Home / Novosti

Zaključen je protokol Sokoja sa reprezentativnim udruženjem emitera ANEM

13.02.2013

Protokol su podržala sva registrovana udruženja emitera i objavljen je u \"Službenom glasniku RS\" br. 13/13 i integralni tekst je dostupan na sajtovima Sokoja i ANEM-a.

Minimalna naknada utvrđena je Zakonom o autorskom i srodnim pravima, kao i Tarifom naknada koje naplaćuje Sokoj (\"Službeni glasnik RS\" br. 98/11), kao najniži iznos naknade za korišćenje repertoara Sokoja.

Zakonska i ugovorna obaveza svakog emitera je da mesečno Sokoju dostavlja podatke o ukupno ostvarenim prihodima u prethodnom mesecu. Na osnovu tih podataka, a primenom ugovorenog procenta, obračunava se iznos autorske naknade. Međutim, tako utvrđen iznos ne može biti niži od iznosa minimalne naknade koja je utvrđena tarifom.
Protokol se odnosi na RTV stanice koje imaju najniže prihode, tako da se autorska naknada, nakon obračuna preko prihoda, utvrđuje u visini minimalne naknade.

Protokolom je utvrđen popust od čak 60% koji će se moći koristiti tokom 2013. godine, ukoliko:
- RTV stanica ima sa Sokojem ugovor o emitovanju, a time i obezbeđenu dozvolu za korišćenje repertoara Sokoja;
- Celokupan iznos umanjene naknade, odnosno naknade sa popustom, RTV stanica isplati u roku koji će biti naznačen na svakom predračunu, a neće biti kraći od 15 dana od dana kada emiter primi predračun;
- RTV stanica dostavi popis emitovanih dela (muzičke košuljice) najkasnije do 15. u mesecu, za prethodni mesec, u formi koju propisuje Sokoj.
 
Muzičke košuljice za januar, februar i mart 2013. godine treba dostaviti u elektronskoj formi, na adresu: it@sokoj.rs kako bi se ispunio uslov za popust. Da bi RTV stanica imala pravo na popust, potrebno je da muzičke košuljice za april i naredne mesece 2013. godine budu dostavljene isključivo na način koji omogućava portal Sokoja: http//ems.sokoj.rs
Sve navedene uslove treba ispuniti da bi se obezbedio popust.

Obaveštavamo RTV stanice da blagovremeno zaključe ugovor sa Sokojem, ako to već nisu učinile, da Sokoju redovno dostavljaju popise emitovanih dela (muzičke košuljice) i da umanjenu naknadu uplate u roku koji je naznačen na predračunu.
Napomena: navedeni datum na predračunu, kao rok plaćanja, je i krajnji rok u kome se popust priznaje. Nakon toga, zaduženje će biti za pun iznos naknade po tarifi, bez popusta.

Protokolom su predviđene i posebne povoljnosti za plaćanje minimalne naknade za sve RTV stanice koje emituju program u nacionalno mešovitim sredinama. Ako je pretežni deo njihovog programa na jednom ili više manjinskih jezika, biće potrebno da dostave Sokoju potvrdu Republičke radiodifuzne agencije. Uz ovu potvrdu, naknada će biti dodatno umanjena za 50%, a time i ostvaren maksimalan popust iz protokola - iznos minimalne naknade svodi se na 25% minimalne naknade utvrđene tarifom.

Protokolom je limitirano da ukupni popusti, po svim osnovama, ne mogu preći iznos od 75% iznosa minimalne naknade koji je utvrđen tarifom.

Protokolom za 2013. godinu RTV stanicama omogućena je i isplata dugovanja, bez obračuna i pripisivanja kamate i to na rate - do pet mesečnih rata. U slučaju da je pokrenut sudski spor, a nije doneta presuda, emiteri će imati mogućnost da isplate dugovanja na pet rata, zaključivanjem sudskog poravnanja u kome će se, pored glavnog duga i sudskih troškova, obračunati kamata umanjena za 50%. Ukoliko postoji i neutuženo dugovanje, istovremeno sa sudskim, zaključićemo i vansudsko poravnanje - sporazum.

Za sve dodatne informacije, emiteri se mogu obratiti Sektoru dozvola za korišćenje muzike, tel: 011 3341 310, 3341 539, mejl: naplata@sokoj.rs

Za sve dodatne informacije koje se odnose na dostavljanje muzičkih košuljica, obuku i prezentacije koje Sokoj organizuje za korišćenje portala za slanje elektronskih košuljica, emiteri mogu kontaktirati Službu informatike, tel: 011 3031 250, mejl: it@sokoj.rs

« povratak