Home / Novosti

Poziv korisnicima na pregovore o tarifi

17.02.2010

Na osnovu člana 173. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS",
br. 104/2009), Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, iz Beograda, Mišarska 12-14, objavljuje poziv reprezentativnim udruženjima korisnika muzičkih dela, kao i individualnim korisnicima ako su, prema prirodi poslovanja, oni jedini koji obavljaju tu vrstu delatnosti u Republici Srbiji, na pregovore o tarifi autorske naknade za korišćenje muzičkih dela po osnovu:

- pravo na beleženje ili umnožavanje muzičkih dela;
- prava stavljanja primeraka muzičkih dela u promet;
- prava davanja primeraka muzičkih dela u zakup;
- prava izvođenja muzičkih dela;
- prava prenošenje izvođenja muzičkih dela;
- prava emitovanja muzičkih dela;
- prava reemitovanja muzičkih dela;
- prava na javno saopštavanje, uključujući interaktivno činjenje muzičkih dela dostupnim javnosti;
- prava javnog saopštavanja muzičkih dela koja se emituju i
- prava javnog saopštavanja muzičkih dela sa nosača zvuka i slike.

Udruženja korisnika muzičkih dela su dužna da dostave dokaz da predstavljaju većinu korisnika muzičkih dela iz određene delatnosti, odnosno dokaz o reprezentativnosti koja im je proznata na osnovu drugih propisa, a u skladu sa čl. 174. str. 1 Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pravnoj službi Sokoja, tel: 011 322 1836, 334 8417« povratak