Home / Novosti

Poziv udruženjima korisnika za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada

20.06.2016


Na osnovu člana 173. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 104/2009, 99/2011 i 119/2012), Organizacija muzičkih autora Srbije-Sokoj, Beograd, Mišarska 12-14, Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS, Beograd, Masarikova 5/19 i Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora-PI, Beograd, Majke Jevrosime 38, objavljuju

P O Z I V
za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada za javno saopštavanje
muzičkih dela, interpretacija i fonograma

Reprezentativna udruženja korisnika iz ugostiteljske delatnosti, hotelijerstva, trgovine i drugih delatnosti koji javno saopštavaju muzička dela, interpretacije i fonograme pozivaju se da u roku od 15 dana od objave poziva u „Službenom glasniku RS“ dostave prijavu za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma.

Kao reprezentativno udruženje korisnika smatra se ono udruženje korisnika koje na teritoriji Republike Srbije predstavlja većinu korisnika iz određene delatnosti, odnosno ono kome je reprezentativnost priznata na osnovu drugih propisa. Ako nema takvog udruženja, reprezentativnost će se utvrđivati na osnovu broja korisnika koje udruženje predstavlja, aktivnosti udruženja, stepena organizovanosti udruženja i slično.

Svaka prijava mora da sadrži: naziv reprezentativnog udruženja korisnika, adresu, PIB, matični broj, dokaz da predstavlja većinu korisnika iz reda javnog saopštavanja muzičkih dela, interpretacija i fonograma, odnosno dokaz da mu je reprezentativnost priznata na osnovu drugih propisa. Razmatraće se samo potpune prijave.

Prijave na pregovore o tarifi podneti u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu organizacije Sokoj - Mišarska 12-14, Beograd ili sokoj@sokoj.rs, odnosno na adresu organizacije OFPS- Masarikova 5/19, Beograd, poštanski fah 261 ili info@ofps.org.rs. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizaciji Sokoj na telefone 011/40-33-103 i 40-33-102 u organizaciji OFPS na telefone 011/4049090 i 4049091.

« povratak