Home / Novosti

Poziv na pregovore

13.08.2010

Na osnovu člana 173., a u vezi člana 178. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", broj 104/2009)
Sokoj-Organizacija muzičkih autora Srbije, Beograd, Mišarska 12-14, OFPS-Organizacija proizvođača fonograma Srbije, Beograd, Tabanovačka 27
i
PI-Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora, Beograd, Majke Jevrosime 38, objavljuju

P O Z I V

reprezentaivnom udruženju proizvođača, odnosno uvoznika uređaja za tonsko i vizuelno snimanje, reperezentativnom udruženju proizvođača, odnosno uvoznika praznih nosača zvuka, slike i tona kao i individualnim proizvođačima, odnosno uvoznicima, ako oni jedino obavljaju tu vrstu delatnosti u Republici Srbiji na pregovore o jedinstvenoj tarifi za ostvarivanje prava za posebnu naknadu.


Reprezentativna udruženja proizvođača, odnosno uvoznika kao i individualni proizvođači, odnosno uvoznici pozivaju se da u roku od 15 dana od dana objave poziva u "Službenom glasniku Republike Srbije", dostave prijave za učestovanje u pregovorima o jedinstvenoj tarifi za ostvarivanje prava na posebnu naknadu kao i dokaz da predstavljaju većinu proizvođača, odnosno uvoznika uređaja ili nosača zvuka, slike i tona ili dokaz o reprezentativnosti na osnovu drugih propisa, odnosno dokaz da kao individualni proizvođač ili uvoznik jedini obavlja tu delatnost u Republici Srbiji, a u skladu sa članom 174. stav 1. Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Prijave za pregovore dostaviti Sokoju na adresu: Beograd, Mišarska 12-14.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u pravnoj službi Sokoja, telefoni: 011/322-1836 i 334-8417, Sektoru za pravne poslove OFPS, telefoni:011/3099-335 i 3099-336 i službi PI, telefon 3223-831.

Poziv će biti objavljen u Službenom glasniku tokom sledeće nedelje, u periodu od 16. do 20. avgusta 2010.godine.

« povratak