Home / Novosti

Poziv za pregovore Internet tarifa

17.04.2019

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, Beograd, Mišarska 12-14, na osnovu člana 173. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/211, 119/12 i 29/16 - odluka US), objavljuje poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu saopštavanja javnosti muzičkih dela preko interneta i mobilnih servisa
Reprezentativna udruženja korisnika iz reda javnog saopštavanja muzičkih dela preko interneta i mobilnih servisa pozivaju se da u roku od 15 dana od dana objave poziva u "Službenom glasniku Republike Srbije" dostave prijavu za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu sa- opštavanja javnosti muzičkih dela preko interneta i mobilnih servisa.

Objava -->

« povratak