Home / Novosti

Analiza autorskih honorara u 2006. godini

19.02.2007

Analiza autorskih tantIjema

ostvarenih po osnovu emitovanja, javnog izvođenja i saopštavanja javnosti muzičkih dela za 2006.godinu (januar - decembar 2006.god.) - tzv. mala prava.

Značajan rezultat rada službe Sokoja predstavlja podatak da je u 2006. godini neto fond za raspodelu povećan za 37,4% u odnosu na 2005. godinu. Tokom prošle godine obrađen je mnogo veći broj košuljica, 14% više nego 2005. godine (više je uneto 123.826 dela).

Povećan je broj korisnika u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu. Broj korisnika je porastao sa 9.922 na 16.651. Realan broj korisnika je znatno veći od prikazanog, jer se, zbog načina obračuna, pod jednom stavkom objekta nalazi više registrovanih objekata.


Pregled naplate po korisnicima 2005/2006.godina

- Od najvećeg korisnika, Javnog servisa (Radio televizije Srbije) prikupljena autorska naknada u 2006. godini je manja za 26,5% u odnosu na 2005. godinu. Smanjen je i priliv košuljica od Javnog servisa u 2006. godini (164.337 dela je manje u odnosu na 2005. godinu). U ovoj godini Javni servis nije platio autorsku naknadu za korišćenje muzike na svojim programima (od 2007. godine Sokoj nema ugovor sa Javnim servisom);

- U klasi komercijalno radio i televizijsko emitovanje povećanje autorske naknade u 2006. godini, za 38,3% u odnosu na 2005. godinu, rezultat je primenjivanje ugovora Sokoja i Republičke radiodifuzne agencije (potpisan maja 2004. godine). Obrađeno je 298.745 dela više u odnosu na 2005. godinu;

- Od kablovskog i satelitskog emitovanja prikupljena autorska naknada u 2006. godini je veća za 90% u odnosu na 2005. godinu;

- Kod koncerata umetničke muzike ne može se napraviti precizno poređenje, jer su u 2005. godini koncerti umetničke muzike oslobođeni troškova naplate, pojačan je fond iz vanrednih prihoda i primenjen je sistem poentiranja, na osnovu tada važećeg Plana raspodele. Prikupljena autorska naknada je manja za 36,9% u odnosu na 2005. godinu;

- Koncerti popularne muzike     - 5,2% veća naplata;
- Ugostiteljski objekti sa živom muzikom     - 24,8% veća naplata;
- Ostale javne manifestacije     - 5,4% veća naplata;
- Interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti     - 8,3% veća naplata

Tabelarno prikazana analiza autorskih tantijema odnosi se na tantijeme ostvarene na teritoriji zaštite Sokoja, po osnovu emitovanja, javnog izvođenja i saopštavanja javnosti muzičkih dela (mala prava).

Predmet ove analize nisu ostvarene tantijeme iz inostranstva, kao i tantijeme ostvarene od mehaničkih prava (proizvodnja i distribucija nosača zvuka ili nosača zvuka i slike).

Novi Plan raspodele, koji je usvojen na Skupštini Sokoja 01. jula 2006. godine, primenjen je prvi put na raspodelu tantijema 2006. godine, a realizovan je početkom jula 2007. godine. Analiza je urađena poređenjem 2005. i 2006. reparticione godine, na osnovu svih statističkih podataka bitnih za raspodelu. Utvrđivanje uzroka manjih tantijema kod pojedinih autora i nosioca prava u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu urađeno je na uzorku od prvih sto autora i nosioca prava, po ostvarenim tantijemama.

Ovo poređenje ne daje sasvim realnu sliku iz sledećih razloga:

- Osnov raspodele dveju godina su košuljice iz dve različite reparticione godine;
- Nije primenjem isti Plan raspodele;
- Nije podeljen podjednak fond, sa istom stopom troškova zaštite.

Opšti je utisak da su autori i nosioci prava raspodelom u 2006. godini ostvarili veće tantijeme nego u 2005.

