Home / Novosti

Profesionalna pravila CISAC-a

09.03.2009

Šta su Profesionalna pravila?
CISAC je doneo Profesionalna pravila, set obavezujućih pravila, kako bi sve njegove članice delovale po najboljim poslovnim, administrativnim, finansijskim i tehničkim standardima. Odobrena Profesionalna pravila za autorska muzička društva su na snazi od juna 2008. godina. Profesionalna pravila za dramska, književna i audiovizuelna društva trenutno su u procesu odobravanja i trebaju da stupe na snagu tokom 2009. godine. Proces donošenja Profesionalnih pravila, za svaku oblast, obuhvatio je obimne i važne konsultacija sa članovima CISAC-ovih komiteta i Upravnim odborom, kao i njihovo jednoglasno prihvatanje od strane CISAC-ove Generalne skupštine.
Zašto su nam potrebna Profesionalna pravila?
Formiranjem ovog pravilnika zagarantovano je da će međusobna komunikacija članica CISAC-a funkcionisati bez prepreka, u skladu sa standardizovanim setom pravila. Na ovaj način se stvara poverenje među društvima, što vodi ka efikasnijem, transparentnijem i finansijski efektivnijem servisu. Isto tako, Pravila pružaju opipljiv dokaz obaveze za najviše profesionalne standarde i od strane stvaraoca, izdavača, korisnika sadržaja, poslovnih partnera i kreatora politike CISAC-ove zajednice autorskih društava.
Mnoga društva već deluju u skladu sa striktnim profesionalnim standardima. Međutim, bilo je neophodno usaglasiti njihova delovanja na međunarodnom nivou kako bi se zvanično zagarantovalo dobro upravljanje, poverenje, transparentnost, efektivnost i legitimitet autorskih društava. Postojanjem Pravila, svim stranama je zagarantovan visok nivo usluga tokom saradnje sa bilo kojom članicom CISAC-a.

Šta obuhvataju Profesionalna pravila?
Pravila obuhvataju sledeće principe koje sve članice CISAC-a moraju da primene i poštuju:
- Upravljanje i članstvo
Određuje se ko može biti član kolektivne organizacije upravljanja, prava članova, sastav Upravnog odbora i usaglašenost društva sa zakonima i propisima.
- Transparentnost i pouzdanost
Bave se sa informacijama koje je autorsko društvo u obavezi da razmeni sa drugim članicama, sestrinskim društvima i CISAC-om (godišnji izveštaji, prihod od autorske naknade, pravila raspodele, itd) i stavom koji se odnosi na objavljivanje poverljivih informacija trećim licima.
- Dozvole i naplata
Navode se različiti kriterijumi za autorska društva koja se odnose na izdavanje dozvola, prikupljanje autorske naknade, i kontrolu korišćenja njihovog repertoara.
- Dokumentacija i distribucija
Navodi se da autorska društva moraju da sprovedu celokupnu dokumentaciju dela u svojim oblastima, kao i raspodelu autorskih honorara u skladu sa Obavezujućim rezolucijama.
- Usaglašenost i sukobi interesa
Opisuje razne principe koji se odnose na usaglašavanje sa pravilima i različitim procedurama za postupanje u rešavanju parnica i sporova.

Na koga se odnose Pravila i od kada se moraju primenjivati?
Čim stupe na snagu za određenu oblast, Profesionalna pravila važe za sve članice CISAC-a. (što znači da Pravila ne važe za povremene i pridružene članice). Za sada, Profesionalna pravila su stupila na snagu za društva muzičkih i vizuelnih umetnosti. Od juna 2008. godine sva društva za zaštitu autorskih muzičkih prava, kao i društva za zaštitu vizuelnih umetnosti, moraju poslovati u skladu sa njihovim Profesionalnim pravilima.
Čim Upravni odbor odobri Pravila za organizacije koje štite prava autora iz oblasti dramskih, književnih i audiovizuelnih umetnosti, uspostaviće se rok za implementaciju, kako bi organizacije imale dovoljno vremena da prilagode kako svoje tehničke sisteme tako i svoje poslovanje. Očekivano usklađivanje treba da se obavi tokom 2009. godine.

Šta usklađenost nosi sa sobom i kako se primenjuje?
Usklađenost znači da društvo deluje 100% u skladu sa principima uspostavljenim kroz Pravila. Čim Pravila stupe na snagu za određenu oblast, sva društva iz te oblasti moraju da popune godišnju deklaraciju, svake godine, pre 31. marta, i na taj način će potvrditi da je njihovo poslovanje u skladu sa CISAC-ovim Profesionalnim pravilima.
Sekretarijat će tokom godine sprovoditi određene neposredne kontrole u svakom regionu. Rezultati tih kontrola će redovno biti predstavljeni Upravnom odboru i svim članicama CISAC-a.

Koje su posledice neusklađenosti?
Ukoliko se tokom kontrole uspostavi da neko društvo nije u skladu sa jednim ili više Profesionalnih pravila, Komitet za upravljanje i usklađenost će konsultovati Upravni odbor i Generalno veće kako bi se odredio dalji niz mera. To može uključiti i promenu forme članstva tog društva ili, u ozbiljnijim slučajevima, i izbacivanje.
U svakom slučaju, CISAC će preuzeti sve neophodne mere, uključujući i asistiranje i obuke, kako bi se osiguralo da sva društva uz Pravila mogu brzo da se adaptiraju i da lako funkcionišu.

Šta su Obavezujuće rezolucije?
Obavezujuće rezolucije su zaseban set tehničkih kriterijuma koji se primenjuje samo za poslovanje dokumentacije i distribucije. One će biti dodate Profesionalnim pravilima u formi aneksa.
Principi Obavezujućih rezolucija za muzička društva su odobrena od strane Generalnog veća u junu 2008 godine. Zbog tehničke prirode Obavezujućih rezolucija, za autorska muzička društva Upravni odbor je uspostavio trogodišnji period usklađivanja (jun 2008. - jun 2011.). Navedeni period usklađivanja odobren je za manje razvijena društva. Ovaj kalendar važi samo za Obavezujuće rezolucije. Sva autorska muzička društva i društva vizuelnih umetnosti moraju biti u skladu sa njihovim profesionalnim pravilima od juna 2008 godine, bez obzira na njihov nivo razvoja.

CISAC VESTI/19


« povratak