Home / Autori

Utvrđivanje tantijema dela

Celokupna godišnja dokumentacija Sokoja zaključuje se utvrđivanjem fondova za raspodelu autorskih honorara i obradom svih prikupljenih muzičkih košuljica.

Tantijeme muzičkog dela u određenoj klasi utvrđuju se primenom sistema poentiranja (bodovanja). Poentiranje (bodovanje) muzičkog dela uslovljeno je; vrstom muzike, izvođačkim sastavom, trajanjem dela, načinom korišćenja, složenošću muzičkog dela, periodom korišćenja, načinom upotrebe.

U okviru klase javnog izvođenja, Sokoj isplaćuje autorske honorare za mega koncerte (koncerti i muzički festivali koji broje preko 15.000 prijavljenih posetilaca) u roku od 30 dana od datuma uplate autorske naknade i dostavljene dokumentacije.

Klasa emitovanja i koncerti umetničke muzike se raspoređuje sistemom poentiranja, a ostale klase (koncerti popularne muzike, ugostiteljski objekti sa živom muzikom i ostale javne manifestacije) sistemom par program.