U raspodeli za 2006. godinu učestvovalo je 6.807 autora i nosilaca prava (14,4 % više u odnosu na 2005.godinu),a prosečno obračunat autorski honorar iznosio je 7.637,00 dinara (domaći autori i nosioci prava su učestvovali sa 63 % u raspodeli).
U raspodeli za 2005. godinu učestvovalo je 5.828 autora i nosilaca prava, a prosečan obračunat autorski honorar iznosio je 6.136,88 dinara (domaći autori i nosioci prava su učestvovali 67 % u raspodeli).

2006. reparticiona godina
2005. reparticiona godina
Ukupan neto fond za raspodelu: 82.791.974,50 dinara Ukupan neto fond za raspodelu: 51.846.484,72 dinara
Broj dela: Ukupan broj minuta: Broj dela: Ukupan broj minuta:
886.965 4.940.531 763.139 3.477.000

 Klasa  Ukupan br. dela dinara   Klasa  Ukupan br. dela dinara 
Radio emitovanje Javnog servisa  362.868 7.143.189,30  Radio emitovanje Javnog servisa  537.146  17.211.371,90
TV emitovanje javnog servisa  9.941  5.510.031,31 TV emitovanje javnog servisa    
Komercijalno radio emitovanje  439.036  25.646.154,74 Komercijalno radio i TV emitovanje  176.667  18.255.227,85
Komercijalno TV emitovanje  36.376  22.027.130,74      
Kablovsko i satelitsko emitovanje    10.239.013,39 Kablovsko i satelitsko emitovanje    1.008.165,33
Koncerti umetničke muzike 867 dela
183 programa
395.816,25 Koncerti umetničke muzike  677 dela
194 programa
 627.107,42
Koncerti popularne muzike

 1.314 dela
82 programa

2.984.560,51 Koncerti popularne muzike  1.601 delo
91 program
2.828.206,87
Ugostiteljski objekti sa živom muzikom 9.257 dela
318 programa
 2.606.659,20 Ugostiteljski objekti sa živom muzikom  9.943 dela
336 programa
 1.958.895,26
Ostale javne manifestacije  6.843 dela
144 programa
 5.517.097,24 Priredbe  9.394 dela
233 programa
 5.833.345,93
Interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti  20.453  722.321,82 Interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti  27.711  662.555,11
      Fond za stimulaciju Predviđen Planom raspodele 3.461.609,05

Vrednost poena/faktora po obračunskim klasama za 2006.godinu:
Radio emitovanje Javnog servisa – vrednost 1 boda 0,07107 dinara
TV emitovanje Javnog servisa – vrednost 1 boda 1,51976 dinara
Komercijalno radio emitovanje – vrednost 1 boda 0,11786 dinara
Komercijalno TV emitovanje – vrednost 1 boda 1,54965 dinara
Koncerti umetničke muzike – vrednost faktora 0,62223 dinara
Koncerti popularne muzike – vrednost faktora 0,71355 dinara
Ugostiteljski objekti sa živom muzikom – vrednost faktora 1,51830 dinara
Ostale javne manifestacije – vrednost faktora 1,48652 dinara
Interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti – vrednost faktora 1,16141 dinara

Na navedenom uzorku, od prvih 100 autora i nosilaca prava po visini ostvarenih tantijema, utvrđeno je da je većina autora ostvarila veće tantijeme nego prethodne godine. Samo kod šest autora i jednog nosioca prava utvrđeno je da su im tantijeme manje nego prethodne godine.

Razlozi pada tantijema su sledeći:

- Nepotpuni dostavljeni repertoari rtv emitera u 2005. i 2006. godini, kao i neobrađene košuljice Javnog servisa (dostavljene su posle roka predviđenog za obradu);

- BK TV i RTS 3 prestali su sa radom;

- Nepostojanje kategorije stimulacije u novom Planu raspodele (u ranijim aktima stimulaciju su dobijali živi autori muzike i aranžmana čija dela se emituju na RTS-u, fond izdvajan iz vanrednih prihoda, a to je činilo cca 40% autorskog honorara);

- Gašenje radio stanice i prestanak korišćenja avizo muzike koja je limitirana novim Planom raspodele na godišnjem nivou.

Analiza je ukazala da je smanjenje tantijema prisutan u čitavoj kategoriji umetničke muzike. Kod autora popularne muzike prisutni su pojedinačni slučajevi, kod kojih se najčešće pojavljuje jedan od četiri pomenuta uzroka.

