000.000,00 dinara, dok se preduzetnik za prekršaj može kazniti novčanom kaznom od 50.000,00 dinara do 500.000,00 dinara.

Organizacije Sokoj, OFPS i PI će pred nadležnim inspekcijama, upravama i sudovima inicirati postupke u cilju primene kaznenih mera protiv svih onih korisnika koji u propisanom roku ne prijave javno saopštavanje muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

Ovom prilikom Vas pozivamo da zaključite ugovor sa organizacijom Sokoj i time obezbedite zakonsku dozvolu za korišćenje repertoara Organizacije Sokoj, odnosno prijavite korišćenje repertoara OFPS i PI, kako se ne biste izlagali eventualnim posledicama neovlašćenog korišćenja autorskih dela, odnosno neplaćanja naknade proizvođačima fonograma i interpretatorima.

Ovde možete preuzeti zahtev za zaključenje ugovora u .pdf formatu 


« povratak