Home / Novosti

Saopštenje Nadzornog Odbora članovima SOKOJ-a

05.11.2019

Saopštenje Nadzornog Odbora članovima SOKOJ-a
 
Poštovane kolege,
 
Nadzorni Odbor je od svog konstituisanja obavljao funkciju kontrole poslovanja SOKOJ-a prema nadležnostima koje proizilaze iz statuta naše kuće. Od momenta postavljanja Dejana Manojlovića na funkciju direktora ta kontrola nam je u više navrata otežavana, što zbog blokiranja odredjenih zahteva za pružanjem informacija ili njihovog neblagovremenog dostavljanja. Imali smo takodje i slučajeve u kojima su nam dostavljene netačne (proizvoljne) informacije na vrlo precizne i jasne upite. Neke od informacija o poslovanju SOKOJ-a koje smo tražili u više navrata ni do danas nam nisu dostavljene. Shodno tome, Nadzorni Odbor se nekoliko puta obraćao Zavodu Za Intelektualnu Svojinu tražeći pomoć od vladine institucije koja je inače i naš kontrolni organ, ukazujući na nepravilnosti u poslovanju i prekršaje statuta i važećih zakona koje je tokom obavljanja funkcije direktora činio Dejan Manojlović. Nadzorni Odbor se takodje u više navrata obraćao Upravnom Odboru obaveštavajući ga o svemu gore navedenom.

Zavod Za Intelektualnu Svojinu je pre mesec dana potvrdio naše sumnje i poslao SOKOJ-u nalaz u kome jasno stoji konstatacija da je direktor Manojlović grubo prekršio statut i zakone time što je bez odobrenja Skupštine, (koja je jedina nadležna da o tome odlučuje) i bez upoznavanja članstva sa svim uslovima i rizicima, angažovao "Četiri miliona eura" autorskih para kroz kupovinu Obveznica Republike Srbije u tri tranše od kojih za naplatu neke dospevaju 2024, 2027 i 2028 godine. Direktor je ove ugovore sa brokerskom kućom zaključio pre održavanja vanredne i redovne skupštine SOKOJ-a u maju mesecu a na samoj skupštini je u svom obraćanju govorio o namerama da se neka sredstva (ne pominjući nijednog trenutka ni tačan iznos sredstava ni uslove pod kojima se ona angažuju) koja se nalaze na računu plasiraju u obveznice ne pominjući članovima skupštine činjenicu da je to već uradjeno bez da je iko o tome pitan i obavešten. On se u svom poslednjem pismenom obraćanju članovima Skupštine (01.11.2019.) poziva na to da je o svojim namerama obavestio Upravni Odbor (koji nije nadležan da o tome odlučuje) i ponavlja konstataciju da nije prekršio statut i akta SOKOJ-a.

Svi ste upoznati sa činjenicom da se Nadzorni Odbor obratio Upravnom Odboru sa zahtevom za razrešenje direktora Manojlovića u pisanoj formi sa taksativno navedenim prekršenim članovima statuta i da je Upravni Odbor naš zahtev odbacio kao neosnovan (ne obrazloživši pritom koji su to tačno naši navodi neosnovani) o čemu vas je i obavestio.  S' obzirom da se Upravni Odbor po prijemu nalaza Zavoda Za Intelektualnu Svojinu, koji u potpunosti potvrdjuje sve naše navode, do današnjeg dana ni na koji način nije oglasio (a prethodno se oglušio na sve ono na šta smo ukazivali poslednjih nekoliko meseci) smatrali smo da su iscrpljeni svi pravni instrumenti kojima smo mogli da delujemo u okviru naše institucije. Nadzorni odbor je na redovnoj sednici održanoj 28.10.2019. godine doneo odluku da zatraži hitno sazivanje vanredne skupštine sa ciljem utvrdjivanja odgovornosti Upravnog Odbora zbog nepostupanja u vezi sa činjenicama koje su potvrdjene u nalazu ZIS-a, a takodje na vanrednoj sednici 04.11.2019. godine u punom sastavu, jednoglasno doneo odluku da podigne krivičnu prijavu protiv direktora Dejana Manojlovića.

Razlog za ovakvu reakciju je prevashodno zaštita zakonitosti rada SOKOJ-a a takodje i svest o tome da nas je skupština izabrala upravo da bi smo štitili interese svih naših članova.
Nadzorni Odbor je potpuno siguran da samostalno delovanje direktora Manojlovića u važnim pitanjima koja ne dopuštaju preskakanje svih instanci za odlučivanje nikako ne može da bude “dobronamerno” i “domaćinsko” kako on to tvrdi.

                                S' poštovanjem, predsednik Nadzornog Odbora

                                                        Zoran Radetić


« povratak