Home / Novosti

Održan prvi CISAC samit: Autori imaju prednost

05.06.2007

U Briselu je 30. i 31. maja 2007. održan prvi Samit CISAC-apod nazivom "Autori imaju prednost". Samitu je prisustvovalo preko 500 delegata i 76 govornika.

Samit je prvi međunarodni forum na kome su se susrele sve strane kojih se autorska prava direktno tiču: autori iz svih oblasti umetnosti i društva za zaštitu autorskih prava, muzički izdavači i proizvođači fonograma, producenti audiovizuelnih dela i emiterske kuće, operateri mobilne telefonije i internet provajderi, proizvodjači hardvera, korisnici umetničkih dela, pravni eksperti i političari iz Evropske Unije.
 


S obzirom da živimo u digitalnoj eri, gde nove tehnologije dnevno multiplikuju načine i sredstva pomoću kojih svetska populacija ima pristup kulturnim dobrima, što ima za posledicu eksploziju potražnje za intelektualnim dobrima, fokus Samita je bio da okupi autore, političare i vodeće ličnosti industrije zabave kako bi se raspravljalo o budućnosti zaštite autorskih prava.

Dvodnevne panel diskusije su pokušale da odgovore na brojna pitanja vezana za budućnost i način zaštite autorskih prava u digitalnoj eri. Mogla su se čuti razna mišljenja, ali je zajednički stav da se tradicionalni modeli zaštite autorskih prava moraju menjati i razvijati kako bi pratili razvoj tehnologije i nove vidove korišćenja umetničkih dela.

Teme:

- Ja sam video budućnost
Tehnološke inovacije dovode do promena u industriji zabave i u načinu proizvodnje, distribucije i korišćenja muzičkih dela, samim tim i zaštite;

- Novi svet kreacije
Tehnologija je promenila načine na koje se dela stvaraju, proizvode i čine dostupnim javnosti. Panel o tome kako ove promene utiču na autore i njihovo profesionalno okruženje - proizvodjače fonograma, izdavače, autorska društva;

- Da li nosioci prava mogu da dobiju malo poštovanja?
Tema o pirateriji, pre svega on-line pirateriji... postavlja se pitanje vrednovanja intelekualne svojine i autorskog prava u ovakvom okruženju;

- Vrednost autorskih prava u 21 veku - da li treba da bude besplatno ... za sve?
Iznet je koncept koji je potpuna negacija tradicionalnog modela kolektivnog ostvarivanja zaštite autorskih prava.

- Društva za zaštitu autorskih prava
Izgradnja novih modela zaštite - menja se okruženje, moraju se menjati i društva koja predstavljaju autore. Panel o brojnim pitanjima i izazovima koje digitalno doba postavlja pred autorska društva i tradicionalni model kolektivnog ostvarivanja zaštite autorskih prava;

- Autorska prava kao garancija kulturne različitosti;

- Vrednost sadržaja dostpunih putem interneta u 21 veku
Internet je izmenio način na koji se sadržaj stvara, koristi i čini dostupnim korisnicima. Postavljaju se pitanja vrednosti novih sadržaja, pitanje naplate autorskih prava u ovom okruženju;

- i mnoge druge teme...

Cilj Samita nije bio da se daju konkretna i precizna rešenja na sva postavljena pitanja. Naprotiv, otvorene su nove mogućnosti za saradnju između različitih aspekata poslovanja vezanog za autorska prava.
Sa druge strane, svest o tome da se Samit održao u Briselu, u srcu Evropske Unije i njenih institucija, govori o rešenosti autora da se njihov glas čuje u odbranu njihovih interesa, što je od izuzetnog značaja za budućnost zaštite autorskih prava.

Veliki broj poznatih ličnosti učestvovalo je na Samitu:

- Autori: Charles Aznavour, Glen Ballard , Billy Bragg, Alex Callier (Hooverphonic), Jose Maria Cano, Alfonso Cuaron, Robin Gibb (Bee Gees), Henk Hofsted (the Nits)...

- Predstavnici EMI Music Publishing, UNIVERSAL, British Telecom, Miscrosoft, Nokia, Google, Yahoo, MTV, EBU...

- Tvorac Creative Commons koncepta, profesor Lawrence Lessig

- Niz funkcionera iz Evropske Komisije i Evropskog Parlamenta

- Društva za zaštitu autorskih prava iz celog sveta

- Novinske kuće: Time Magazin, Billboard, EU Observer

- i mnogi drugi...

Dan po održanom Samitu, u Briselu su održane Generalna Skupština CISAC-a i Generalna Skupština BIEM-a.

Skupština CISAC-a je, ove godine, bila izborna. Izabran je novi Odbor direktora, na kome je predstavljeno 20 autorskih društava širom sveta, iz različitih oblasti umetnosti.

Novi predsednik CISAC-a je Robin Gibb, legenda muzike, a za potpredsednika je izabran Alfonso Cuaron, režiser.

Samitu CISAC-a i Generalnim Skupštinama CISAC i BIEM prisustvovali su i predstavnici Sokoja: Srdjan Hofman, predsednik Upravnog odbora, Aleksandar Kovačević, direktor i Marija Obradović, stručni saradnik za međunarodne odnose.


« povratak