Home / Autori

Raspodela prikupljene autorske naknade

Raspodela autorskih honorara ostvaruje se na osnovu ubrane autroske naknade, prikupljene dokumentacije o emitovanju i izvođenju (muzičke košuljice) i dokumentacije kojom Sokoj raspolaže.

Ubrana autorska naknada raspoređuje se po sledećim klasama:

 • klasa emitovanje
 • klasa javno izvođenje
 • klasa javno saopštavanje


U okviru klase emitovanja postoje sledeći fondovi:

 • fond radio emitovanja
 • fond televizijsko emitovanja
 • fond kablovsko i satelitsko emitovanje


Javno izvođenje podrazumeva koncerte, javne muzičke manifestacije i živo izvođenje muzike u ugostiteljskim objektima.

Javno saopštavanje muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike je korišćenje muzičkih dela preko uređaja za reprodukciju zvuka ili slike (RTV aparati, DVD, CD, MP3) u javnim prostorima.

Interaktivno činjenje muzičkog dela dostupnim javnosti podrazumeva korišćenje nove tehnologije, korišćenje muzike putem web radija, interneta, mobilne telefonije, snimanja na hard disku.

Kriterijumi i postupak raspodele vrši se jednako i za domaća i za inostrana dela.

Fondovi se raspodeljuju na korišćenim muzičkim delima u okviru svake klase raspodele, primenom sistema poentiranja i sistema programa.

Poentiranje dela - vrednovanje dela uslovljeno je sledećim činiocima:
vrstom muzike,
izvođačkim sastavom,
načinom korišćenja,
složenošću dela,
načinom upotrebe,
periodom korišćenja,
načinom izvođenja

(čl. 47. Plana raspodele).

Delo dobija određeni broj poena u zavisnosti od dnevnog termina emitovanja (čl. 56. Plana raspodele).

Lista emitovanih dela (muzičke košuljice), koje Sokoj dobija od korisnika, predstavlja finansijski dokument na osnovu kojih se raspodeljuje prikupljena autorska naknada.

Muzičke košuljice moraju da zadovolje određenu formu da bi Sokoj mogao da ih primeni:

 • Dnevna programska šema
 • Nazivi svih emitovanih muzičkih dela sa navedenim autorima i izvođačima
 • Datum, termin i trajanje svakog emitovanog dela
 • Period na koji se košuljica odnosi
 • Pečat i potpis odgovornog lica


Muzička košuljica je prihvatljiva i verodostojna ako je za nju ubrana autorska naknada i ako su ispunjeni svi navedeni podaci.

Autor/nosilac autorskog prava ima pravo uvida u pristigle muzičke košuljice.

Detaljnije podatke o raspodeli autorskih honorara možete naći u Pravilniku o raspodeli.