Home / Autori

Kako da prijavite Vaše delo?

Za Vas, autora ili nosioca autorskog prava, neophodno je da prijavite Vaše muzičko delo zbog potpune dokumentacije i što pravednije raspodele. Prijavljeno delo ima odgovarajuće poentiranje ili kategorizaciju, a samim tim i odgovarajuće učešće u raspodeli što će se, sigurno, povoljnije odraziti i na Vaš autorski honorar.

Prijavljeno delo, sa potpunom dokumentacijom, ima odgovarajuće poentiranje (Plan raspodele, član 47.). Vaše prijavljeno emitovano delo ostvariće veće tantijeme nego u slučaju da ga niste prijavili.
Emitovanje Vašeg dela dokazuje se dostavljenom dokumentacijom od strane korisnika (muzičke košuljice). Neprijavljenom delu dodeljuje se najmanji broj poena. (Plan raspodele, član 48).

Obrazac prijave dela:
.pdf formular
.doc formular
uputstvo za prijavu dela


Muzika u okviru filma prijavljuje se na posebnom obrascu. Svaki autor filmske muzike dobija autorsku naknadu po osnovu emitovanja.
.pdf formular cue sheet
.doc formular cue shett