Home / Novosti

Nicolas Motsatse, CISAC: Efikasnost i transparentnost: uspostavljanje ravnoteže

15.01.2008

CISAC News, januar 2008. - uvodna reč: gospodin Nicolas Motsatse, generalni direktor južnoafričkog autorskog društva SAMRO i potpredsednik Odbora direktora CISAC-a

Reč "efikasnost" i u nešto manjoj meri "transparentnost" su neke od najčešće korišćenih i ponekad zloupotrebljenih reči/koncepata u poslovnom svetu u današnje vreme.
Efikasnost je može opisati kao postizanje planiranih rezultata uz obezbeđivanje optimalne ravnoteže u troškovima, kvalitetu i vremenu. Efikasnost se, prema tome, odnosi na iskorišćenost potencijala, pre svega ljudskog potencijala i tehnologije.

CISAC je pokrenuo niz inicijativa da obezbedi da autorska društva u poslovanju postižu visok stepen efikasnosti. Može se reći, da je to "raison d'etre" CISAC-a. Kroz obezbeđivanje razmene informacija, različne razvojne projekte, kurseve, učešće u troškovima razvoja društava, saradnja sa društvima u promovisanju interoperabilnosti njihovih informacionih sistema i tehnologija, CISAC stvara i razvija uslove da društva postižu optimalni nivo u pogledu troškova poslovanja, kvaliteta pružanja usluga autorima, ali i korisnicima i vremena koje je potrebno za pružanje usluga.

S druge strane, transparentnost je karakteristika prenosa informacija na takav način da one neposredno i individualno budu dostupne i verifikovane uz obezbeđene optimalne ravnoteže između diskrecije, dostupnosti i pristupa informacijama.

Transparentnost je jedna od specifičnosti 21. veka, u kome nosioci prava više nisu pasivni posmatrači onoga što rukovodioci organizacija za kolektivno ostvarivanje zaštite autorskih prava rade. Oni su aktivno uključeni i žele da budu potpuno informisani o radu organizacija. Izazov je, međutim, da organizacije izađu u susret raznovrsnim zahtevima za informisanošću. Ovde leži potreba za ravnotežom između stepena u kome informacije mogu da budu dostupne, lakoće pristupa informacijama i kome i u koju svrhu se informacije pružaju.
Upravo zbog toga, CISAC je uložio dugoročni napor da se sva društva, članice CISAC-a, rukovode ustanovljenim osnovnim principima kolektivnog ostvarivanja zaštite. Vrlo značajan projekat, u ovu svrhu, je usvajanje Profesionalnih pravila, koja su propisana prema tipovima repertoara koje organizacije za kolektivno ostvarivanje zaštite zastupaju.

Efikasnost i transparentnost nastavljaju da budu obeležje poslovanja organizacija i u modernoj eri. Na sreću, CISAC je svestan ove činjenice i u saradnji sa svojim članicama - društvima za zaštitu autorskih prava, obezbeđuju da sva društva u svetu budu dobro opremljena.
CISAC-ova vizija i osnovni cilj je kontinuirani razvoj i unapređenje uslova poslovanja u korist autora, ali i u korist onih koji uživaju u njihovim delima.


« povratak