Home / Novosti

Izveštaj sa Skupštine Sokoja održane 30. marta 2008.

01.04.2008

Skupština Sokoja održana je u nedelju, 30. marta 2008.godine u Beogradu, u Maloj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca. Svim članovima Skupštine blagovremeno su dostavljeni pozivi sa predlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu.

Skupštini je prisustvovalo 76 autora i nosilaca prava, a radom Skupštine rukovodilo je izabrano Radno predsedništvo, u sastavu: Dragan Brajović (predsedavajući), Zafir Hadžimanov i Dragana Jovanović.
Jednoglasno su usvojeni izveštaji Upravnog odbora i Nadzornog odbora, kao i Saveta autora.

Usvojeni su i izveštaji ovlašćenog revizora za 2006. i za 2007. godinu.
Skupština je, posle duže diskusije, donela i odluku o promeni poslovnog naziva organizacije, odnosno da se puno poslovno ime organizacije "Sokoj - Organizacija za kolektivnu zaštitu autorskih muzičkih prava" promeni u "Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije", a skraćeno poslovno ime i dalje ostaje "Sokoj".

Nakon duže diskusije i rasprave o podnetim amandmanima na predloženi tekst Izmena i dopuna Statuta Sokoja koji je pripremila Komisija za izmene i dopune Statuta Sokoja, Skupština je velikom većinom glasova usvojila Izmene i dopune Statuta Sokoja.

Takođe, usvojen je i Godišnji plan 2008. sa Finansijskim planom za 2008. godinu.


« povratak