Home / Novosti

Predlog odluke - Izbor člana UO

10.05.2019

ODLUKA


1.    Oglašava se izbor za jednog  člana Upravnog odbora Sokoja, iz žanra umetničke muzike. Izbor će biti održani na sednici Aktuelnog saziva Skupštine Sokoja, koja je zakazana za 26. maj 2019. godine u Beogradu.
2.    Utvrđuje se kandidacioni list za 1 člana Upravnog odbora, koji sadrži: ime, prezime, broj sa Liste članova aktuelnog saziva Skupštine i potpis kandidata i
ime, prezime, broj sa Liste članova aktuelnog saziva Skupštine i potpis 10 autora istog žanra kao kandidat (umetnička muzika) koji podržavaju kandidaturu.
3.    Kandidatura se podnosi dostavljanjem uredno popunjenog obrasca kandidacionog lista Upravnom odboru Sokoja, najkasnije do četvrtka, 23. maja 2019. godine i to do 12 časova.
4.    Oglašavanje izbora, kandidacioni list i potrebna objašnjenja izbornog postupka i pravila, odmah objaviti na oglasnoj tabli i web strani Sokoja (www.sokoj.rs), a najkasnije 15 dana pre dana održavanja izbora.
Obrazloženje
Upravni odbor je na svojoj 5. sednici održanoj 20. decembra 2018. godine konstatovao da je zbog smrti prestalo članstvo autora Jugoslava Bošnjaka u Upravnom odboru Sokoja i odredio da će se izbor novog člana Upravnog odbora, umesto preminulog Jugoslava Bošnjaka, izvršiti na prvoj narednoj redovnoj sednici aktuelnog saziva Skupštine Sokoja ( u daljem tekstu: Skupština), do kada će Upravni odbor raditi u umanjenom sastavu. Upravni odbor će predložiti Skupštini da konstatuje prestanak članstva usled smrti i time će jedno mesto člana Upravnog odbora ostati upražnjeno. Radi nesmetanog rada Upravnog odbora, Upravni odbor će u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine Sokoja sprovesti izborne radnje iz svoje nadležnosti kako bi novi član Upravnog odbora mogao biti izabran na Skupštini zakazanoj za 26. maj 2019. godine, ukoliko Skupština tako odluči.
Imajući u vidu napred navedeno Upravni odbor je na osnovu člana 28. Statuta, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine Sokoja, odlučio kao u dispozitivu.

                                                                                                     
Predsednik Upravnog odbora    
Srđan Hofman

preuzmite dokument->


« povratak