Home / Novosti

Protokoli o saradnji Sokoja i udruženja korisnika

12.09.2012

Sokoja je potpisao protokole o saradnji sa reprezentativnim udruženjima korisnika, sa Unijom poslodavaca, Udruženjem informatičke delatnosti i Anemom. Protokoli predstavljaju završnu fazu dugotrajnih napora da se iznosi autorskih naknada prilagode ekonomskim uslovima u kojima se posluje u Srbiji, a da se pri tome ne ugrozi sistem kolektivna zaštita autorskih muzičkih prava. Nakon višemesečnih pregovora pronađen je način da se svi učesnici, koji su učestvovali u ovim razgovorima, osećaju zadovoljni i da nijedna strana ne bude drastično oštećena. Protokoli o saradnji stupiće na snagu osmi dan nakon što budu objavljivani u Službenom glasniku Republike Srbije.
Uspešno završeni pregovori mogu da posluže kao model svim korisnicima muzike kako da ispunjavaju svoje zakonske obaveze.
Pozivamo korisnike da prijave korišćenje muzike, da zaključe ugovor sa Sokojem i da redovno plaćaju autorsku naknadu onako kako je dogovoreno sa njihovim reprezentativnim udruženjima.
Za sve informacije korisnici muzike se mogu obratiti Sektoru dozvola za korišćenje muzike, tel: 011 3238 758, 3341 310, e-mail: naplata@sokoj.rs« povratak