Domaći autori umetničke muzike u 2006. godini učestvovali su sa 2% u raspodeli, a u 2005. godini učestvovali su sa 9,8%. Ukupna minutaža dela domaćih autora umetničke muzike u 2006. godini iznosila je 84.604 minuta, a u 2005. godini 100.220 minuta.


Uzroci drastičnog pada tantijema autora umetničke muzike su sledeći:

- Manje emitera i manje emisija sa umetničkom muzikom;
- Neobrađene košuljice Javnog servisa dostavljene su posle roka predviđenog za obradu;
- Odsustvo kategorije stimulacije autora, koja je činila 40% tantijema autora;
- Promena vezana za koncerte umetničke muzike u novom Planu raspodele.

U 2005. godini, među prvih 100 autora, po visini ostvarenih tantijema bilo je 9 autora umetničke muzike, a u 2006. godini, među prvih 100 autora, nema ni jednog autora umetničke muzike. Ilustracije radi, po rednom broju po ostvarenim tantijemama, navešćemo tri primera:

Autor 2005. rep. god 2006. rep. god
Petar Konjović 190. 285.
Stevan Hristić 133. 362.
Ljubica Marić 145. 625.


U reparticionoj 2006. godini, u klasi Radio emitovanja Javnog servisa, nisu obrađeni programi, jer su emiteri muzičke košuljice dostavili posle predviđenog roka.


Spisak programa koji su stigli sa zakašnjenjem:

Radio  
Bg 1 XI i XII 2006 i dopune za celu godinu (I - XII)
Bg 2 XII i dopune za period od VIII - XII
202 deo XI i XII
NS 1 XII
NS 2 XI i XII
NS 3 IX - XII
c c a 25% čine navedeni programi dostavljeni van roka


U dva navrata, Sokoj je poslao svim emiterima cirkularno pismo sa obrascima i objašnjenjima o načinu poopunjavanja muzičkih košuljica, odnosno o dnevnoj programskoj šemi na mesečnom nivou. Dostavljene košuljice TV NS su potpuno neodgovarajuće. Sokoj je za svaki mesec slao dopise za popunu emitovanih emisija odgovarajućih muzičkih programa (TV NS je dostavila tražene dopune zaključno sa avgustom 2006. godine).

Pošto se jedan deo žalbi autora odnosi na emisije koje se nalaze u pristiglim košuljicama posle predviđenog roka, biće upućen predlog Savetu autora da donese odluku da se takvi zakasneli programi obrade u tekućoj godini.

Poređenjem dve reparticije, za 2005. i 2006. godinu, bitnije razlike u novom Planu raspodele u odnosu na prethodni su sledeće:

- U novom Planu raspodele ne postoji više kategorija stimulacija koja je primenjivana na žive autore muzike i aranžmana, čija dela su se emitovala u klasi Radio televizija Javni servis;
- Koncerti umetničke muzike, primenom novog Plana raspodele, obrađuju se sistemom programa (PP). U ranijim aktima navedeni koncerti su bili oslobođeni troškova zaštite, fond je bio pojačavan iz vanrednih prihoda i bio je primenjen princip poentiranja;
- Promena udela autora teksta - promena sa 25% na 32% za posebno pisane tekstove;
- Promena za dela korišćena kao avizo muzika - efektivno trajanje ne može biti veće od 9000 sekundi za obračunski period.

Na osnovu izvršene analize raspodele, uzroci pada tantijema u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu kod pojedinih autora su sledeći

- Nedostatak kategorije stimulacije u važećem Planu raspodele (autori koji su izvođeniji na RTS skoro 40% tantijema su ostvarivali na osnovu kategorije stimulacije);
- Smanjen priliv košuljica Televizije Beograd i Televizije Novi Sad;
- Dospele košuljice Javnog servisa posle roka za obradu;
- Promene vezane za koncerte umetničke muzike (ranije su bili oslobođemi troškova zaštite, pojačavan je fond iz vanrednih prihoda i primenjivan je sistem poentiranja);
- Prestanak rada pojedinih emitera (BK, RTS 3);
- Ograničen unos, na godišnjem nivou, avizo muzike (špice, džinglovi i sl.);
- Promena procenta učešća autora muzike i autora teksta u delu.


« povratak