Home / Novosti

Poziv na pregovore o tarifi – bioskopi

05.12.2016

 Na osnovu člana 173. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", broj 104/2009, 99/2011 i 119/2012),
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, Beograd, Mišarska 12-14, objavljuje

P O Z I V

za učestvovanje u pregovorima o Tarifi naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela putem bioskopskih projekcija (Tarifa za bioskope)

Reprezentativna udruženja korisnika i individualni korisnik ako je po prirodi poslovanja on jedini koji obavlja tu vrstu delatnosti u Republici Srbiji se pozivaju da u roku od 15 dana počev od 2. decembra 2016. godine kao dana objave poziva u "Službenom glasniku RS" dostave prijavu za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada koju Sokoj naplaćuje po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela putem projekcija audio-vizuelnih sadržaja.

Kao reprezentativno udruženje korisnika smatra se ono udruženje korisnika koje na teritoriji Republike Srbije predstavlja većinu korisnika iz određene delatnosti, odnosno ono kome je reprezentativnost priznata na osnovu drugih propisa. Ako nema takvog udruženja, reprezentativnost će se utvrđivati na osnovu broja korisnika koje udruženje predstavlja, aktivnosti udruženja, stepena organizovanosti udruženja i slično.

Svaka prijava mora da sadrži: naziv reprezentativnog udruženja/individualnog korisnika, adresu, PIB, matični broj, dokaz da predstavlja većinu korisnika iz reda javnog saopštavanja muzičkih dela putem projekcija audio-vizuelnih dela, a za individualnog korisnika, dokaz da on jedini obavlja tu vrstu delatnosti u Republici Srbiji. Razmatraće se samo potpune prijave.

Prijave na pregovore o tarifi podneti u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu organizacije Sokoj - Mišarska 12-14, Beograd ili sokoj@sokoj.rs. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizaciji Sokoj na telefone 011/40-33-102 i 40-33-103.

Predsednik Upravnog odbora
Sokoja-Organizacije muzičkih autora Srbije
Petar Stokanović

« povratak