Home / Novosti

Poziv korisnicima na pregovore

15.09.2014

Na osnovu člana 173. Zakona o autorskom i srodnim pravima (\"Službeni glasnik RS\" br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012), Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, iz Beograda, Mišarska 12-14, objavljuje
 
P O Z I V

reprezentativnim udruženjima kablovskih operatora, korisnika muzičkih dela, kao i individualnim korisnicima ako su, prema prirodi poslovanja, oni jedini koji obavljaju tu vrstu delatnosti u Republici Srbiji, na pregovore o tarifi autorske naknade za korišćenje muzičkih dela po osnovu:

– prava reemitovanja muzičkih dela;

Udruženje korisnika muzičkih dela je dužno da dostavi dokaz da predstavlja većinu korisnika muzičkih dela iz određene delatnosti, odnosno dokaz o reprezentativnosti koja im je priznata na osnovu drugih propisa, a u skladu sa čl. 174. st. 1 Zakona o autorskom i srodnim pravima.
 
Predsednik Upravnog odbora

Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije

Petar Stokanović, s.r.


« povratak